Naslovna slika

Merenje izlaznog napona

Merenje izlaznog napona alternatora je postupak provere rada i stanja sistema za punjenje akumulatora i napajanje električnom energijom.

Kad god postoji problem sa sistemom punjenja, prvo proverite akumulator. Ako je akumulator loš, ne može se očekivati da sistem punjenja radi dobro. Alternatori su dizajnirani za održavanje napunjenosti akumulatora, a ne za punjenje akumulatora koji je stradao. Važno je da akumulator bude u dobrom stanju kako bi se dobili tačni rezultati ispitivanja alternatora. Pored toga, akumulator se mora potpuno napuniti pre nego što nastavite sa dijagnostikom sistema punjenja.

Pre ispitivanja alternatora proveriti stanje pogonskog kaiša, zatezača i remenica.

Pregled pogonskog kaiša

Sledeći korak je ispitivanje napona na izlazu.  Ispitivanje izlaznog napona koristi se za brzo utvrđivanje da li alternator ispravno radi ili ne. Ispitivanje se obavlja voltmetrom na polovima akumulatora bez i sa opterećenjem.

Prvo se obavlja merenje izlaznog napona bez opterećenja pri brzini motora od 1500 do 2000 o/min. Vrednost izlaznog napona alternatora treba da je između 13,5 i 14,5 V. Ako je vrednost napona niža ili veća sistem punjenja ne radi ispravno i potrebno je pronaći i otkloniti kvar.

Nakon uspešnog prethodnog merenja, obavlja se merenje izlaznog napona pod opterećenjem (uključite farove i motor ventilatora grejanja na najveću brzinu). Očekivani izlazni napon pri 2000 o/min treba da je sada veći za oko 0,5 V ili 2,5 V iznad vrednosti napona akumulatora kada je motor isključen. Ako se napon poveća, sistem za punjenje ispravno radi. Ako se napon ne poveća, nastavite sa ispitivanjem da biste utvrdili kvar.

test izlaznog napona alternatora

Merenje izlaznog napona alternatora

Kada je napon punjenja previsok, možda postoji problem u sledećim oblastima:

  • Loš priključak regulatora napona.
  • Veliki prelazni otpor između akumulatora i regulatora napona (reglera) ili PCM (kod novih alternatora sa impulsno kodnom regulacijom – pulse code modulation).
  • Kratak spoj na masu u upravljačkom kolu namotaja, što stvara jako magnetno polje u alternatoru.
  • Neispravan regulator napona ili PCM.
  • Olabavljene ili korodirane kleme akumulatora.

Ako je napon za punjenje prenizak, greška može biti:

  • Labav ili izglačan pogonski kaiš.
  • Ispražnjen akumulator.
  • Olabavljene ili korodirane kleme akumulatora.
  • Neispravan alternator.
  • Neispravan regulator napona ili PCM.

Takođe, na novijim vozilima moguće je koristiti dijagnostički uređaj za snimanje izlaznog napona sistema za punjenje. Većina EUJ upravljanih sistema za punjenje koristi senzorski napon akumulatora za određivanje stanja napunjenosti akumulatora. Ovo se takođe koristi za određivanje izlaznog napona alternatora. Ako EUJ ne može pravilno da koristi sistem za punjenje, postavlja se dijagnostički kod greške. U ovom slučaju sledite odgovarajući dijagnostički protokol za postavljeni kod greške da biste utvrdili uzrok. Međutim, neke greške se ne memorišu. Na primer, ako je merno kolo  imalo preveliki otpor zbog loše veze, EUJ bi povećao izlaz alternatora sve dok ne postigne željeni nivo napona. Kada EUJ dobija ispravan napon, kod greške se ne memoriše.

Da biste obavili merenje izlaznog napona alternatora, pratite sledeće korake:

Merenje napona akumulatora

Spojiti voltmetar na polove akumulatora, poštujući polaritet. Kad je motor isključen, izmeriti i zabeležiti napon akumulatora u stanju mirovanja.

Merenje izlaznog napona bez opterećenja

Startovati motor. Povećati broj obrtaja motora na 1500-2000 o/min. Očitati napon na voltmetru. Očekivana vrednost napona je između 13,5-14,5 V. Ako je izmereni napon van očekivane vrednosti preduzeti potrebne radnje za pronalaženje neispravnosti.

Merenje izlaznog napona sa opterećenjem

Dok je motor u praznom hodu uključiti farove i ventilator grejanja na najveću brzinu. Povećati broj obrtaja motora na 2000 o/min. Izlazni napon bi trebao biti veći za 0,5 V u odnosu na prethodno očitavanje, odnosno veći za 2,5 V u odnosu na napon akumulatora u stanju mirovanja. Ako se napon ne poveća, nastaviti sa ispitivanjem da biste utvrdili kvar.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
Senzori stanja na vozilu