Naslovna slika

Provera pada napona

Provera pada napona se sprovodi kada se sumnja na preveliki pad napona između alternatora i akumulatora koji može da izazove probleme u napajanju.

U zavisnosti od mesta pada napona, imamo dve vrste neispravnosti.
Kada je pad napona na klemama akumulator je nedovoljno napunjen bez obzira na ispravan rad alternatora.
Drugi slučaj je kada je pad napona na alternatoru kada dolazi do prepunjavanja i pregrevanja akumulatora, jer je na izlazu alternatora preveliki napon.
Znači, ako je pad napona na akumulatoru niži je napon punjenja, a ako je na alternatoru, dolazi do prepunjavanja. Zato je potrebno da se obavi ispitivanje svih provodnika i priključaka na pad napona.

Pad napona može da se desiti bilo gde u krugu izlazne struje i uzemljenja. Često se javlja na priključcima i konektorima zbog velike struje sistema punjenja koja prolazi kroz njih. Čak i mala količina otpora može prouzrokovati značajan pad napona pri sprovođenju veće struje napajanja.

Za ispitivanje pada napona koristi se voltmetar. Voltmetar koji ima opciju merenja min/max raspona je veoma koristan za merenje pada napona. Tako može da se zabeleži maksimalni pad napona koji se dogodi za određeni radni ciklus. Ispitivanja pada napona važe samo kada je strujni krug pod opterećenjem, jer se pad napona može izmeriti samo kada struja teče. Ako postoji otpor, što je protok veći to je veći pad napona. Zbog toga, ispitivanje pada napona uvek obavljajti kada je strujni krug pod opterećenjem.

Ispitivanje pada napona alternatora

Provera pada napona na plus (A) i minus (B) vodu

Da bi se merio pad napona, voltmetar se povezuje paralelno preko komponente, kabla ili veze koji treba da se ispita. Obično je najefikasnije prvo izmeriti pad napona na celoj pozitivnoj i na celoj negativnoj strani, a po potrebi suziti test na pojedinačne komponente kako bi se tačno utvrdilo gde se nalazi prekomerni pad napona. Na primer, možete da povežete crvenu mernu pipetu na izlaz B+ alternatora, a crnu na pozitivan pol akumulatora. Zatim opteretite sistem za punjenje velikim opterećenjem tako što ćete uključiti što više električnih uređaja ili pomoću testera opterećenja i očitajte pad napona. Uključivanje farova može se zameniti dodatno opterećenje. Zatim izvršite isti test na uzemljenoj strani od negativnog pola akumulatora do kućišta alternatora.

Svaki određeni provodnik ili veza ne sme da ima veći pad napona od 0,2 V, dok ukupni pad napona na celom sistemu treba da bude manji od 0,5 V. Pad napona prema masi mora biti manji od 0,2 V. Ispitivanjem pada napona određuje se da li akumulator, regler i alternator rade na istom potencijalu.

Ako se primeti veći pad napona, razveže se strujni krug da bi se utvrdio kvar. Proverava se svaki provodnik i veza.

Da biste obavili proveru pada napona alternatora, pratite sledeće korake:

Priprema za merenje

Startovati motor. Uključiti što više potrošača na vozilu. Držati broj obrtaja motora na 2000 o/min.

Provera plus voda

Podesiti multimetar za merenje jednosmernog napona. Ako postoji, uključiti opciju min/max. Povezati crvenu pipetu multimetra na izlaz alternatora (B+), a crnu na plus pol akumulatora. Ako je pad napona veći od 0,2 V, proveriti sve spojeve pomerajući crnu pipetu od akumulatora do alternatora dok se ne otkrije preveliki prelazni otpor.

Provera minus voda

Povezati crnu pipetu multimetra na kućište alternatora, a crvenu na minus pol akumulatora. Ako je pad napona veći od 0,2 V, proveriti sve spojeve pomerajući crvenunu pipetu od akumulatora do kućišta alternatora dok se ne otkrije preveliki prelazni otpor.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Zamena stabilizatora
youtube - Urezivanje navoja