Naslovna slika

Podešavanje dužine potisne poluge servo uređaja

Podešavanje dužine potisne poluge servo uređaja je proces podešavanja kretanje klipa u glavnom kočionom cilindru. Potisna poluga klipa je veza između papučice kočnice i klipa glavnog kočionog cilindra. Od dužine poluge zavisi ispravnost kočionog sistema, ispravan položaj papučice i pravilan rad glavnog kočionog cilindra.

S druge strane, dužina potisne poluge definiše kretanje klipa u glavnom kočionom cilindru. Ako je dužina predugačka, poluga sprečava da se nakon kočenja klip vrati u početni položaj čime se onemogućava potpuno obaranje kočionog pritiska i vračanje kočnice u početni položaj. Kada je dužina prekratka imamo preveliki slobodan hod papučice kočnice i može da se javi buka iz servo uređaja.

Dužina potisne poluge je definisana za svako vozilo i osigurana je da ne može sama da se razdesi. Podešavanje obavljamo samo kada utvrdimo da je neko pre nas podešavao dužinu, nakon popravke ili podešavanja papučice kočnice ili zamene servo uređaja. Zamena glavnog kočionog cilindra ne zahteva podešavanje dužine potisne poluge.

Podešavanje dužine potisne poluge se obavlja specijalnim alatom. Alat se sastoji od odstojnika sa obe strane i pokretne merne šipke u sredini. Provo se postavi na glavni kočioni cilindar na delu gde ulazi potisna poluga. Oslobodi se zavrtanj šipke i lagano se gurne da dodirne klip cilindra. Ovaj položaj šipke se fiksira zavrtnjem.

Zatim se drugi krak mernog alata postavi na servo uređaj prema potisnoj poluzi. Ako vrh poluge ne dodiruje mernu šipku potrebno je da se obavi podešavanje dužine poluge. Odvije se sigurnosna matica i potisna poluga se postavi u položaj da dodiruje mernu šipku. Podešeni položaj poluge se obezbeđuje zavrtanjem sigurnosne matice.

Power Brake Booster Pin Adjustment Tool

Merni alat za podešavanje dužine potisne poluge

U nedostatku ovog posebnog alata za podešavanje dužine potisne poluge može da se koristi šubler (pomično kljunasto merilo).

Da biste izmerili i podesili dužinu potisne poluge klipa servo uređaja, sledite sledeće korake:

Uklanjanje glavnog kočionog cilindra

Ukloniti glavni kočioni cilindar sa servo uređaja. Proveriti da je papučica kočnice na početnom položaju.

Podešavanje dužine potisne poluge

Odgovarajućim mernim alatom izmeriti dužinu na glavnom kočionom cilindru. Postaviti merni alat na servo uređaj. Odvrnuti sigurnosnu maticu potisne poluge. Podesiti polugu na potrebnu dužinu. Pritegnuti sigurnosnu maticu i ponovo proveriti dužinu poluge.

Postavljanje glavnog kočionog cilindra

Vratiti glavni kočioni cilindar na servo uređaj. Proveriti kretanje potisne poluge i klipa.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora temperature
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana