Naslovna slika

Provera rashladne tečnosti / antifriza motora

Provera rashladne tečnosti /antifriza motora je postupak kojim se proverava nivo, kvalitet i tačka mržnjenja rashladne tečnosti. Tokom rada motora reguliše se njegova temperatura, jer pregrevanje može da dovede do ozbiljnih oštećenja. Sistem za hlađenje motora zavisi od rashladne tečnosti koja prenosi prekomernu toplotu sa motora u hladnjak. Zato je potrebno da se periodično obavlja provera nivoa tečnosti.

Slika predstavlja glavni prikaz teme Provera rashladne tečnosti antifriza motora. Crveni hidrometar za merenje tačke ključanja antifriza ima providnu komoru sa kazaljkom i skalom u kojoj je belom pumpicom usisan antifriz. serviser desnom rukom u plavoj zaštitnoj rukavici drži pumpicu hidrometra. na hidrometru se očitava tačka ključanja antifriza. U pozadini je deo motora vozila.

Nizak nivo antifriza

Nizak nivo rashladne tečnosti može da prouzrokuje pregrevanje i oštećenje delova motora. Zbog povećane temperature motora dolazi do nekontrolisanog samopaljenja smeše što uzrokuje povećano mehaničko opterećenje i oštećenje delova motora. Takođe, pri visokim temperaturama ulje gubi svoja maziva svojstva i povećava se habanje pokretnih delova motora.

Osobine antifriza

Za rashladnu tečnost koristi se destilovana voda koja ima tačku smrzavanja 0°C. Zimi kada je temperatura ispod 0°C  voda se smrzava i širi. U tom stanju može da prouzrokuje pucanje bloka motora, glave, hladnjaka i drugih delova motora i sistema za hlađenje. Kao zaštita rashladne tečnosti od smrzavanja koristi se antifriz. U zavisnosti od sastava smeše antifriza i vode, rashladna tečnost ima svoju tačku smrzavanja. Čestim dolivanjem vode u rashladni sistem razblažuje se smeša i podiže tačka smrzavanja rashladne tečnosti.

Merenje nivoa i tačke smrzavanja antifriza

Pod merenjem se podrazumeva provera nivoa, kvaliteta i tačke mržnjenja antifriza.
Provera nivoa se obavlja na rezervoaru rashladne tečnosti. Na bočnoj strani providnog rezervoara nalaze se oznake za minimalni i maksimalni nivo. Vrednost nivoa antifriza treba da je između ove dve oznake na rezervoaru.
Osim nivoa meri se i tačka smrzavanja rashladne tečnosti. Merači za proveru antifriza su hidrometar i refraktometar. Postupak upotrebe merača za merenje antifriza pogledajte u narednom videu.

Na levoj slici serviser desnom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici drži crveni hidrometar sa providnom komorom u kojoj se nalazi usisan antifriz skazaljka i temperaturna skala. na desnoj slici serviser levom rukom u plavoj zaštitnoj rukavici drži refraktometar. refraktometar je cilindričnog metalnog oblika plave boje. na prednjoj strani je zakošen od stakla preko kojeg se nalazi stakleni pokopac. ispod poklopca na staklenoj površini se stave dve tri kapi antifriza za merenje tačke ključanja.

Merači za proveru antifriza – Hidrometar i Refraktometar

Ako se proceni da je nedovoljna tačka smrzavanja onda treba da se pojača dolivanjem antifriza u rashladni sistem.

Da biste proverili nivo i kvalitet rashladne tečnosti / antifriza motora, pratite sledeće korake:

U centralnom delu slike je kružni tamno sivi poklopac belog rezervoara rashladne tečnosti na kome piše žutim slovima Coolant.

Priprema za proveru antifriza

Provera se obavlja kada je motor hladan, jer pri skidanju poklopca vrela rashladna tečnost može da nas opeče. Locirati položaj rezervoara. Proverite oznake i obrišite mesto očitavanja na rezervoaru.

Na belom providnom cilindričnom delu rezervoara antifriza nalaze se dve horizontalne oznake max iznad i min ispod. Nivo zelenog antifriza u rezervoaru je između ove dve oznake. Oko rezervoara se vidi deo motora u sivim nijansama, au desnom delu je žuta ručica merača ulja za motor.

Provera nivoa antifriza

Očitati nivo rashladne tečnosti u rezervoaru. Ako je nivo mali doliti rashladnu tečnost. Možemo da dolijemo destilovanu vodu, pripremljenu smešu antifriza i vode ili samo antifriz.

