Naslovna slika

Ispitivanje lambda sonde

Lambda sonda je senzor koji prati sastav smeše goriva i vazduha mereći nivo kiseonika u izduvnom gasu. EUJ motora na osnovu podataka sa lambda sonde može da koriguje sastav smeše u cilju stabilnog rada motora i efikasnog rada katalizatora. U tandemu sa glavnom lambda sondom postavlja se još jedna za kontrolu ispravnosti katalizatora.

Oxygen sensor

Lambda sonda

Senzorski element lambda sonde je galvanskog tipa jer ne zahteva napajanje za svoj rad. Međutim, da bi mogao da meri mora da dostigne određenu temperaturu. Radna temperatura lambda sonde je od 350…850 °C. Za zagrevanje koristi vrele izduvne gasove i u sebi sadrži grejač.
Postoje nekoliko tipova lambda sonde: skokovita, širokopojasna i otporna. Najčešće se na vozilima koristi skokovita lambda sonda koja naglim promenom napona oko idealne vrednosti smeše (λ=1) određuje dva stanja sastava smeše bogatu i siromašnu.

Izlazna karakteristika lambda sonde

Naponska karakteristika skokovite lambda sonde u zavisnosti od sastava smeše

Skokovita lambda sonda se sastoji od senzora i grejača i sa EUJ je povezana preko četiri provodnika. Dva provodnika su za napajanje grejača (plus i minus) i najčešće su bele boje. Senzorski deo sonde ima minus vod (najčešće sive boje) i vod izlaznog signala (najčešće crne boje).

Šema veze lambda sonde i EUJ motora

Šema veze lambda sonde

Vek trajanja i hemijska zagađenja dovode do starenja lambda sonde što dovodi do sporije reakcije merenja promene smeše i do inertnosti celokupnog sistema kroz usporenu regulaciju i korekciju smeše od strane sistema ubrizgavanja. Ne postoji način da se proveri stanje lambda sonde, odnosno da se utvrdi da je došlo do pomeranja radne karakteristike u oblast bogate smeše. Sve to dovodi do narušavanja efikasnosti rada katalizatora i kvaliteta izduvnog gasa uz povećanu potrošnju goriva. Preporuka je da se lambda sonda proverava na svakih 30.000 km, a menja nakon pređenih 100.000 km.

Moguće neispravnosti lambda sonde su:
–  neispravna sonda
–  troma (stara) sonda
–  prekid vodova od sonde do EUJ
–  grejač u prekidu
–  prekid napajanja grejača (prekid ili kratak spoj vodova)
–  prekid napajanja grejača iz EUJ

Kada je upaljena lampica greške motora na instrument tabli ili kada se sumnja na neispravnost lambda sonde prvo se obavlja dijagnostika EUJ motora čitanjem spremljenih kodova grešaka i stvarnih vrednosti. Preko EUJ motora možemo proveriti trenutno stanje grejača i rad lambda sonde. Prvo se očita vrednost sa lambda sonde kada je motor ugašen. Tada EUJ uzima zamensku vrednost od 450 mV jer lambda sonda nije aktivna. Startuje se motor i prvo se obavlja zagrevanje lambda sonde 2…3 min na 2000 obr/min. Nakon zagrevanja snima se i analizira oscilogram naponskog signala sa lambda sonde. Ispravna lambda sonda ima amplitudu oscilovanja od 0,1 do 0,9 V i frekvenciju oscilovanja najmanje jedna puna oscilacija u toku jedne sekunde.

Nakon dijagnostike obavlja se merenje napajanja grejača. Skine se utičnica sa lambda sonde i uz dat kontakt izmeri napajanje koje dolazi iz EUJ motora. U slučaju da nema ili je nedovoljno napajanje, nastavlja se proverom stanja vodova od priključnice do EUJ.
Sledeća provera se odnosi na stanje grejača lambda sonde. Ommetrom se meri otpornost grejača i izmerena vrednost upoređuje sa potrebnim iz informacionog sistema za tu lambda sondu. Ako je grejač u prekidu ili je izmerena vrednost izvan zadatog opsega potrebno je zameniti lambda sondu.
Na kraju se snima oscilogram izlaznog naponskog signala lambda sonde čime se proverava stanje lambda sonde. Osciloskop (motor tester) se povezuje paralelno sa izlaznim priključcima na lambda sondi. Prvo se obavi zagrevanje lambda sonde a onda se snima oscilogram izlaznog signala na 2000 o/min i pri praznom hodu. Amplituda signala treba da se kreće od 0,1 do 0,9 V, a frekvencija treba ima najmanje jednu punu oscilaciju u toku jedne sekunde. Ako se utvrdi da izlazni signal izvan zadate vrednosti, EUJ motora pogrešno podešava smešu, imamo lošiji rad motora, povećanu potrošnju goriva i narušen je kvalitet izduvnog gasa jer je smanjena efikasnost katalizatora. Zato je potrebno da se obavi zamena stare lambda sonde novom.

Oscilogram i analiza amplitude lambda sonde
Oscilogram i analiza frekvencije lambda sonde

Analiza oscilograma izlaznog signala lambda sonde

Za ipitivanje ispravnosti lambda sonde, pratite sledeće korake:

Dijagnostika sistema

Obaviti dijagnostiku sistema očitavanjem kodova grešaka i stvarne vrednosti sa lambda sonde pri različitim režimima rada motora. Snimiti oscilogram izlaznog signala sonde pri praznom hodu i na 2000 o/min. Analizirati očitane vrednosti i snimljeni oscilogram.

Provera napajanja grejača

Upoznati se sa sistemom iz informacionog sistema čitanjem električne šeme, položaja ugradnje lambda sonde, stvarnih vrednosti i dr. Skinuti utičnicu sa lambda sonde. Dati kontakt i izmeriti napajanje na priključcima utičnice. Uporediti dobijenu vrednost sa potrebnom. Ako nema napona ili je manji od potrebnog pristupiti daljim ispitivanjima na pinovima utičnice, priključnom kablu i pinovima EUJ.

Provera grejača

Iz informacionog sistema očitati položaj pinova na utičnici sonde za grejač i opseg potrebne otpornosti grejača. Ommetrom izmeriti otpornost grejača i uporediti sa potrebnim vrednostima. Ako je grejač u prekidu ili je izmerena otpornost van opsega zameniti lambda sondu.

Snimanje oscilograma

Povezati osciloskop paralelno na izlazne priključke lambda sonde. Prvo obaviti zagrevanje lambda sonde u toku 2 do 3 minuta rada motora na 2000 o/min. Snimiti oscilogram izlaznog signala pri praznom hodu i na 2000 o/min. Analizirati dobijeni oscilogram prema amplitudi i frekvenciji signala. Ako se ustanovi da je lambda sonda spora, zameniti je novom.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Dinamički punjači motora
youtube - Provera servo ulja
youtube - Ručno ispuštanje vazduha