Naslovna slika

Rastavljanje i čišćenje glave motora

Nakon uklanjanja, obavlja se rastavljanje i čišćenje glave motora kako bi proces inspekcije i popravke bio efikasniji. Ne možete imati dobru popravku na glavi motora ako postoje komadići mulja i prljavštine koji prikrivaju oštećenja ili neprestano padaju u područje pregleda i popravke. Način čišćenja zavisi od materijala od koga je izrađena glava motora i vrste dostupne opreme. Pogrešna metoda ili sredstvo za čišćenje može naneti mnogo štete.

Na slici je pranje glave motora vodom pod pritiskom u kadi za pranje u postupku Rastavljanje i čišćenje glave motora

Uklonjena glava motora se vizuelno pregleda na oštećenja. Zatim se ručno ili u kontejneru obavlja prvo čišćenje i pranje glave motora od ulja i prljavštine. Nakon pranja mehanički se skidaju zaptivači pomoću strugača. Na red dolazi uklanjanje ventila. U većini slučajeva, rasklopljena glava motora mora hemijski da se očisti u rezervoaru za pranje, toplom rezervoaru, hladnom rezervoaru, ultrazvučnom čistaču ili u specijalno dizajniranoj peći.

Pratite preporuke proizvođača opreme kada koristite određeni tip sredstva za čišćenje.

Postupak za rastavljanje i čišćenje glave motora

Da biste obavili rastavljanje i čišćenje glave motora, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja korak pranje glave motora toplom vodom pod pritiskom u kadi za pranje kao deo postupka Rastavljanje i čišćenje glave motora

Provera i pranje glave motora

Izvršiti vizuelni pregled glave na oštećenja. Obaviti detaljno pranje glave motora od ulja i prljavštine, ručno ili u kontejneru za pranje. Nakon pranja ostaviti glavu motora da se ocedi i osuši.

Slika predstavlja korak skidanje zaptivača glave motora pneumatskom brusilicom kao deo postupka Rastavljanje i čišćenje glave motora

Skidanje zaptivača

Na glavi od livenog gvožđa, čišćenje se obavlja fleksibilnim abrazivnim jastučićem ili strugačem. Ako je to aluminijumska glava, koristiti plastične ili silikonske strugače. Upoznati se sa preporučenom procedurom proizvođača za čišćenje spojnih površina.

Slika predstavlja korak uklanjanje ventila sa glave motora kao deo postupka Rastavljanje i čišćenje glave motora

Uklanjanje ventila

Pomoću prikladnog alata sabiti oprugu ventila i ukloniti osigurač. Skinuti držač opruge i oprugu ventila. Osigurače i opruge odložiti u kutije. Izvaditi ventile i odložiti na posebnu ploču za demontažu glave sa ubeleženim redosledom cilindara.

Vrste nečistoća na glavi motora

Rastavljanje i čišćenje je proces koji prethodi proveri, utvrđivanju stanja i popravke glave motora. Prepoznavanje vrste nečistoće koju treba da očistite uštedeće vam vreme i trud. Na osnovu vrste zagađivača na delovima motora bira se postupak i sredstva za čišćenje. Postoje četiri vrste nečistoća: vodorastvorno zemljište, organski zagađivači, rđa i kamenac.

Vodorastvorno zemljište

Prljavština od zemlje, prašina i blato se najlakše čisti jer je rastvorljivo u vodi. Za čišćenje vodorastvornog zemljišta dovoljna je topla voda pod pritiskom.

Organski zagađivači

Organski zagađivači ne mogu se efikasno ukloniti običnom vodom. Postoje tri vrste organskih zagađivača:
– Proizvodi dobijeni preradom sirove nafte kao što su katran, ulje za puteve, ulje motora, benzin, dizel gorivo, masti i aditivi za ulje motora
– Nusprodukti sagorevanja, čađ, lak, guma i mulj
– Premazi za zaštitu od rđe, zaptivači i cementi, boje, lakovi, voskovi i premazi za zvučnu izolaciju.

Rđa

Kada su gvožđe i čelik izloženi kiseoniku i vlazi dolazi do hemijske reakcije i nastanka rđe. Na površini aluminijuma pod dejstvom vlage nastaje korozija. Ako se ne kontrolišu, rđa i korozija mogu brzo da oštete površinu metalnih delova. Osim što uništavaju metal, rđa i korozija se ponašaju kao toplotni izolator i sprečavaju prenos toplote unutar sistema za hlađenje.

