Provera rashladne tečnosti motora

Provera rashladne tečnosti motora je postupak kojim se proverava nivo, kvalitet i tačka mržnjenja rashladne tečnosti. Zbog niskog nivoa ili smrzavanja rashladne tečnosti može da dođe do pregrevanja motora, zato se periodično obavlja provera nivoa, stanja i tačke mržnjenja rashladne tečnosti. Sistem za hlađenje motora zavisi od rashladne tečnosti koja prenosi prekomernu toplotu sa motora u hladnjak. Pregrevanje motora može da dovede do ozbiljnih oštećenja.

Za rashladnu tečnost koristi se destilovana voda koja ima tačku smrzavanja 0°C. Zimi kada je temperatura ispod 0°C  voda se smrzava i širi. U tom stanju može da prouzrokuje pucanje bloka motora, glave, hladnjaka i drugih delova motora i sistema za hlađenje. Kao zaštita rashladne tečnosti od smrzavanja koristi se antifriz. U zavisnosti od sastava smeše antifriza i vode, rashladna tečnost ima svoju tačku smrzavanja. Čestim dolivanjem vode u rashladni sistem razblažuje se smeša i podiže tačka smrzavanja rashladne tečnosti. Zbog toga, osim nivoa meri se i tačka smrzavanja rashladne tečnosti. Merenje može da se obavi hidrometrom i refraktometrom. Ako se proceni da je nedovoljna tačka smrzavanja onda treba da se pojača dolivanjem antifriza u rashladni sistem.

Da biste proverili nivo i kvalitet rashladne tečnosti, pratite sledeće korake:

Priprema za proveru

Provera se obavlja kada je motor hladan, jer pri skidanju poklopca vrela rashladna tečnost može da nas opeče. Locirati položaj rezervoara. Proverite oznake i obrišite mesto očitavanja na rezervoaru.

Nivo antifriza u rezervoaru

Provera nivoa

Očitati nivo rashladne tečnosti u rezervoaru. Ako je nivo mali doliti rashladnu tečnost. Možemo da dolijemo destilovanu vodu, pripremljenu smešu antifriza i vode ili samo antifriz.

Provera antifriza

Ispitivanje antifriza hidrometrom

Postavite tester u uspravan položaj i stavite crevo u rezervoar rashladne tečnosti. Lagano stisnuti gumenu pumpu do kraja i zatim otpustiti da se merač napuni tečnošču. Držimo hidrometar vertikalno i očitamo temperaturu smrzavanja rashladne tečnosti.

provera rashladne tečnosti refraktometrom

Ispitivanje antifriza refraktometrom

Na pločicu merača staviti kap ili dve rashladne tečnosti. Spustite poklopac na uzorak, okrenite refraktometar prema izvoru svetlosti i očitatajte nivo zaštite rashladne tečnosti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test MAP senzora
kako se koristi moment ključ
youtube - Lekcija - Paljenje 1