Naslovna slika

Provera nivoa i kvaliteta ulja u motoru

Provera ulja u motoru je postupak merenja nivoa i pregled kvaliteta ulja. Proveru periodično obavljaju vozači i tehničari u servisima vozila. Ulje je potrebno da bi se tokom rada motora, njegovi delovi podmazivali i hladili smanjujući trenje i habanje pokretnih delova. Pored toga, ulje poboljšava zaptivanje između klipnih prstenova i zidova cilindara, amotizuje udare između ležišta i rukavca, sprečava koroziju, skuplja i odvodi nečistoće kao ostatke sagorevanja, metalne opiljke i slično.

Za ispravno podmazivanje potrebna je odgovarajuća količina ulja u motoru. Svako odstupanje od potrebne količine ulja narušava se podmazivanje i može doći do oštećenja motora. Zato je potrebno da se periodično proverava količina ulja u motoru merenjem nivoa ulja pomoću merne šipke. Izmereni nivo ulja treba da bude u granici između dve oznake ,,max’’ i ,,min’’ na mernoj šipki. Ako se tokom pregleda primeti da je nivo ispod minimalne ili izinad maksimalne oznake nivoa, odmah treba da se pristupi detaljnijem ispitivanju kako bi se otkrio i otklonio uzrok nepravilnosti.

Prikazan je donji deo merača nivoa ulja u motoru na kome su oznake za maksimum (gornja crta) i minimum (donja crta). Merač se pridržava kažiprstom leve ruke koja je u plavoj zaštitnoj rukavici. U pozadini merača i ruke je gornji deo motora vozila odakle je izvučen merač nivoa ulja. Merač služi za proveru nivoa ulja u motoru.

Nizak nivo ulja u motoru

Kada je nivo ulja prenizak pumpa za ulje ne može da dostavi potrebnu količinu ulja za podmazivanje, dolazi do povećanja trenja, pregrevanja i oštećenja ležajeva motora. Uzrok gubitka ulja može biti zbog curenja van ili unutar motora. Kada ulje curi na zaptivkama, spoljašnjim pregledom motora može da se utvrdi mesto curenja. Kada su istrošeni cilindri, klipni prstenovi, vođice ventila ili turbina ulje curi unutar motora. Tada može da sagoreva u motoru ili da se taloži u usisnom ili izduvnom vodu.

Visok nivo ulja u motoru

Kada dođe do podizanja nivoa ulja u motoru povećava se pritisak ulja, povećavajući pritisak na zadnje i prednje zaptivke kolenastog vratila. Usled pritiska zaptivke popuste i dolazi do izlivanja ulja iz motora. Takođe, usled povećanja nivoa radilica tokom rada dodiruje ulje i stvara penu tako da ležajevi umesto ulja dobijaju vazduh što ima za posledicu nedovoljno podmazivanje i oštećenje elemenata motora. Uzrok visokog nivoa ulja mogu da budu istrošeni cilindri, klipovi i klizni prstenovi. Tada tokom komprecije, smeša goriva i vazduha prodire u karter meša se sa uljem, razređuje ga i dolazi do podizanja nivoa. Proverom kompresije svakog cilindra može da se otkrije uzrok podizanju nivoa ulja.

Provera kvaliteta ulja u motoru

Osim nivoa kontroliše se i kvalitet kao što su boja, gustina, mešanje tečnosti i promena mirisa. Tokom rada ulje motora gubi mazivna svojstva, a vremenom i aditive što utiče na povećanje habanja motora. Takođe, usled oštećenja na motoru dolazi do prodor tečnosti (voda, gorivo) u sistem za podmazivanje. Razređeno ulje slabije podmazuje i štiti motor. Pregledom kvaliteta ulja može pravovremeno da se otkriju nepravilnosti pre nego što dođe do ozbiljnih havarija na motoru.

Merenje nivoa i kvaliteta ulja u motoru

Nivo i kvalitet ulja motora treba da se proveravaju periodično, obično na svaki ili svaki drugi dolazak na pumpu. Ako se tokom pregleda primeti neka nepravilnost odmah treba da se pristupi detaljnijem ispitivanju kako bi se otkrio i otklonio uzrok.

Da bi ste proverili nivo i kvalitet ulja motora, pratite sledeće korake:

Prikaz bočne strane sa prednjim točkom donjeg desnog dela sivog vozila na ravnoj braon podlozi servisa. Prikazan je pravilan položaj vozila na ravnoj podlozi što je preduslov za proveru nivoa ulja u motoru.

Broj 1 na narandžastoj pozadiniPriprema vozila za proveru nivoa ulja u motoru

Pre provere nivoa ulja vozilo treba da se postavi na ravnu površinu, da nije pod nagibom.

Desnom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici obuhvata kažiprstom prstenastu žutu dršku merača nivoa ulja u motoru na gornjem tamno sivom zaštitnom poklopcu motora. Izvlačenjem i brisanjem merača se obavlja priprema za proveru nivoa i kvaliteta ulja u motoru.

Broj 2 na narandžastoj pozadiniPriprema merne šipke za proveru nivoa i kvaliteta ulja u motoru

Ručica merne šipke je obično svetle boje ili na njoj piše ,,OIL”. Izvucite i obrišite mernu šipku, identifikujte merne oznake i ponovo je vratite u mernu cev.

