Naslovna slika

Provera papučice E-gasa

Provera stanja i rada senzora položaja je postupak kojim se utvrđuje ispravnost papučice E-gasa u sistemu elektronske kontrole snage motora. Procedura provere podrazumeva pregled stanja papučice i električne ispravnosti senzora položaja.

Pregledati papučicu gasa na vidljiva oštećenja kao što su polomljeni delovi ili naprsline. Takođe, proveriti mehaničku funkcionalnost tokom pokretanja. Potrebno je nesmetano da se potiskuje uz određeni otpor i sama vraća u početni položaj.

Skinuti utičnicu sa papučice i uz dati kontakt izmeriti dovod napajanja na odgovarajućim pinovima kako je navedeno u informacionom sistemu za dato vozilo. Veličina napona napajanja treba da je oko 5 V. Treba voditi računa da postoji zasebno napajanje za svaki senzor položaja. Ako nema napona nastaviti pretragu prema upravljačkoj jedinici. Mogući uzrok prekida napajanja može biti napojni kabl ili upravljačka jedinica.

Provera senzora položaja papučice može da se obavi merenjem otpornosti, izlaznog napona ili očitavanjem vrednosti preko dijagnostike.
Pri isključenoj utičnici prvo se meri ukupna otpornost na krajevima potenciometara i upoređuje sa zadatim vrednostima. Nakon toga, povezuje se ommetar između minus priključka i izlaza sa klizača. Meri se otpornost kada je papučica otpuštena i pritisnuta do kraja.
Takođe, provera senzora papučice gasa može da se proveri merenjem izlaznog napona kada je papučica povezana i dat kontakt. Meri se izilazni napon u nultom i punom položaju.
Sve ovo može da se proveri preko dijagnostike očitavanjem stvarnih vrednosti za oba senzora.
Poželjno je da se snimi grafik izlaza sa senzora od početnog do punog otklona i nazad. Snimljeni grafik ne sme da ima prekide.
Treba da znate da se izlazi sa senzora razlikuju jer je jednom na red vezan otpornik.

Za proveru papučice E-gasa, pratite sledeće korake:

Pregled stanja papučice

Vizuelno pregledati papučicu na oštećenja. Pritisnuti do kraja i otpustiti papučicu gasa. Proceniti jačinu otpora potisku. Utvrditi da se papučica nesmetano potiskuje i samostalno vraća do kraja.

Provera dovoda napajanja

Skinuti utičnicu sa papučice. Utvrditi raspored pinova na utičnici. Dati kontakt. Voltmetrom izmeriti napajanje za oba senzora. Ako je vrednost napona drugačija od propisane ili nema napona nastaviti pretragu kako bi utvrdili uzrok nepravilnosti.

Provera senzora položaja papučice

Pri skinutoj utičnici izmeriti i uporediti ukupnu otpornost na oba senzora. Na izlazu izmeriti otpornost kada je papučica otpuštena i pritisnuta do kraja. Ovo može da se obavi merenjem izlaznog napona voltmetrom ili preko dijagnostike kada je priključena utičnica i dat kontakt. Osciloskopom ili preko dijagnostike snimiti i analizirati izlazni signal u celom opsegu. Ako je neka vrednost van zadate zameniti papučicu gasa.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Pregled nivoa ulja motora
youtube - Zamena stabilizatora
kako se koristi moment ključ