Kamenac

Voda kada sadrži minerale pri zagrevanju se rastvaraju, talože i pričvrste za okolne vruće metalne površine stvarajući kamenac. Rashladni sistem je podložno mesto za stvaranje kamenca. Tokom vremena, kamenac se može nataložiti toliko da blokira prolaze rashladnoj tečnosti smanjujući efikasnost hlađenja. Pored toga, kamenac izaziva propadanje metalnih delova.

Čišćenje delova motora

Postoje pet procesa za čišćenje delova motora: čišćenje hemikalijama, čišćenje abrazivnim sredstvima, mašine za hemijsko čišćenje, termičko čišćenje i alternativne metode čišćenja. Na osnovu vrste nečistoća i dostupne opreme bira se način čišćenja delova motora.

Čišćenje hemikalijama

Najčešći način za uklanjanje prljavštine, masnoće, kamenca i rđe uključuje upotrebu hemikalija za čišćenje. Korišćenjem hloronisanih ugljovodonika i mineralnih alkohola izlažete se riziku od trovanja kroz izlaganje kože i udisanje hemijskih isparenja. Takođe, postoji rizik i od paljenja. Ove hemikalije za čišćenje su označeni kao opasni ili toksični i zahtevaju posebne postupke rukovanja i odlaganja. Klasifikovane su kao opasne materije, a nakon upotrebe treba da se prikupe i skladište kao opasan otpad.

Upotrebom netoksičnih hemikalija na bazi vode mogu se eliminisati takvi rizici. Međutim, jednom kada se rastvor za čišćenje na bazi vode kontaminira mašću i prljavštinom, on postaje opasan ili toksičan otpad i podleže istim pravilima za odlaganje kao i jhemikalije za čišćenje.

Preporuka pri upotrebi hemikalija za čišćenje

Uvek kada radite sa rastvaračima za čišćenje nosite odgovarajuću zaštitu za oči i rukavice i radite u dobro provetrenom prostoru. Pre upotrebe bilo koje hemikalije, pročitajte sve informacije date u listi uz tu hemikaliju.

Treba voditi računa o vrsti materijala koji se čisti i delovima koji sadrže dodatne rukavce od legura. Različiti metali različito reaguju na hemikalije. Obavezno proveriti servisno uputstvo pre upotrebe rastvora za čišćenje ovih delova, jer pogrešna hemikalija može da ošteti delove koji se čiste.

Čišćenje abrazivnim sredstvima

Upotreba abraziva za čišćenje delova motora koristi se u kombinaciji sa drugim procesima čišćenja. Ovaj način nije primarni proces čišćenja.

Ručno čišćenje

Čišćenje glave motora obično uključuje mehaničko čišćenje sa alatom za struganje, kao što je strugač zaptivača. Aluminijumske glave se stružu nemetalnim alatom kao što je plastični ili silikonski strugač.

Na slici je prikazan set metalnih i plastičnih strugača zaptivke motora koji se koriste u postupku Rastavljanje i čišćenje glave motora

Set metalnih i plastičnih strugača zaptivki motora

Za uklanjanje zaptivki mogu da se koriste električni ili pneumatski alati sa malim brusnim diskom, obično brusnom krpom da uklone sve meke materijale bez oštećenja površine metala.

Teške nakupine masti ili čađi u početku treba ukloniti struganjem ili žičanom četkom. Nakon ručnog čišćenja, koristi se dodatna metoda da se završi čišćenje. Žičane četke se koriste za čišćenje unutrašnjih galerija ulja i rashladne tečnosti.

Peskarenje

Peskare se koriste na delovima koji će se nakon čišćenja mašinski obrađivati. Mašina komprimovanim vazduhom (staklene perle) ili centrifugalnim točkom (čelična sačma) izbacuje kuglice velikom brzinom na tretiranu površinu. Kada kuglice udare velikom brzinom, svojom velikom energijom odstranjuju nečistoće sa površine. Veličinea i materijal kuglica bira se na osnovu vrste i stepena zaprljanosti. Delovi moraju biti suvi i bez masnoće kada idu na peskarenje, u suprotnom, sačma ili perle će se zalepiti.

