Naslovna slika

Provera nivoa i kvaliteta servo ulja

Provera servo ulja je postupak pregleda nivoa i kvaliteta servo ulja u rezervoaru servo pumpe sistema upravljanja na vozilu. Na vozilima je najzastupljeniji hidraulični sistem servo upravljanja. Hidraulična pumpa potiskuje ulje pod pritiskom preko vodova do pogonskog uređaja na upravljaču ili do zupčaste letve. Nivo ulja mora da bude na odgovarajućem nivou. Ako je nivo ulja niži postoji opasnost od usisavanja vazduha u hidraulični sistem što dovodi do poremećaja u radu servo sistema za upravljanje. Ovo se obično desi kada su motor i servo ulje hladni pa je nivo ispod minimuma.

Takođe, kada je motor zagrejan, zagreje se servo ulje pa se poveća zapremina i nivo ulja. Ako ulje pređe maksimalni nivo dolazi do prelivanja.

Slika predstavlja postupak provere nivoa i kvaliteta servo ulja. U središnjem delu slike je crna merna šipka nivoa servo uređaja kao deo poklopca rezervoara koju drži serviser u zaštitnoj plavoj rukavici. Na šipci su oznake za minimalni i maksimalni nivo ulja. Ispod šipke serviser drži beli ubrus. Na ubrusu je nakapalo žuto servo ulje. Na osnovu otiska ulja na ubrusu određuje se kvalitet ulja. Iza merača i podloge je crna pozadina.

Merenje nivoa servo ulja

Rezervoar je najčešće na samoj hidrauličnoj pumpi. Na rezervoaru se nalaze oznake za minimalni i maksimalni nivo ulja. Često je pored oznake i podatak da li se merenje obavlja kada je ulje hladno ili zagrejano. Ako to nije označeno na rezervoaru podatak dobijamo iz tehničke dokumentacije vozila. Na nekim rezervoarima nalaze se oznake za oba stanja ulja (a). Neki sistemi imaju u sklopu poklopca rezervoara mernu šipku za merenje nivoa servo ulja (b). Kada je nivo ulja niži od potrebne minimalne vrednosti potrebno je u rezervoar doliti odgovarajuće ulje prema preporuci proizvođača vozila.

Slika prikazuje grafički prikaz mogućih oznaka na mernoj šipci poklopca rezervoara servo ulja. Na beloj podlozi crnom grafikom su predstavljeni opisi. Na levoj strani je varijanta gde merač ima dve vrste oznake za minimalni i maksimalni nivo kada je servo ulje toplo - HOT i kada je hladno COLD. Sa slike se vidi da je nivo hladnog ulja niži od toplog jer se hlađenjem skuplja. Na desnoj strani je grafički prikaz merača poklopca sa dve oznake za minimum i maksimum. Kod ovog merača nije navedeno da li se meri toplo ili hladno ulje već treba da se konsultuje uputstvo za merenje.

Pregled kvaliteta servo ulja

Osim nivoa, treba da se proveri i izgled (kvalitet) ulja. Mutno ili crno ulje je zaprljano i staro i obavezno treba da se zameni. Takođe, ako se oseti miris paljenog ulja potrebno je obaviti zamenu.

Postupak provere servo ulja

Provera nivoa i kvaliteta servo ulja može da se obavi u sledećim koracima:

Slika predstavlja pregled tehničke dokumentacije, odnosno uputstva za održavanje i kontrolu vozila. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama pregleda knjižicu uputstva za dato vozilo tražeći podatke za proveru servo ulja. Na knjižici je grafiki prikaz motornog prostora u plavoj varijanti. Oko slika su crnim tekstom označeni delovi motora. Knjižica se nalazi na stolu sa crnom podlogom.

Pregled tehničke dokumentacije

Upoznati se sa procedurom provere nivoa ulja iz tehničke dokumentacije za to vozilo.

Slika predstavlja prikaz pripreme za proveru nivoa i kvaliteta servo ulja. Serviser levom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici drži crni poklopac crnog rezervoara servo ulja u motornom prostoru. Na površini poklopca primećuju se crvene oznake za servo. Oko rezervoara desno se vidi deo motornog prostora, a levo desni prednji far vozila.

Priprema vozila za proveru

Na osnovu propisane procedure za proveru nivoa pripremiti motor vozila (zagrejan i/ili hladan).