Prikazan je donji deo merača nivoa ulja u motoru na kome su oznake za maksimum (gornja crta) i minimum (donja crta). Na meraču između oznake za min i max je označen nivo ulja u motoru. Merač se pridržava kažiprstom leve ruke koja je u plavoj zaštitnoj rukavici. U pozadini merača i ruke je gornji deo motora vozila odakle je izvučen merač nivoa ulja.

Broj 3 na narandžastoj pozadiniProvera nivoa ulja u motoru

Ponovo izvadite mernu šipku i očitajte nivo ulja. Oznake na meraču obično imaju linije koje označavaju minimalnu i maksimalnu vrednost nivoa ulja. Najčešće razmak između ove dve vrednosti predstavlja količinu ulja od 1 litra.

Serviser drži levom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici papirnu belu maramicu na koju je nakapano ulje motora sa vrha merne šipke koja se nalazi iznad maramice. Nakapano ulje je tamne teksture što nam pokazuje da je dobrog kvaliteta. U tamnoj pozadini se nazire gornji deo motora vozila.

Broj 4 na narandžastoj pozadiniProvera kvaliteta ulja u motoru

Nakon očitavanja nivoa ulja procenite boju, gustinu i miris ulja. Ako je uočena neka neispravnost potrebno je obaviti dodatna ispitivanja da bi se otkrio uzrok koji menja normalan nivo ili kvalitet ulja.

Neka najčešća pitanja

Da li se nivo ulja u motoru proverava kada je motor vruć ili hladan?

Ne postoji univerzalno, jedinstveno uputstvo kada treba da se obavi provera nivoa ulja u motoru. Najrelevantnije je uputstvo proizvođača vozila. Međutim, malo njih propisuje postupak merenja nivoa. Većina onih koji definišu postupak navode da se provera obavlja kada je motor zagrejan i to 5 do 10 minuta nakon gašenja. To je vreme dovoljno da se ulje slije u karter. Neki propisuju da se merenje obavlja kada je ulje hladno. Pošto ulje motora neznatno menja svoju zapreminu u zavisnosti od temperature, merenje možete da obavite kada je ulje hladno ili vruće samo da ispoštujete preporuku da se sačeka 5 do 10 minuta nakon gašenja motora.

Koliko često treba da se proverava nivo ulja u motoru?

Preporuka je da se čaesto obavlja provera nivoa ulja u motoru. Najbolje je ustaliti praksu da se merenje nivoa odradi na svaki drugi odlazak na pumpu.

Zašto nivo ulja u motoru opada

Ulje motora podmazuje karike i cilindre motora čime se poboljšava zaptivanje. Jedan deo ulja uvek ostane u kanalima na zidovima cilindra i sagori zajedno sa gorivom. Taj gubitak ulja je neznatan ali tokom dužeg vremenskog perioda se primeti kao pad nivoa ulja na meraču. Ako je pad nivoa u periodu između dve zamene ulja unutar opsega između ,,max’’ i ,,min’’ oznake na meraču to je dozvoljeni, očekivani utrošak ulja u motoru. Kada nivo ulja između dve zamene padne ispod ,,min’’ oznake onda treba da se obavi provera motora i utvrdi uzrok gubitka ulja.

Takodje pogledajte

Na slici je prikazan merač nivoa servo ulja koji je deo poklopca rezervoara servo ulja. Merač drži serviser desnom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici. U pozadini iza merača je deo gornjeg dela motornog prostora vozila ispod haube. U donjem delu slike belim slovima na tamnoj podlozi piše Provera nivoa i stanja servo ulja.
Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži merne pipete multimetra koje su utaknute u priključnicu senzora temperature motora. Sa leve strane na motoru je zeleni digitalni multimetar koji očitava otpornost senzora temperature. U pozadini je gornji deo motora u blizini senzora. Sa desne strane je usisni vod motora sa protokomerom. U donjem delu slike na crnoj podlozi je tekst bele boje Test senzora temperature.
Na slici je manometar okruglog kućišta, bele podloge na kome je kazaljka i kružno merna skala za prikaz izmerenog pritiska. Manometar je crevom povezan na jedan od otvora za svećicu koja je skinuta. Vidi se deo motora vozila koji se testira. U donjem delu slike je tekst bele boje na tamnoj podlozi gde piše Merenje kompresije motora tokom rada.

Preporuka za video

Slika je prikaz za video postupak urezivanje navoja. na slici tehničar u sivim zaštitnim rukavicama drži postolje ureznice i urezuje urezivačem navoj na metalni L profil koji je učvršćen u plavu stegu. U desnom delu se vidi deo kompresora vazduha crvene boje. U kornjem levom uglu je plavi logo AE u beloj pozadini a u nastavku piše Urezivanje navoja. U središnjem delu slike je logo youtube plejera crne boje sa belim trouglom. U donjem delu slike je tamno siva providna traka na kome je krupan tekst bele boje Urezivanje navoja.
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.
yotube link za video Čišćenje i rastavljanje glave motora. na slici je prikazan deo aluminijumske glave motora sa postavljenim ventilima na kojima se nalaze opruge. Na jednom ventilu je postavljen alat za skidanje ventila. U gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku piše Čišćenje glave motora i uklanja... U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj je krupan beli tekst Čišćenje i rastavljanje glave motora.