Naslovna slika

Provera opruge ventila

Provera opruge ventila ima tri merenja: provera visine opruge, provera pravougaonosti i merenje potiska. Deformisana opruga dovodi do habanja stabla ventila i vođice uz nepravilan rad motora.

Opruga ventila mora da ima odgovarajuću veličinu i jačinu potiska jer od toga zavisi sigurno zatvaranje cilindra i efikasan rad motora. Opruge moraju brzo i čvrsto da zatvore ventile. Zato je važno da se tokom remonta glave motora proveri stanje opruge ventila i utvrdi da ispunjavaju zadate specifikacije pre nego što se iznova montiraju.

Provera opruge ventila merenjem prečnika stabla ventila pomičnim merilom

Način provere opruge ventila

Merenjem visine opruge proverava se da li opruga ima ispravnu visinu i da ne postoji zamor materijala. Međusobno odstupanje visine ne sme biti veće od 1 mm.

Provera pravougaonosti je test opšteg stanja opruge da tokom rada sabije i optereti ventil ravnomerno. Opruga se stavlja na savršeno ravnu površinu i uz nju postavi ugaonik (vinkla). Rotirajući oprugu oko svoje ose proveriti da li postoji neka deformacija. Kada postoje nepravilnosti izmeriti ta odstupanja. Ako je zazor veći od 1,5 mm zameniti oprugu.

Merenjem potiska na instaliranoj visini opruge ventila određuje se koliki pritisak stvara opruga kada je na svojoj instaliranoj visini na glavi motora i da li zadovoljava specifikacije. Ovaj potisak se meri pomoću testera opruge ventila tako što se sabije opruga do instalirane visine. Instalirana visina za testiranu oprugu se dobija iz informacionog sistema ili se izmeri tokom rastavljanja. Tester meri pritisak opruge kada se sabije. Odstupanje sile potiska ventila od date vrednosti iz specifikacije ne sme biti veće od 0,5 kg. Kada nije dostupna vrednost sile potiska, onda se međusobno uporede sve dobijene vrednosti i proceni njihovo međusobno odstupanje. Oprugu čiji se potisak dosta razlikuje od prosečnog svih ventila potrebno je zameniti.

Postupak provere opruge ventila

Provera opruge ventila možete da obavite ako pratite sledeće korake:

Provera visine opruge pomičnim merilom u postupku Provera opruge ventila

Provera visine

Pomičnim merilom (šublerom) izmeriti slobodnu visinu opruge i uporediti merne vrednosti sa specifikacijama za taj motor. Ako je visina opruge izvan specifične vrednosti zameniti oprugu. Ponoviti ovaj postupak za sve ostale opruge. Kada nemate potrebne podatke, onda uporediti sve izmerene veličine i procenite prosečno odstupanje visine opruga.

Provera pravougaonosti ugaonikom u postupku provera opruge ventila

Provera pravougaonosti

Postaviti oprugu na ravnu površinu. Rotirati oprugu i pravougaonikom proveriti da li postoje neka odstupanja. Izmeriti ta odstupanja. Ako odstupanja prelaze graničnu vrednost (1,5 mm) zameniti oprugu.

Merenje potiska meračem potiska opruge u postupku Provera opruge ventila

Merenje potiska

Očitati ili izmeriti instaliranu visinu opruge na glavi motora. Postaviti oprugu ventila na tester opruge ventila. Povlačenjem bočne ručice sabiti oprugu na instaliranu visinu. Zabeležiti potisak koji stvara opruga i uporediti je sa specifikacijama. Opruga koja je izvan specifikacija treba da se zameni. Kada nemate potrebnu vrednost sile potiska onda uporedite sve dobijene rezultate i procenite prosečno odstupanje.

Takodje pogledajte

Pomično merilo za merenje dužine, širine i dubine, kao link ka stranici Pomično merilo
Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak merenja kompresije motora tokom startovanja motora. Na slici je prikazan motor gde je na mesto jedne svećice postavljeno crno crevo koje na čijem drugom kraju je beli manometar za merenje pritiska u cilindru. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Merenje kompresije motora tokom startovanja.
Ispitivanje releja na automobilu. Naslovna slika kao link ka stranici Ispitivanje releja

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video - Test senzora stanja. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama sa leve strane u levoj ruci drži skinut konektor sa senzora stanja papučice kočnice a u desnoj pipete multimetra. Crnu pipetu je utaknuo u konektor senzora, a crvena slobodno stoji. Na levoj strani slike je zeleni digitalni multimetar gde na displeju piše 0162 megaoma kao vrednost otvorenog kola jer pipete još nisu povezane na senzor. U pozadini se vide papučice kočnice i kvačila. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Kako proveriti ispravnost preki... U donjem delu slike preko providne sive trake velikim belim slovima piše Test senzora stanja. U sredini slike je četvrtasta crna površina sa belim trouglom kao znak za youtube plejer.
Vakuumsko izvlačenje vazduha iz hidrauličnog kočionog sistema. Naslovna slika ka video postupku Vakuumsko izvlačenje vazduha. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše izvlačenje vazduha iz kočnica v... U donjem delu slike preko providne sive trake velikim belim slovima piše Vakuumsko izvlačenje vazduha. U sredini slike je četvrtasta crna površina sa belim trouglom kao znak za youtube plejer.