Vakuum test motora

Vakuum test motora podrazumeva merenje potpritiska usisnog voda na osnovu čega može da se utvrdi opšte stanje motora. Ispitivanje se obavlja pri različitim režimima rada motora. Za merenje potpritiska koristi se merač vakuuma (manometar) ili motor-tester koji ima senzor pritiska. Merač se postavlja u delu usisnog voda između leptira gasa i motora na postojećim priključcima vakuum creva. Za priključenje se koriste adapter (račva) koja omogućava nesmetan rad uređaja koji je priključen na to vakuum crevo. Na drugi kraj račve se povezuje merač.

Za precizno merenje i analizu dobijenih rezultata koristi se motor-tester. Senzor pritiska je veoma precizan merač a vrednosti se prikazuju grafički na osciloskopu motor-testera. Ako se trigerom prati paljenje prvog cilindra, onda za svaki cilindar motora pratimo vrednost vakuuma. Na taj način, može da se prati grafik vrednosti vakuuma usisnog voda i da se proceni kako svaki cilindar funkcioniše pri proizvodnji i održavanju vakuuma.

Kod ispravnog motora potpritisak usisnog voda pri praznom hodu treba da je u granicama 0,6 – 0,7 bar.

Ako pri praznom hodu vrednost vakuuma stalno osciluje u rasponu 0,15 – 0,3  bar, onda je problem u paljenju ili slabo zatvaraju ventili.

Kada se pri praznom hodu očitava stalna niska vrednost vakuuma, onda postoji mogućnost da ventili kasno otvaraju ili je kasno paljenje.

Kada pri naglom ubrzanju vrednost vakuuma pada na 0,7 – 0,8 bar, a trebala bi da bude mnogo veća oko 0,9 bar, onda postoji mogućnost da su istrošeni zaptivni prstenovi klipova.

U slučaju da imamo pravilne vrednosti pri praznom hodu, a da pri stalnoj brzini motora od 2500 o/min, vrednost vakuuma polako pada i može da nastavi pad postoji mogućnost začepljenja u izduvnom sistemu.

Da biste obavili vakuumsko ispitivanje motora sa meračem vakuuma, pratite sledeće korake:

Priprema motora za merenje

Priključiti račvu na usisni vod. Priključiti merač vakuuma na račvu. Uveriti se da je motor na radnoj temperaturi. Startovati motor i proveriti da spojevi na račvi ne uvlače falš vazduh.

Merenje pri praznom hodu

Omogućiti da motor radi pri praznom hodu i izmeriti vrednost vakuuma.

Merenje pri ubrzanju

Naglo ubrzavati motor brzim dodavanjem i otpuštanjem gasa. Zabeležiti najveću vrednost vakuuma.

Merenje pri brzini od 2500 o/min

Držite gas stabilno na 2500 o/min i očitajti vrednost vakuuma. Analizirati dobijene rezultate.

Da biste obavili vakuumsko ispitivanje motora pomoću motor-testera, pratite sledeće korake:

Priprema motora za merenje

Priključiti račvu na usisni vod. Priključiti merač vakuuma na račvu. Uveriti se da je motor na radnoj temperaturi. Startovati motor i proveriti da spojevi na račvi ne uvlače falš vazduh.

Povezivanje senzora pritiska na motor-tester

Povezati senzor pritiska na usisni vod motora na račvu i motor-tester.

Povezivanje triger klešta

Povežite triger klešta na visoknaponski kabl prvog cilindra. Povežite triger klešta na drugi kanal motor testera. Podesite osciloskop za snimanje grafika vakuuma.

Merenje pri praznom hodu

Pustite da motor radi pri praznom hodu i izmerite vrednost vakuuma. Analizirati dobijeni grafik.

Merenje pri ubrzanju

Naglo ubrzavati motor brzim dodavanjem i otpuštanjem gasa. Analizirati dobijeni grafik.

Merenje pri brzini od 2500 o/min

Držite gas stabilno na 2500 o/min i očitajti vrednost vakuuma. Analizirati dobijeni grafik.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Lekcija - Paljenje 1