Naslovna slika

Test curenja cilindra

Jedna od metoda za proveru zaptivenosti cilindara motora i utvrđivanje mesta gubitka kompresije je test curenja cilindra. Za određivanje stanja cilindara motora koristi se tester curenja cilindara. Preko testera i otvora za svećicu uvodi se regulisani komprimovani vazduh u cilindar motora i meri se postotak curenja. Procenat curenja određuje stanje cilindra a mesto izlaska vazduha ukazuje na lokaciju gubitka kompresije.

Slika predstavlja prikaz postupka test curenja cilindra . Na slici je prikazan testr curenja cilindara sa dva plava manometra koji su povezani na cilindar motora u pozadini.

Test curenja cilindra

Postupak testiranja curenja cilindara motora

Pre testa motor se zagreje kako bi ulje motora moglo da obavi zaptivanje između prstenova klipa i zida cilindra. U suprotnom, mala pomeranja u GMT (gornja mrtva tačka) može dovesti do pomeranja klipnog prstena sa svog ležišta i da omogući curenje. Motor je zagrejan kada je gornje crevo hladnjaka vruće i pod pritiskom. Kada je motor zagrejan, olabave se svećice za jedan obrtaj i pokrene motor da radi oko 15 sekundi na 1500 obrtaja. Na taj način se otklanjaju naslage čađi sa svećice koje mogu da otpadnu tokom skidanja i da se zaglave između ventila i sedišta ventila, držeći ventil otvoren i prouzrokujući lažno očitavanje tokom testa.

Priprema cilindra za testiranje

Za testiranje skida se svećica ispitivanog cilindra i svećice njemu susednih cilindara. Testiranje se obavlja kada je klip u položaju GMT (gornje mrtve tačke) u taktu kompresije. Plastična slamčica (cevčica) ubaci se u otvor svećice bez bojazni da će oštetiti klip tokom podešavanja. Okretanjem radilice, pomoću slamčice se klip dovodi u GMT. Nakon pozicioniranja klipa nećemo znati da li je takt kompresije ili izduvavanja sve dok se ne pokrene testiranje. Ako je u taktu izduvavanja i kompresovani vazduh odlazi kroz izduvni vod, okrenite motor za jedan obrtaj radilice i ponovite testiranje.

Kada se testiranje obavlja na vozilu, nakon postavljanja klipa u odgovarajući položaj ubaciti u menjač u najveći prenos i aktivirajte parkirnu kočnicu da biste sprečili pomeranje klipa pod dejstvom kompimovanog vazduha.

U slučaju, da testiranje obavljate na skinutom motoru potrebno je da klip, klipnjača i bregasta budu u savršenom poravnanju. U suprotnom, pritisak na klipu iz testera curenja potisnuće klip nadole i okrenuće radilicu. Ako se to desi, otvoriće se ulazni ili izduvni ventil, zavisno od načina na koji klip završava okretanjem radilice i imaćemo neuspešno testiranje.

Otvaranje pojedinih sistema za osluškivanje curenja vazduha iz cilindra

Pre testiranja uklanjaju se kućište filtera, merna šipka ulja motora i zatvarač hladnjaka, odnosno rezervoara rashladne tečnosti. Kada se cilindar nađe pod pritiskom vazduha potrebno je obaviti pretragu curenja osluškujući izduvni vod, iz kartera, rashladnog sistema, na zaptivkama motora i izduvnog voda.

Na mesto skinute svećice povezuje se tester preko adaptera sa odgovarajućim navojem. Pušta se komprimovani vazduh i prate oba manometra. Kada se zaustavi pomeranje skazaljke na drugom manometru obavlja se očitavanje i procena stanja cilindra na curenje.

Analiza izmerenih vrednosti curenja cilindra

Drugi manometar prikazuje procenat curenja cilindra.

Na beloj pozadini prikazan je tester curenja cilindra motora. tester ima dva manometra, od kojih levi meri pritisak dovedenog komprimovanog vazduha iz kompresora, a desni stepen curenja u procentima gde je skala obojena zeleno, žuto i crveno. Na krajevima testera su brze spojke za priključenje levo na kompresor, a desno na cilindar motora. U levom delu je crni obrtni regulator pritiska za kalibrisanje, odnosno nuliranje testera.

Procenat curenja definiše stanje motora. Svako curenje ispod 20% je prihvatljivo. U tabeli su data stanja motora u odnosu na izmereni procenat curenja na meraču.