Bubanj za čišćenje delova

Bubanj je centrifugalna mašina za čišćenje i poliranje malih delova, kao što su ventili motora, mogu znatno da uštede vreme čišćenja. Unutar bubnja se nalazi brusni mediji (valjčići) od mešavine porcelana ili gline. Delovi zajedno sa brusnim medijima se rotiraju unutar bubnja. Usled centrifugalne sile dolazi do skidanja nečistoća, kamenca, rđe i poliranja površine delova.

Vibraciono čišćenje

Vibracione mašine (šejkeri) koriste vibrirajuću kadu napunjenu keramičkim, čeličnim, porcelanskim ili alumunijumskim abrazivnim sredstvom za čišćenje delova. Usled vibracije abrazivni elementi čiste delove. Često se ispiraju rastvaračem kako bi se omekšala i isprala prljavština. Rastvarač i prljavština se ispuštaju kroz filter da bi se uklonio mulj.

Na slici su prikazani postupci i mašine za Peskarenje, Bubanj za čišćenje i Vibraciono čišćenje koji mogu da se koriste u postupku Čišćenje i rastavljanje glave motora

Peskarenje, Bubanj za čišćenje i Vibraciono čišćenje

Mašine za hemijsko čišćenje

Koriste se rezervoari za potapanje i mašine za pranje delova. Oni koriste rezervoar za držnje delova i nanošenje rastvarača potapanjem ili prskanjem.

Rezervoari za potapanje

Postoje dve vrste rezervoara za potapanje: hladni i topli. Većina rezervoara je dovoljno velika da može da primi celu glavu ili blok motora.

Rezervoari za hladno potapanje se koriste za čišćenje karburatora, kućišta leptira gasa i aluminijumskih delova. Delovi u žičanoj korpi se potapaju u rezervoar sa rastvaračem. Dok su delovi potopljeni lagano se meša rastvarač. Vreme potapanja je od 20 do 30 minuta kada je rastvarač nov. Vreme potapanja je sve duže kako se rastvarač koristi više puta. Vreme potapanja može da se skrati za 10 minuta stalnim mešanjem i podizanjem i spuštanjem korpe. Neki rezervoari imaju automatsko mešanje rastvarača. Nakon potapanja, delovi se izvlače iz rezervoara, ispiru vodom i suše komprimovanim vazduhom.

Rezervoar za toplo potapanje su zagrejani hladni rezervoari. Rastvor unutar rezervoara se zagreva na temperaturi od 70°C do 90°C . Često se koriste rastvarači sa aditivima za odstranjivanje masnoće. Mešanjem rastvarača pomaže da se dopre u slepe prolaze i pukotine. U ovim rezervoarima postupak čišćenja traje jedan sati i duže u zavisnosti od stanja rastvarača.

Mašine za pranje sa raspršivačima

Rezervoar sa vrućim rasprivačima radi kao velika mašina za pranje sudova. Uklanja organsku prljavštinu i rđu. Koristi isti rastvarač kao kod toplog potapanja ali ima prednost čišćenja pod pritiskom. Ovim se skraćuje vreme čišćenja uz manju upotrebu rastvarača. Obično se kao sredstvo za čišćenje koristi jak rastvor sapuna.

Budite oprezni ako koristite kaustičnu sodu jer je veoma opasan iritant za oči, kožu i sluzokožu. Smatra se opasnim otpadnim materijalom i mora se odlagati u skladu za propisima. Kaustična soda je jak deterdžent koji se obično nalazi u rastvaračima i efikasno otklanja čađ. Ne koristi za čišćenje aluminijumskih delova jer ih rastvara.

Na slici su prikazani mašine za hemijsko čišćenje - Rezervoar za potapanje, mašina za pranje sa raspršivačima koji mogu da se koriste u postupku Čišćenje i rastavljanje glave motora

Rezervoar za potapanje, mašina za pranje sa raspršivačima

Termičko čišćenje

Termičko čišćenje je proces koji toplotom ispeče ili oksidira prljavštinu i druge zagađivače. Najpopularnije su rerne za termičko čišćenje. Visoka temperatura unutar pećnice od 340°C do 420°C oksidira svu masnoću i ulje pretvarajući ih u suv praškasti pepeo na delovima. Tretirani delovi izlaze suvi i pogodni su za čišćenje mlazom ili peskarenjem.

