Naslovna slika

Merna oprema

Neki servisni radovi, kao što je popravka motora, zahtevaju tačna merenja koja se mogu obaviti jedino preciznim mernim uređajima. Merna oprema se koristi za merenje različitih fizičkih veličina: dužinu, debljinu, težinu, silu potiska, pritiska, temperature, ugaonog pomeraja, protoka, napona, struje, frekvencije i dr.

Merni uređaji su precizni i osetljivi instrumenti. Sa njima treba da se postupa sa velikom pažnjom. Mernu opremu nikada ne treba da udarate, bacate ili preopterećujete jer mogu trajno da se oštete. Što su precizniji oni su osetljiviji na grubo rukovanje.

Očistite ih posle svake upotrebe. Redovno proveravajte i kalibrišite merne uređaje. Pre obavljanja merenja informišite se o očekivanim tačnim vrednostima i dozvoljenim odstupanjima. Čak i najmanja greška u merenju može biti presudna za ispravnost rada motora i drugih sistema na vozilu.

U svetu se koriste dva sistema mera, metrički i imperijalistički. Često merni uređaji imaju mernu skalu oba sistema. Međutim, kada imamo potrebne vrednosti u jednom a merni uređaj u drugom sistemu onda nastaje problem prilikom očitavanja i upoređivanja izmerene vrednosti sa potrebnim. Međunarodni sistem jedinica je usvojio metrički sistem gde se svaka jedinica množi ili deli sa 10 da bi se dobile veće ili manje jedinice. To čini metrički sistem mnogo lakšim za korišćenje, sa manjom šansom za greškom u odnosu na imperijalistički sistem.

Automobilska industrija je u velikoj meri prihvatila metrički sistem mera, ali serviseri moraju da znaju da mere i rade sa oba merna sistema. Slede neki uobičajeni ekvivalenti u ova dva sistema:

dužina
1 m = 39,37 inch
1 inch = 2,54 cm

masa
1 kg = 2,2046 pounds
1 pound = 453,59 g
1 ounca = 28,3495 g

temperatura
T(°F) = 9/5(T(°C) + 32°C)
T(°C) =  5/9(T(°F) – 32°F)

pritisak
1 bar = 14,504 psi
1 psi = 0,06895 bar

moment sile
1 Nm = 0,7375 ft.-lb
1 ft.-lb = 1,3558 Nm

Od servisera se očekuje da obavlja različita merenja tokom rada. Ovo zahteva znanje o tome koji su alati dostupni i kako se koriste. Merni alati se mogu svrstati prema vrsti merenja koja mogu da izvrše.

Metar

Za merenje dužine koristi se najjednostavniji merni alat, metar. U zavisnosti od potreba i mestu primene, mogu biti trakasti, metalni, drveni, od pantljike i laserski. U autoservisima koriste se merna traka i mašinski metar. Opširnije

Špijuni za merenje zazora

Merni listići

Merni listići (kalibrisani listići, špijuni) su merni instrumenti za merenje zazora, međuprostora između dve površine. To su ravne metalne trake različitih debljina. Opširnije

Šubler

Pomično merilo

Pomično kljunasto merilo (šubler, nonius) je merni instrument koji može da obavlja unutrašnja, spoljašnja i dubinska merenja. Opširnije

Mikrometar

Mikrometar je precizni merni instrument za merenje malih dužina. Najčešći tipovi su spoljašnji, unutrašnji i dubinski mikrometar. Opširnije

Komparater

Komparater je merni sat koji ima kazaljku i brojčanik na kome se očitavaju izmerene veličine. Merenje se obavlja preko merne igle. Opširnije

Ispitna lampa

Ispitna (prob) lampa koristi se za proveru postojanja napona u električnom kolu. Postoje dva tipa ispitne lampe, sa sijalicom i sa LED. Opširnije

Tester instalacija

Tester instalacija je višefunkcionalni merni ispitni instrument za brzu proveru stanja na električnim mrežama vozila. Opširnije

Multimetar

Multimetar je električni merni instrument za merenje jednosmernih i naizmeničnih vrednosti napona, struje i otpornosti. Razlikuju se analogni i digitalni multimetri. Opširnije

Strujna klešta

Za merenje struje pomoću multimeta potrebno je razvezati strujno kolo što na vozilu nije uvek moguće izvesti. Merenje struje bez razvezivanja moguće je upotrebom strujnih klešta. Opširnije

Dijiagnostički uređaj

Dijagnostički uređaj služi da poveže spoljašnji računar sa EUJ (elektronskim upravljačkim jedinicama) na vozilu. Serviser preko računara može da komunicira i pristupi podacima iz EUJ vozila. Opširnije

Motor tester

Motor tester je digitalni merni uređaj specijalizovan za merenja na vozilu. Pomoću ovog uređaja mogu se meriti razne fizičke i električne veličine. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

kako se koristi moment ključ
youtube - Test senzora stanja
youtube - Ultrazvučna kada