Tabela daje procenat curenja cilindra u postupku Test curenja cilindra. Na vrhu tabele u plavoj koloni belim slovima piše Procenat curenja cilindra. U sledećoj koloni piše Manje od 10% - dobro. U sledećoj koloni piše Manje od 20% - prihvatljivo. U sledećoj koloni piše Manje od 30% - loše. U sledećoj koloni piše Više od 30% - problem.

Vozila sa curenjem do 30% mogu i dalje da rade da to vozač ne primeti jer do tog stanja je došlo postepeno. Tek nakon remonta vozač ima da primeti razliku u snazi motora.

Kada se utvrdi veliko curenje, ponoviti test da bi ste se uverili da je obavljeno ispravno testiranje kada je klip u GMT u taktu kompresije.

Lociranje mesta curenja vazduha iz cilindra motora

Ako tokom testiranja cilindar pokazuje veliko curenje, pristupa se lociranju mesta curenja vazduha. Skida se poklopac za punjenje ulja motora, poklopac na hladnjaku ili rezervoaru rashladne tečnosti i usisni vod iza kućišta leptira gasa. Osluškuje se curenje vazduha:

– Ako se čuje da vazduh izlazi iz hladnjaka ili rezervoara rashladne tečnosti (pojava mehurića), zaptivka glave motora je oštećena ili je napuklo kućište glave ili bloka motora.
– Ako se čuje da vazduh izlazi iz poklopca za punjenje ulja, klipni prstenovi su istrošeni ili polomljeni.
– Ako se čuje da vazduh dolazi iz usisnog voda, neispravan usisni ventil.
– Ako se čuje da vazduh dolazi iz izduvne cevi, neispravan izduvni ventil.
– Ako se čuje da vazduh izlazi iz susednog cilindra, pukotine na zidu cilindra ili curenje na zaptivki glave motora.

Bitno je da otvorite sve sisteme koje proveravate pre osluškivanja, jer možete da utvrdite pogrešno mesto curenja vazduha. Na primer, ako vazduh prolazi pored klipnih prstenova on će iz kartera preko ventila za obaranje pritiska da se sprovede u usisni vod. Tako, na osnovu curenja vazduha iz usisnog voda ppogrešno da zakljućimo da je problem u usisnom ventilu a ne u zaptivnom prstenu klipa. Da bi izbegli ovu situaciju, uklanjamo poklopac za dolivanje ulja ili kleštima uštipamo vakuum crevo iz kartera.

Osim osluškivanje zvuka ispuštanja vazduha, možete jednostavno da na procenjeno mesto izlaska vazduha postavite zaštitnu jednokratnu rukavicu. Ako postoji curenje vazduha ona će da se naduje.

Slika predstavlja jedan od načina lociranja curenja cilindra rukavicom. Plava jednokratna rukavica od lateksa je postavljena na usisni vod motora i potpuno je napumpana komprimovanim vazduhom koji curi iz usisnog voda tokom testiranja zaptivenosti cilindra.

Najveće habanje se javlja na vrhu cilindra zbog toplote koja se stvara na njenom vrhu. U tom delu i savijanje klipa zbog velikog potiska nakon eksplozije dovodi do habanje u gornjem delu cilindra. Kada postoji takvo konusno habanje, očitavanje se može poboljšati ako se klip pomeri malo van GMT u manje istrošeno područje.

Prednosti testa curenja u odnosu na test kompresije

Ako se proverava motor sa velikom kilometražom i na testu balansa snage ima kompresiju u granicama očekivanja, a ima prevelike rezultate na testu curenja iz cilindra, naslage ugljenika mogu biti uzrok lažne kompresije iako motor ima prekomerno curenje i nedostatak snage. Zato je test curenja pouzdaniji od testa kompresije.

Test curenja se može obaviti na motoru koji je uklonjen sa vozila. Zgodan je da se proveri stanje polovnog motora pri kupovini na otpadu havarisanih vozila.

Može da se utvrdi tačno mesto curenja pre demontaže motora.

Procedura za test curenja cilindra

Da biste obavili test curenja cilindra, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja korak pripreme motora za postupak Test curenja cilindra. na slici je prikazan deo instrument table vozila gde je na desnom delu merač broja obrtaja motora. sa merača se vidi da je motor u praznom hodu oko 650 obrtaja u minuti. levo je temperaturna skala motora i vidi se da je motor zagrejan.