Slika predstavlja prikaz postupka proverenivoa servo ulja. U gro planu slike je crna šipka merača nivo servo ulja. Na šipci su oznake za merenje maksimalne i minimalne vrednosti nivoa ulja. Merna šipka je deo poklopca rezervoara servo ulja koju drži serviser u zaštitnoj plavoj rukavici. U pozadini slike se vidi deo motornog prostora vozila i desni far vozila.

Provera nivoa servo ulja

Očitati nivo ulja prema oznakama na rezervoaru ili mernoj šipci poklopca. Ako je nivo niži potrebno je doliti servo ulje. Niži nivo nam govori da negde ulje curi i potrebna je detaljna provera sistema kako bi se otkrio i otklonio uzrok curenja.

Slika predstavlja postupak provere kvaliteta servo ulja. Serviser desnom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici drži uspravno beli ubrus na čijem vrhu je narandžasti trag od servo ulja. U pozadini se vidi deo motornog prostora i prednji desni far vozila.

Kontrola kvaliteta servo ulja

Nakon provere nivoa, proverava se kvalitet ulja. Ako je mutno ili crno potrebna je zamena servo ulja.

Neka najčešća pitanja

Nedostatak ulja u servu – da li smem da vozim bez servo ulja?

Kada je ullje ispod minimuma pumpa može da usisa vazduh i postoji otežano upravljanje (upravljač se teško obrće). Bez ulja, hidraulični sistem je opterećen, pumpa i delovi sistema se ne podmazuju i dolazi do oštećenja pumpe, zupčaste letve i zaptivki. Bez servo ulja ne bi trebalo da vozite jer rizikujete ozbiljna oštećenja elemenata servo sistema.

Da li se menja servo ulje?

Često se spominje da se servo ulje ne menja. Ovo nije tačno! Sva ulja i tečnosti na vozilu imaju svoj vek trajanja, a nakon toga smanjene su njihove sposobnosti i ne mogu da izvršavaju svoj zadatak.

Tečnost servo upravljača prenosi pritisak kroz sistem, obezbeđuje podmazivanje pokretnih delova, čuva zaptivke i creva i kompaktibilan je sa materijalima koji se koriste u upravljačkom sistemu. Pored toga, mora slobodno da teče pri niskim temperaturama ali da izdrži i ne promeni karakteristike pri visokim temperaturama. Vek trajanja zavisi od materijala od koga je izrađeno ulje, aditiva i uslova eksploatacije. Takođe, što su više temperature rada, kraći je vek trajanja. Zato su neki sistemi opremljeni hladnjacima na visokopritisnoj strani servo sistema kako bi produžili vek trajanja servo ulja. Pored toga, tokom eksploatacije servo ulje se kontaminira gumom i metalnim česticama usled unutrašnjeg habanja u sistemu. Proverom kvaliteta ulja utvrđuje se stepen zaprljanosti. Ako je servo ulje previše zaprljano potrebno ga je zameniti i pre predviđenog intervala zamene.

Neki proizvođači vozila  ne navode interval zamene servo ulja čime unose zabunu i dovode do pogrešnog zaključka da se servo ulje ne menja. U zavisnosti od vozila i načina vožnje, interval zamene za mineralna servo ulja je na svakih 40.000 km, a za sintetička ulja od 80.000 do 160.000 km.

Koje ulje ide u servo volan?

Postoje mineralna i sintetička ulja za servo upravljače.

Mineralna ulja se sastoje od visoko rafinisanih mineralnih ulja dobijeni procesom destilacije i uključuju aditive visokih karakteristika. Ova ulja obezbeđuju zadovoljavajuće karakteristike, podmazivanje i zaštitu delova servo sistema upravljanja. Imaju nižu cenu ali i slabije karakteristike i kraći vek trajanja u odnosu na sintetička ulja.

Sintetička ulja za servo upravljače se dobija od sirove nafte ili kao nus proizvod kroz hemijski proces. Sa odgovarajućim aditivima sintetička ulja bolje funkcionišu na visokim i na niskim temperaturama ispod nule. Bolje podmazuju, ne začepljuju se, ne pene, sprečavaju koroziju, habanje i oksidaciju i imaju duži vek trajanja. Osnovni nedostatak je visoka cena u odnosu na mineralna ulja. Međutim, njihove vrhunske karakteristike, zaštita delova sistema i duža eksploatacija čine ih odličnom investicijom za vozila koja zahtevaju vrhunske perfomanse i zaštitu. Većina novih vozila koristi sintetička servo ulja.

