Naslovna slika

Ispitivanje statora alternatora

Ispitivanje ispravnosti namotaja statora alternatora obavlja se vizuelno i merenjem otpornosti. Vizuelnim pregledom traže se promene boje ili oštećenja na namotajima. Često zbog prekomerne toplote delovi izolacije namotaja se deformišu. Brza provera stanja sumnjivog dela namotaja je da se oštricom noža struže namotaj. Ako lak otpadne, izolacija namotaja je oštećena. Proveravaju se i priključci. Bilo kakvi znaci oštećenja ukazuju da je stator neispravan.

Stator alternatora

Stator alternatora

Ako stator prođe vizuelni pregled, pristupa se proveri na prekid i kratak spoj sa masom. Električna provera obavlja se ommetrom. Kako stator ima tri namotaja koji su vezani u zvezdu, postoje tri izvoda (a, b i c). Merenje otpornosti se obavlja između dva izvoda u svakoj kombinaciji (a-b, a-c i b-c). Izmereni otpor namotaja treba da je manji od 0,5 Ω. Ako se iz izmeri beskonačna otpornost između bilo koja dva izvoda, namotaj je u prekidu i treba zameniti stator.

Ispitivanje namotaja na prekid (A) i spoj sa masom (B)

Za ispitivanje kratkog spoja na masu, ommetar se priključuje između kućišta statora i izvoda namotaja. Kod ispravne izolacije namotaja ommetar pokazuje beskonačnu otpornost na sva tri namotaja. Ako se makar na jednom namotaju očita neka otpornost, izolacija tog namotaja je probila te postoji spoj sa masom i stator se mora zameniti.

Da biste obavili ispitivanje namotaja statora alternatora, pratite sledeće korake:

Vizuelni pregled

Obaviti vizuelni pregled stanja namotaja statora i njegove izolacije. Kod primetne promene boje, pregrevanja ili gorenja namotaja zameniti stator. Kod sumnje na stanje izolacije, oštricom noža zagrebati izolaciju. Ako otpadne, izolacija namotaja je neispravna i zameniti stator.

Provera prekida

Iz informacionog sistema očitati potrebnu vrednost otpornosti namotaja statora. Na multimetru podesiti merenje otpornosti. Merne pipete spojiti između dva izvoda statora. Merenje ponoviti još dva puta između svake kombinacije izvoda. Ako je makar na jednom merenju očitana otpornost beskonačna, zameniti stator.

Provera spoja sa masom

Jednu mernu pipetu ommetra staviti na kućište statora, a drugu redom na svaki izvod namotaja statora. Izmerena otpornost treba da je beskonačna. Ako se očita neka vrednost otpornosti, izolacija namotaja je probila i potrebno je zameniti stator.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera ravnosti glave motora
youtube - Test senzora stanja
youtube - Lekcija - Paljenje 4