Ovo je ekološki prihvatljiviji proces u odnosu na hemijsko čišćenje. Bez obzira što ovde nakon čišćenja nema rastvarača ili mulja, ostaci pepela se tretira kao opasan otpad.

Nakon termičkog čišćenja preporučuje se lagano hlađenje da bi sprečili izobličenja koja mogu da nastanu nejednakom brzinom hlađenja unutar složenih odlivaka.

Alternativne metode čišćenja

U autoservisima se koriste i alternativne metode za čišćenje nasuprot tradicionalnim hemijskim procesima. Najčešće su u upotrebi sledeće alternativne metode čišćenja: Ultrazvučno čišćenje, Citrus hemikalije i Slano kupatilo.

Ultrazvučno čišćenje

Delovi se uranjanju u tečnost ultrazvučnue kade. Ultrazvučno čišćenje koristi visokofrekventne, ultrazvučne talase za stvaranje mikroskopskih mehurića koji udarajući u površinu delova odvajajući nečistoće. Hemijski sadržaj rastvarača je minimiziran jer sitni mehurići obavljaju proces čišćenja. Na ovaj način, smanjen je problem odlaganja otpada.

Citrus hemikalije

Razvijene su hemikalije za čišćenje na bazi citrusa kao zamena za opasnije hemikalije na bazi rastvarača i alkalija. Ove hemikalije su bezbednije za rukovanje, lakše se odlažu nakon upotrebe i dobro mirišu.

Slano kupatilo

Slano kupatilo je proces koji koristi rastopljenu so za rastvaranje organskih zagađivača kao što su čađ, mast, ulje, prljavštinu, boje i neke zaptivke. Temperatura slanog kupatila za gvođe i čelik je od 370°C do 450°C , a za aluminijum ili kombinaciju aluminijuma i gvožđa koristi se drugačiji rastvor soli na nižoj temperaturi od oko 300°C. Zagađivači se razlažu i talože na dno rastvora, gde se povremeno uklanjanju kao opasan otpad. Sve dok se so pravilno održava njena upotreba je neograničena. Vreme čišćenja u slanom kupatilu je relativno brzo od 20 do 30 minuta.

Na slici su prikazani postupci za alternativno čišćenje - Ultrazvučna kada, Citrus hemikalije, Slano kupatilo koji mogu da se koriste u postupku Čišćenje i rastavljanje glave motora

Ultrazvučna kada, Citrus hemikalije, Slano kupatilo

Takodje pogledajte

Na slici su prikazani razni odvijači. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Odvijači
Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak ispitivanja ispravnosti glavnog kočionog cilindra. Na beloj pozadini prikazan je izdvojeni sivi glavni kočioni cilindar sa belim rezervoarom kočione tečnosti sa crnim poklopcem iznad kočionog cilindra. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test glavnog kočionog cilindra.
Slika predstavlja prikaz Testa MAP senzora. Na slici je prikaz snimljanog grafika na monitoru računara. Na grafiku su uočljive promene talasastog oblika sa jednim većim oštrim vrhom koji predstavlja izmereni skok izlaznog napona sa MAP senzora pri naglom dodavanju i oduzimanju gasa motora. Oko monitora se vidi deo radioničkih pokretnih kolica u zelenoj i crnoj boji na kome se nalazi monitor. U pozadini je zid, gore bele i dole plave boje. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test MAP senzora.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video za Test lambda sonde. Na uklonjenom crnom konetoru lambda sonde sa desne strane slike priključene su dve igličaste crvene pipete a na njih jedna žuta a druga crna pipeta osciloskopa. U pozadini se vidi deo motornog prostora. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu a u nastavku belim slovima preko slike piše Lambda sonda - testiranje. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše Test lambda sonde. U sredini slike je logo video plejera kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak zamene stabilizatora na vozilu. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama obavlja odvijanje vijaka koji drže stabilicator na držač amortizera u prostoru koša desnog prednjeg točka. Serviser u levoj ruci drži nasadni ključ koji je spojen na spoljašnju maticu, a u desnoj ključ koji je postavljen na unutrašnju maticu držača stabilizatora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Zamena stabilizatora. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Zamena stabilizatora. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja link ka multimedijalnoj video lekciji na youtube Dinamički punjači u okviru teme Ubrizgavanje OTO motora