Mnogi pitaju, da li je servo ulje isto što i ulje za menjač? Neki proizvođači vozila koriste isto ATF (ulje za automatski manjač) ulje i za servo sistem upravljanja. Drugi proizvođači koriste posebno servo ulje dok neki (kao Honda) specifično dizajnirano servo ulje koje sadrži aditive za smanjenje trenja.

Za izbor servo ulja uvek pogledajte poklopac rezervoara servo upravljača, konsultujte informacije proizvođača vozila ili uputstvo za upotrebu.

U tabeli su date preporuke od strane proizvođača vozila za izbor servo ulja:

Proizvođač
Preporučeno servo ulje
Renault
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
Audi
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
BMW
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
Daimler Chrysler
Servo ulje
Ford
ATF, type F (menjač i servo)
GM
Servo ulje
Honda
Specifično servo ulje
Hyundai
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
Mazda
ATF (neki koriste F, a neki Dexron III)
Mercedes-Benz
Servo ulje
Mitsubishi
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
Nissan
Dexron - type ATF (menjač i servo)
Porsche
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
Toyota
Dexron VI (ATF – menjač i servo)
Volkswagen
Servo ulje
Volvo
ATF (neki koriste F, a neki Dexron III)

Gde se sipa ulje za servo?

Servo ulje se sipa u rezervoar koji je najčešće iznad servo pumpe. U slučaju nedostatka prostora rezervoar može biti negde sa strane i cevima je spojen sa servo pumpom. Pri dolivanju ulja paziti da se ne premaši maksimalni nivo vodeći računa o načinu merenja nivoa koji je opisan gore u okvuru ovog teksta.

Takodje pogledajte

Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži ručni odvijač sa nastavkom prislonjen na jedan od zavrtnja glave motora. Glava motora je bez poklopca i vide se ventili sa oprugama. U pozadini se vidi deo radionice sa kolicima za alat i pokretnim stolom na kome je odložen skinuti poklopac glave motora. pod radionice je braon, a zidovi su plavi.
Slika predstavlja prikaz Testa MAP senzora. Na slici je prikaz snimljanog grafika na monitoru računara. Na grafiku su uočljive promene talasastog oblika sa jednim većim oštrim vrhom koji predstavlja izmereni skok izlaznog napona sa MAP senzora pri naglom dodavanju i oduzimanju gasa motora. Oko monitora se vidi deo radioničkih pokretnih kolica u zelenoj i crnoj boji na kome se nalazi monitor. U pozadini je zid, gore bele i dole plave boje. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test MAP senzora.
Slika predstavlja prikaz provere dovoda vakuuma na servo kočnice. Na beloj pozadini dat je grafički prikaz dervo kočnice u žutoj boji. Na servo je prikaz dela vakuum voda koji je skinut sa serva i na tom kraju creva je priključen manometar koji meri dovod vakuuma. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera vakuuma na servo.

Preporuka za video

Slika predstavlja prikaz zamene kočionog diska. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži novi zamenjeni kočioni disk na glavčini levog zadnjeg točka vozila. Novi kočioni disk je postavljen ali nije pričvršćen zavrtnjima. U pozadini se vidi deo podignutog vozila na dizalici i braon pod radionice. U gornjem levom uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima preko slike piše Zamena zadnjeg kočionog diska. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše - Zamena zadnjeg kočionog diska. U središnjem delu slike je znak youtube plejera gde je na crnoj pravouganoj površini postavljen beli trougao.
Slika je prikaz za video postupak urezivanje navoja. na slici tehničar u sivim zaštitnim rukavicama drži postolje ureznice i urezuje urezivačem navoj na metalni L profil koji je učvršćen u plavu stegu. U desnom delu se vidi deo kompresora vazduha crvene boje. U kornjem levom uglu je plavi logo AE u beloj pozadini a u nastavku piše Urezivanje navoja. U središnjem delu slike je logo youtube plejera crne boje sa belim trouglom. U donjem delu slike je tamno siva providna traka na kome je krupan tekst bele boje Urezivanje navoja.
Slika predstavlja prikaz provere ravnosti glave motora. U središnjem delu slike se vidi kosi prikaz zaokrenute glave motora na radnom stolu. Preko zaptivne površine je postavljen specijalni metalni sivi lenjir dok serviser levom rukom u zaštinoj plavoj rukavici drži merni listič postavljen na površini glave i uperen prema lenjiru. U levom gornjem uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Provera ravnosti zaptivne površ... U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Provera ravnosti glave motora. U središnjem delu slike je oznaka za youtube plejer na crnoj pravougaonoj površini je beli trougao.