Provera opruge ventila

Provera opruge ventila ima tri merenja: provera visine opruge, provera pravougaonosti i merenje potiska. Deformisana opruga dovodi do habanja stabla ventila i vođice uz nepravilan rad motora.

Opruga ventila mora da ima odgovarajuću veličinu i i jačinu potiska jer od toga zavisi sigurno zatvaranje cilindra i efikasan rad motora. Opruge moraju brzo i čvrsto da zatvore ventile. Zato je važno da se tokom remonta glave motora proveri stanje opruge ventila i utvrdi da ispunjavaju zadate specifikacije pre nego što se iznova montiraju.

Merenje visine opruge ventila

Provera opruge ventila

Merenjem visine opruge proverava se da li opruga ima ispravnu visinu i da ne postoji zamor materijala. Međusobno odstupanje visine ne sme biti veće od 1 mm.

Provera pravougaonosti je test opšteg stanja opruge da tokom rada sabije i optereti ventil ravnomerno. Opruga se stavlja na savršeno ravnu površinu i uz nju postavi ugaonik (vinkla). Rotirajući oprugu oko svoje ose proveriti da li postoji neka deformacija. Kada postoje nepravilnosti izmeriti ta odstupanja. Ako je zazor veći od 1,5 mm zameniti oprugu.

Merenjem potiska na instaliranoj visini opruge ventila određuje se koliki pritisak stvara opruga kada je na svojoj instaliranoj visini na glavi motora i da li zadovoljava specifikacije. Ovaj potisak se meri pomoću testera opruge ventila tako što se sabije opruga do instalirane visine. Instalirana visina za testiranu oprugu se dobija iz informacionog sistema ili se izmeri tokom rastavljanja. Tester meri pritisak opruge kada se sabije. Odstupanje sile potiska ventila od date vrednosti iz specifikacije ne sme biti veće od 0,5 kg. Kada nije dostupna vrednost sile potiska, onda se međusobno uporede sve dobijene vrednosti i proceni njihovo međusobno odstupanje. Oprugu čiji se potisak dosta razlikuje od prosečnog svih ventila potrebno je zameniti.

Da biste obavili proveru opruge ventila, pratite sledeće korake:

Merenje visine opruge ventila

Provera visine

Pomičnim merilom (šublerom) izmeriti slobodnu visinu opruge i uporediti merne vrednosti sa specifikacijama za taj motor. Ako je visina opruge izvan specifične vrednosti zameniti oprugu. Ponoviti ovaj postupak za sve ostale opruge. Kada nemate potrebne podatke, onda uporediti sve izmerene veličine i procenite prosečno odstupanje visine opruga.

Provera pravougaonosti

Postaviti oprugu na ravnu površinu. Rotirati oprugu i pravougaonikom proveriti da li postoje neka odstupanja. Izmeriti ta odstupanja. Ako odstupanja prelaze graničnu vrednost (1,5 mm) zameniti oprugu.

Merenje potiska

Očitati ili izmeriti instaliranu visinu opruge na glavi motora. Postaviti oprugu ventila na tester opruge ventila. Povlačenjem bočne ručice sabiti oprugu na instaliranu visinu. Zabeležiti potisak koji stvara opruga i uporediti je sa specifikacijama. Opruga koja je izvan specifikacija treba da se zameni. Kada nemate potrebnu vrednost sile potiska onda uporedite sve dobijene rezultate i procenite prosečno odstupanje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Test senzora stanja
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha