Naslovna slika

Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Ventili i vođice ventila su izloženi visokim temperaturama i pritiscima što dovodi do habanja njihove površine i zato je potrebno da se obavi pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice. Ako se dosta pohabaju, ulje motora prolazi između zida vođice i stabla ventila ulazeći u komoru za sagorevanje. Ako se habanje nastavi, onda ventil ima preveliki bočni hod u vođici tako da glava ventila ne zatvara pravilno i vrh ne naleže u sedište ventila. To dovodi do curenja smeše iz kompresione zapremine pored ventila a onda i do izostanka paljenja u tom cilindru. Provera ventila i vođice može da se obavi mikrometrom ili komparatorom.

Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice tokom remonta glave motora. Prikaz merenja prečnika vođice ventila.

Provera vođice ventila

Za merenje unutrašnjeg prečnika vođice ventila koristi se teleskopski kuglični merač. Prečnik se meri na tri mesta na vrhu, sredini i pri dnu vođice ventila. Kugla merača se stavlja u vođicu i raširi dok obe strane merača ne dodiruju unutrašnjost vođice. Zatim se uklanja iz vođice, meri se prečnik mikrometrom i beleži izmerena vrednost. Očitana vrednost u sredini se oduzima od krajnjih očitavanja da bi se utvrdilo suženje vođice. Najmanja vrednost (obično u središtu vođice) određuje unutrašnji prečnik.

Teleskopski kuglični merač za merenje unutrašnjeg prečnika vođice ventila u postupku Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Teleskopski kuglični merač

Provera stabla ventila i proračun zazora

Stablo ventila se takođe meri i beleži. Ako je prečnik stabla ventila u okviru specifikacija, onda je razlika između prečnika vođice i stabla ventila zazor ventila prema vođici. Sva očitavanja i dobijeni rezultati se mogu uporediti sa specifikacijama proizvođača.

Merenje zazora komparaterom

Komparater se koristi za merenje kada je ventil u vođici ventila i u potpuno otvorenom položaju. Indikator komparatera se postavlja na glavu motora blizu glave ventila. Merna igla komparatera se prislanja na glavu ventila tako da meri bočno kretanje ventila. Ventil se pomera bočno posmatrajući kretanje vrednosti hoda na indikatoru komparatera. Maksimalni izmereni hod je zazor ventila i upoređuje se sa specifikacijama.

Postupak za pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Da biste obavili pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice, pratite sledeće korake:

Čišćenje vođice i ventila pre provere stanja u postupku Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Čišćenje vođice i ventila

Očistiti vođicu ventila i ventil rastvaračem i četkom ako već nisu očišćeni.

Merenje unutrašnjeg prečnika vođice ventila u postupku Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Merenje unutrašnjeg prečnika vođice

Ubaciti kuglični merač u vođicu i proširiti ga dok ne dodirne obe strane sa malom količinom otpora. Pažljivo izvaditi kuglični merač i izmeriti ga mikrometrom. Svaku vođicu izmeriti na tri mesta. Zapisati i proračunati izmerene vrednosti.

Merenje prečnika stabla ventila mikrometrom u postupku Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Merenje prečnika stabla ventila

Izmeriti prečnik stabla ventila na vrhu, centru i dnu površine za habanje i zabeležiti očitane vrednosti. Izračunati zazor za svaku vođicu i ventil. Uporediti dobijene rezultate za zazor sa specifikacijama i odrediti potrebne radnje.

Merenje zazora između ventila i vođice ventila komparaterom u postupku Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Merenje zazora komparaterom

Postaviti ventil u vođicu na potpuno otvorenu dužinu. Postaviti iglu komparatera na glavu ventila tako da može da meri bočno pomeranje. Pomerati bočno ventil i izmeriti hod ventila. Uporediti zazor sa specifikacijama i odrediti sve potrebne radnje.

Takodje pogledajte

Komparater sa postoljem - slika kao link ka stranici Komparater
Ispiranje servo sistema upravljanja - slika kao link ka stranici ispiranje servo sistema
Slika predstavlja prikaz Testa MAP senzora. Na slici je prikaz snimljanog grafika na monitoru računara. Na grafiku su uočljive promene talasastog oblika sa jednim većim oštrim vrhom koji predstavlja izmereni skok izlaznog napona sa MAP senzora pri naglom dodavanju i oduzimanju gasa motora. Oko monitora se vidi deo radioničkih pokretnih kolica u zelenoj i crnoj boji na kome se nalazi monitor. U pozadini je zid, gore bele i dole plave boje. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test MAP senzora.

Preporuka za video

Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla - naslovna slika video procedure.
serviser u teget radnom odelu i sa plavim zaštitnim rukavicama drži levom rukom narandžasto kućište a desnom kraj ručice moment ključa. Moment ključ je postavljen na zavrtanj glave motora. Motor je na postolju motora. Slika je iz ptičje perspektive te se vidi gornji deo moment ključa, ispod gornji deo motora na postolju i skroz ispod brao pod servisa. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Kako se koristi moment ključ. U donjem delu slike je providna siva traka sa belim slovima i natpisom Moment ključ. U središnjme delu je znak za video plejer. U crnom kvadratu je beli trougao. Slika je plakat za pokretanje video lekcije.
Lekcija - Klasičan baterijski sistem paljenja kod OTO motora. Naslovna slika ka multimedijalnoj video lekciji