Naslovna slika

Odlaganje opasnog otpada

Važan deo bezbednog radnog okruženja je znanje zaposlenih o potencijalnim opasnostima opasnog otpada i njihovo pravilno odlaganje. Mnogi autoservisi tokom popravke i servisiranja vozila stvaraju opasan otpad koji mora da se razvrsta, odloži u posebne posude i skladišti u prostor koji je ograđen i pokriven.

Zaposleni u autoservisima su dužni da se pridržavaju smernica za rukovanje opasnim otpadom.

Korišćeno ulje

Svako ulje na bazi nafte ili od sintetičkog materijala koje je korišćeno za podmazivanje, kao hidraulična tečnost, za prenos toplote ili druge slične namene se smatra za korišćenim uljem. Životinjska i biljna ulja su isključena iz definicije korišćenog ulja kao opasan otpad.
Korišćeno ulje je kontaminirano kao rezultat upotrebe za razliku od novog, nekorišćenog ulja.
Korišćeno ulje je opasan otpad i ako dospe u okolinu može da izazove nesagledive posledice po životnu sredinu. Otpuštanjem samo jednog litra korišćenog ulja može da zagadi milion litara sveže pitke vode. Ako se korišćeno ulje baci u odvod i dospe u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, može da ugrozi ceo proces prečišćavanja.
Tokom zamene ulja na vozilu, postaviti posudu za ispuštanje ulja. Filter ulja i delovi staviti na sito posude kako bi se iscedilo. Ispod vozila postaviti posude za kapanje ulja. Prikupljeno korišćeno ulje odložiti i burad ili ambalažu za tu namenu, zatvoriti i skladištiti u prostor za čuvanje opasnog otpada.
Filtere ulja ocediti najmanje 24 sata, zdrobite i odložite u posude gde se čuvaju za dalju reciklažu.

Korišćene tečnosti

Pri zameni i ispuštanju raznih tečnosti (rashladnu, kočionu, servo, za pranje i druge) prikupite i odvojeno odložite u posebnu ambalažu za čuvanje ovog opasnog otpada. Kočiona tečnosti je rastvorlljiva u vodi i smatra se opasnim otpadom jer apsorbuje metale iz kočionog sistema. Korišćena rashladna tečnost (antifriz) je opasan otpad. Ne mešajte korišćene tečnosti sa korišćenim motornim uljem.

Rastvarači

Rastvarači su lako isparljivi i doprinose uništavanju ozona i stvaranju smoga. Nakon čišćenja i pranja, korišćeni rastvarač kao opasan otpad se odlaže u zatvorene kontejnere da bi se sprečilo isparavanje. Pri izboru rastvarača birajte manje toksične rastvarače koji imaju isti učinak. Na primer, koristite rastvarače za čišćenje na bazi vode, a za odmašćivanje na bazi nafte.

Prosuta ili neiskorišćena goriva

Gorivo spada u opasan otpad a ujedno je i lako zapaljivo. Prosuto gorivo prikupiti krpama, a natoplljene krpe odmah izneti napolje jer gorivo i dalje isparava. Krpe kontaminirane gorivom odložiti u posebne kontejnere sa poklopcima, a staro gorivo u kanistere. Odloženo korivo i krpe kao opasan otpad čuvati na propisani način.

Korišćene krpe i ubrusi

Krpe i ubrusi se koriste za prikupljanje rasutih ulja, tečnosti i goriva, čišćenje i brisanje delova i ruku. Nakon upotrebe korišćene krpe i ubrusi su kontaminirani opasnim otpadom. Odlažu se i čuvaju u posebne kontejnere kao opasan otpad.

Materijal za upijanje izlivenog ulja, benzina i rastvarača

Izliveno ulje ili benzin najbolje može da se ukloni posebnim materijalima (granule, jastučići). Oni upijaju razlivenu tečnost i kontrolišu zagađenje okolnog prostora. Kontaminirani materijal se skuplja i odlaže u kanister kao opasan otpad.

Azbest

Azbest se koristio na oblogama kočnice i kvačila jer je imao dobra svojstva na mestima stvaranja trenja. Međutim, azbest je identifikovan kao veoma opasan po zdravlje jer izaziva nekoliko bolesti koje dovode do raka. Tokom trenja stvara se azbestna prašina koja se lako prenosi vazduhom. Kada se udahne, oštra azbestna vlakna se zariju u pluća izazivajući ožiljke. Obično je potrebno 15 do 30 godina da se ožiljci na plućima razviju u rak pluća.
Danas je upotreba azbesta zabranjena ali serviseri ne mogu znati koja vozila imaju kočione pločice, diskove kvačila i neke zaptivke motora od azbesta. Zato se tokom rada na ovim delovima mora pristupiti kao da sadrže azbest.
Preporuka je da se pri servisiranju kočnica i kvačila nosi zaštitna maska. Nikada nemojte da koristite komprimovani vazduh za izduvavanje prašine od kočnica i kvačila jer ta prašina može biti opasna po zdravlje. Stare kočione obloge i pločice, kao i kvačila potrebno je pažljivo odložiti u plastične kese i skladištiti kao opasan otpad.

