Naslovna slika

Pregled pogonskog kaiša

Pregled pogonskog kaiša treba periodično da se obavi jer od stanja kaiša zavisi ispravan rad alternatora i napajanje celekopnog električnog sistema na vozilu. Motor pogoni alternator preko pogonskog kaiša.

Pogon alternatora

Pogon alternatora

Toplota nepovoljno utiče na pogonske kaiševe jer dolazi do prekomernog očvršćavanja. Zbog toga se guma stvrdne i pukne. Prekomerno zagrevanje kaiša obično dolazi od proklizavanja i trenja. Nepravilno pritezanje kaiša ili masnoća dovode do proklizavanja. Takođe, zagrevanje kaiša se prenosi na ležaj remenice koji može da strada ako se proklizavanje nastavi.

Klinasti kaiš naleže u žleb remenice. Bočne strane kaiša dodiruju žlebove gde se prenosi kretanje. Kako se kaiš troši počinje da propada u žleb čime se smanjuje zategnutost i dolazi do proklizavanja. Zato je potrebno da se periodično proverava i po potrebi prilagodi zatezanje kaiša. Sila zatezanja je data u servisnom uputstvu za svako vozilo i treba da se pridržava.

Ako je kaiš labav, može da cvili ili cvrči a može da se uvije ili da isklizne sa remenice. Previše zategnut kaiš vrši pritisak na remenice i osovine što dovodi do buke, kidanja kaiša, izlizanja površine kaiša i oštećenja ležajeva i biksni na pogonskim komponentama.

Pregled pogonskog kaiša

Prosečni vek trajanja pogonsko kaiša je 4 godine. Međutim, pregrevanje, proklizavanje, pogrešna montaža, pretezanje i druge nepravilnosti mogu da skrate vek trajanja. Tokom redovne kontrole vozila potrebno je proveriti stanje kaiša. Pažljivo treba da se pogleda da pogonski kaiš nije istrošen, izlizan, nauljen, napuko. Ako se primete oštećenja i promene na kaišu treba ga zameniti. Takođe treba pogledati da remenice nisu oštećene, zauljene, zarđale i otkloniti uočene nepravilnosti.

Stanje pogonskog kaiša

Da biste obavili pregled stanja pogona alternatora, pratite sledeće korake:

Pregled stanja kaiša

Vizuelnim pregledom utvrditi stanje pogonskog kaiša. Pokrenuti motor, uključiti velike potrošače i pratiti da li kaiš cvili. Da li ima pravilan položaj na remenici. Da li je pohaban, ispucan, poderan, izlizan, nauljen i druge nepravilnosti. Ako se uoči neka nepravilnost obaviti zamenu kaiša.

Provera zategnutosti kaiša

Proveriti da li je kaiš labav ili pretegnut. Ako je uočena promena zategnutosti kaiša i ako je njegovo stanje dobro, obaviti zatezanje prema uputstvu za to vozilo.

Pregled stanja zatezača i remenica

Pregledati stanje zatezača. Vizuelno proceniti stanje remenice na oštećenja, tragova ulja i rđe. Uočene nepravilnosti ukloniti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.