Autoelektronika

Na vozilima je veliki broj elektronsko upravljivih sistema za kontrolu rada mehaničkih i električnih sistema. Takođe, obavljaju kontrolu i upravljanje određenim procesima na vozilu kao što su bezbednost, zaštita, multimedija i dr.

Elektronska kontrola rada se obavlja preko mreže elektronskih komponenata. Centralno mesto zauzima Elektronska upravljačka jedinica koja kontroliše i upravlja nekim procesom, prati ispravnost svih komponenata i funkcija, komunicira sa drugim upravljačkim jedinicama i obaveštava vozača o stanju sistema na instrument tabli i informacionom panelu. Preko dijagnostičkog priključka obavlja se komunikacija sa serviserima putem razmene podatake čime se olakšava dijagnostika ispravnosti i otkrivanje greške.

Specifičnost rada elektronskih sistema u odnosu na druge zahteva drugačiji pristup u dijagnostici, otkrivanju neispravnosti i popravci. U ovom delu obrađene su procedure koje upučuju servisere na pravilan redosled radnji u procesu ispitivanja, popravke i zamene delova elektronskih sistema.