Uklanjanje opasne prašine

Opasna prašina je ona koja sadrži fine čestice koje mogu biti štetne za ljude ili životnu sredinu. Ako niste sigurni u štetnost neke prašine, uvek treba da je tretirate kao opasnu i da preduzmete mere predostrožnosti.
Prašina kočnica i kvačila su potencijalno opasne prašine. Prašina se sastoji od veoma sitnih toksičnih čestica koje lako mogu da se prošire i kontaminiraju okolno područje. Prašina nastaje tokom trenja kočionih delova i unutar zvona menjača. Preporuka je da izbegavate ovu prašinu ako je to moguće. Ipak, ako morate da radite sa prašinom nikada nemojte da koristite komprimovani vazduh da bi ste je izduvali sa komponenti ili delova jer opasna prašina može satima da lebdi što znači da će i druge osobe da je nesvesno udišu. Pri radu sa potencijalno opasnom prašinom uvek koristite zaštitnu masku za lice, zaštitu za oči i rukavice. Uvek dobro operite ruke sapunom i vodom nakon popravke na komponentama kočnice i kvačila. Radnu odeću perite odvojeno od druge odeće kako toksična prašina ne bi prešla sa radne odeće na drugu.

Ispravan način uklanjanje opasne prašine na delovima vozila je korišćenje vodenog rastvora da se navlaži i opere prašina. Otpadnu vodu prikupljajte jer je kontaminirana toksičnom prašinom. Prikupljenu otpadnu vodu nakon pranja delova odložiti u posebne kontejnere jer je to opasan otpad.
Nakon završetka servisa ili popravke vozila, često na podu ostaje prljavština i prašina. Hemikalije u prašini čine je toksičnom i može da uzrokuje zdravstvene probleme. Zato je potrebno da se prašina očisti odmah nakon završetka zadatka. Snažno pometanje izaziva podizanje prašine i prljavštine. Pod čistite mekanom metlom koja gura prašinu, praveći manje gomile uz često odlaganje. Uspešniji način čišćenja servisa je upotreba creva za vodu. Otpadne vode moraju da se uhvate u kanale za taloženje i ne smeju da se ispuštaju u odvod za atmosferske vode. Neki servisi imaju perače podova koji koriste rastvor za čišćenje podova. Perači usisavaju prljavu vodu i čuvaju je u rezervoaru do pravilnog odlaganja kao opasan otpad.

Stari akumulatori

Akumulatori sadrže kiseline i olovo koji su štetni i otrovni. Stare akumulatore možete da vratite distributeru ili da ih odlažete kao opasan otpad. Akumulatori se čuvaju u vodonepropusnoj posudi otpornoj na kiseline. Pre skladištenja proverite da li ima pukotina ili curenja kiseline. U postupku odlaganja starih akumulatora uvek ih tretirajte kao da su napukli. Kiseline iz akumulatora su opasne jer su korozivne i mogu da sadrže olovo i druge toksine. Prosutu kiselinu neutrališete tako što ćete je prekriti sodom bikarbonom ili krečom, pokupiti i odložiti kao opasan otpad.

Rashladna sredstva iz klima uređaja

Nije dozvoljeno ispuštanje rashladnog sredstva iz sistema klima uređaja jer uništava ozonski omotač. Za remont klima uređaja na vozilu koriste se stanice za reciklažu i punjenje. Rashladna sredstva se izvlače, recikliraju i čuvaju u stanici do ponovnog punjenja sistema klime. Ceo proces izvlačenja i punjenja rashladnog sredstva obavlja sertifikovani serviser koristeći sertifikovanu opremu i prateći propisane procedure.

Ostaci metala od mašinske obrade

Tokom obrade metalnih delova stvaraju se metalne strugotine. Sprečite da strugotine padnu ili dospeju u odvod za atmosfersku kanalizaciju. Metalne strugotine prikupite i čuvajte odvojeno do reciklaže.

Druge čvrste materije

Otpadni metal, plastiku i istrošene gume skladištite u prostor koji je nadkriven da biste ih zaštitili od atmosferskog uticaja i sprečili potencijalno kontaminirano oticanje. Periodično predajte sertifikovanim firmama za odvoz na dalji tretman i reciklažu.

Opasni otpad uvek držite odvojeno od drugog otpada. Uverite se da su pravilno obeleženi i zatvoreni u preporučenim kontejnerima. Prostor za skladištenje treba da bude pokriven, ograđen i zaključan kako bi se sprečio neovlašćen pristup.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Urezivanje navoja
youtube - Provera ravnosti glave motora