Crveni hidrometar za merenje tačke ključanja antifriza ima providnu komoru sa kazaljkom i skalom u kojoj je belom pumpicom usisan antifriz. serviser desnom rukom u plavoj zaštitnoj rukavici drži pumpicu hidrometra. na hidrometru se očitava tačka ključanja antifriza. U pozadini je deo motora vozila.

Ispitivanje antifriza hidrometrom

Postavite tester u uspravan položaj i stavite crevo u rezervoar rashladne tečnosti. Lagano stisnuti gumenu pumpu do kraja i zatim otpustiti da se merač napuni tečnošču. Držimo hidrometar vertikalno i očitamo temperaturu smrzavanja rashladne tečnosti.

na crnoj pozadini prikazan je okrugli okular refraktometra na kome se nalaze razne vertikalne skale za merenje različitih parametara tečnosti. U donjem delu okulara je belo polje a iznad je plavo polje. razdvojna linija između ova dva polja je horizontalna i na skali preseca vrednost temperature ključanja antifriza.

Ispitivanje antifriza refraktometrom

Na pločicu merača staviti kap ili dve rashladne tečnosti. Spustite poklopac na uzorak, okrenite refraktometar prema izvoru svetlosti i očitatajte nivo zaštite rashladne tečnosti.

Neka najčešća pitanja

Kada treba proveriti antifriz?

Nivo antifriza se proverava redovno, jer samo potrebna količina rashladne tečnosti može nesmetano da obavlja održavanje radne temperature motora. Kvalitet, tačka mržnjenja antifriza obavezno se proverava pre zimskog perioda kako bi obezbedili optimalnu tačku zmrzavanja koja je dosta niža od očekivane nejniže temperature zimi. Pored toga, poželjno je da se kvalitet antifriza proveri pre leta jer antifriz povećava tačku ključanja, smanjuje pojavu mehurića i isparavanje tokom letnjih vrućina. Pored toga, antifriz sprečava pojavu korozije na metalnim delovima rashladnog sistema.

Kada se menja antifriz?

Antifriz sadrži aditive koji imaju zaštitna svojstva. Vremenom aditivi nestaju, antifriz gubi zaštitna svojstva i može da dođe do ozbiljnih kvarova, oštećenja komponenata rashladnog sistema i curenja. Proizvođači preporučuju vreme zamene rashladne tečnosti (smeša destilovane vode i antifriza). Stariji, tradicionalni antifrizi su imali radni vek 2 godine ili pređenih 60.000 kilometara. Novi, organski antifrizi imaju duži vek trajanja od 4 do 5 godina. Tako je vek trajanja i zamene rashladne tečnosti usklađen sa periodom velikog servisa kada se po pravilu menja pumpa za vodu.

Takodje pogledajte

Serviser levom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici odvija žuti poklopac crnog rezervoara kočione tečnosti.
Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži ručni odvijač sa nastavkom prislonjen na jedan od zavrtnja glave motora. Glava motora je bez poklopca i vide se ventili sa oprugama. U pozadini se vidi deo radionice sa kolicima za alat i pokretnim stolom na kome je odložen skinuti poklopac glave motora. pod radionice je braon, a zidovi su plavi.
Povezani priključci stanice za autoklime na niskopritisni plavi i visokopritisni crveni priključak klime na vozilu.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku ka yotube video prikazu - test MAP senzora. na slici je prikaz priključenja mernih pipeta osciloskopa na priključcima MAP senzora. U gornjem delu slike ukoso levo je prikaz električne šeme sistema ubrizgavanja vozila, a desno na beloj pozadini grafički signal sa lambda sonde snimljen na osciloskopu tokom rada senzora. U gonjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako testirati MAP senzor. U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Test MAP senzora. U sredini slike je simbol video plejera na crnoj kvadratnoj površini je beli trougao.
serviser u teget radnom odelu i sa plavim zaštitnim rukavicama drži levom rukom narandžasto kućište a desnom kraj ručice moment ključa. Moment ključ je postavljen na zavrtanj glave motora. Motor je na postolju motora. Slika je iz ptičje perspektive te se vidi gornji deo moment ključa, ispod gornji deo motora na postolju i skroz ispod brao pod servisa. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Kako se koristi moment ključ. U donjem delu slike je providna siva traka sa belim slovima i natpisom Moment ključ. U središnjme delu je znak za video plejer. U crnom kvadratu je beli trougao. Slika je plakat za pokretanje video lekcije.
Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazana maketa prvog sistema paljenja po Teslinom patentu. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Istorijat i podela. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše prva lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.