Naslovna slika

Urezivanje navoja

Ureznica je alat koji se koristi za ručno rezanje unutrašnjeg navoja (loze). Unutrašnji navoj se urezuje sa unutrašnje strane rupe nekog dela. Ureznica se bira prema veličini i visini navoja.
Pre urezivanja navoja, potrebno je da se utvrdi prečnik rupe i obavi bušenje. Prečnik rupe se određuje na osnovu veličine zavrtnja koji želimo da koristimo. Veličina zavrtnja se označava oznakom M. Ako imamo zavrtanj M8 množimo ga koeficijentom 0,8 i dobijemo prečnik rupe u milimetrima

M8 x 0,8 = 6,4 mm

Za bušenje koristimo burgiju približnog prečnika, u našem slučaju 6,5 mm.
Postoji tablica prečnika burgije za bušenje rupe za odgovarajuči navoj (prečnik) zavrtnja:

Tabela precnik navoja zavrtnja i burgije

Bušenje rupe se obavlja pod pravim uglom.
Za urezivanje navoja koriste se tri ureznice:

  • Predurezivač (sa jednom crtom)
  • Urezivač (sa dve crte)
  • Završni urezivač (bez crte)
Ureznice 1

Prvo se koristi predurezivač koji se stavi u okretač (držač) ureznice:

Drzac ureznice 1

Pazimo da ureznica bude pod pravim uglom u odnosu na materijal i rupu. Urezivanje se obavlja okretanjem ureznice udesno (u smeru kazaljke na satu). Tokom urezivanja potrebno je periodično vratiti ureznicu malo ulevo kako bi urezani materijal izbacio da ne dođe do oštećenja same ureznice. Što je materijal za urezivanje tvrđi potrebno je češće vraćati ureznicu. Znači, čim se prilikom urezivanja oseti otpor vratimo ureznicu za trećinu kruga. Za lakše urezivanje koristi se rezno ulje.
Kada predurezivačem urežemo navoj koristimu urezivač sa dve crte, a nakon toga završni urezivač bez crte. Prolaskom sva tri urezivača kroz rupu formiran je navoj za željeni zavrtanj.
Ispravnost urezanog navoja isprobavamo umetanjem zavrtnja.

Da bi ste urezali navoj, pratite sledeće korake:

Bušenje rupe

Na osnovu zavrtnja izabrati odgovarajući prečnik burgije. Za izbor burgije koristiti uporednu tablicu. Na obeleženo mesto pod pravim uglom izbušiti rupu.

Urezivanje navoja

Urezivanje se obavlja ureznicama redom sa jednom crtom, sa dve crte i na kraju ureznicom bez crte. Za lakše urezivanje koristiti rezno ulje. Obrtanje ureznice obavljati udesno, lagano, pažljivo i pod pravim uglom. Čim se oseti otpor ureznicu malo vratiti ulevo pa nastaviti dalje.

Provera

Nakon urezivanja navoja obaviti umetanje odgovarajućeg zavrtnja. Zavrtanj treba da se ušrafi do kraja bez otpora i bez proklizavanja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
Zamena šolje amortizera 2
youtube - Skidanje glave motora