Priprema motora za testiranje

Zagrejati motor. Olabaviti svećice za jedan obrtaj i pokrenuti motor 15 sekundi na 1500 obrtaja.

Slika je prikaz koraka skidanja svećice u postupku Test curenja cilindra. Na slici je prikaz motora sa skinutim svećicama i visokonaponskim kablovima paljenja.

Uklanjanje svećice

Skinuti svećicu ispitivanog cilindra i svećice susednih cilindara.

Slika predstavlja korak postavljanje klipa u gornju mrtvu tačku u postupku Test curenja cilindra. Na slici serviser ključem obrće radilicu kako bi doveo klip ispitivanog cilindra u gornju mrtvu tačku.

Postavljanje klipa u GMT

Pomoću plastične slamčice postavljene u otvor svećice, okretanjem radilice postaviti klip u položaj gornje mrtve tačke.

Slika predstavlja korak povezivanje testera curenja cilindra u postupku Test curenja cilindra. Serviser povezuje crveni tester curenja cilindra sa dva manometra na cilindar motora.

Povezivanje test opreme

Postaviti odgovarajući adapter u otvor za svećicu. Na adapter postaviti crevo i merni uređaj sa priključkom za dovod kompresovanog vazduha. Podesiti merač testera na nulu.

Slika predstavlja korak ubacivanje komprimovanog vazduha u postupku Test curenja cilindra. Serviser preko regulatora na crvenom testeru curenja cilindra sa dva manometra obavlja nuliranje, povezivanje na crevo ka cilndru i puštanje komprimovanog vazduha kroz tester.

Ubacivanje komprimovanog vazduha

Tokom ubacivanja komprimovanog vazduha u testirani cilindar uveriti se da se motor ne okreće. Ako se motor okrene, vratiti klip nazad u GMT. Ako je u izduvnom taktu, ponoviti postavljanje klipa u GMT obrtanjem radilice za jedan obrtaj. Ponoviti postupak ubacivanja komprimovanog vazduha.

Slika predstavlja korak služanje curenja komprimovanog vazduha iz cilindra u postupku Test curenja cilindra. Na slici je motor u postupku testiranja curenja gde se vidi tester, skinute svećice i viskonaponski kablovi, skinut usisnivod na modulu leptira gasa.

Slušanje na curenje cilindra

Slušati da li postoji curenje komprimovanog vazduha iz otvora za merenje nivoa ulja, kućišta leptira gasa, izduvne cevi, zaptivkama motora i pojavu mehurića u hladnjaku.

Tester curenja cilndara motora

Tester curenja cilindra ima dva merača, manometra. Tester sprovodi komprimovani vazduh iz kompresora u cilindar motora. Izimeđu dva merača je suženje koje prigušuje i usporava protok vazduha. Na prvom meraču se meri pritisak komprivovanog vazduha, a na drugom procentulno curenje cilindra. Kada postoji curenje, prigušenje ne dozvoljava brzo dopremanje vazduha koje curi iz cilindra. Što je veće curenje, veća je razlika pritiska između dva merača. Na taj način se meri stepen curenja cilindra.

Na beloj pozadini je tester curenja cilindra sa dva manometra na kome je prikazan unutrašnji vod protoka komprimovanog vazduha za testiranje.

Pre testiranja tester treba da se kalibriše, odnosno nulira. Na meraču se nalazi regulator za kalibrisanje testera. Na oba kraja testera su brze spojke za priključenje na kompresor sa jedne i na crevo sa adapterom zpovezivanje na otvor svećice cilindra motora. Tester se preko brze spojke priključi na kompresor. Drugi kraj testera je zatvoren na brzoj spojki i simulira stanje da nema curenja. Preko regulatora se podešava nivo pritiska iz kompresora (od 0 do 7 bar) tako da se na drugom meraču dovede kazaljka na nulu.

Kada se obavi kalibrisanje tester se povezuje na cilindar. Za oko 30 sekundi tester se stabiliše i na drugom meraču se očita stepen curenja cilindra.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici Sušač i podmazivač u sistemu distribucije komprimovanog vazduha pneumatskog sistema. U središnjem delu je manometar za merenje pritiska komprimovanog vazduha a sa strane su cilindrični elementi sušača i podmazivača komprimovanog vazduha. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Sašač i podmazivač.
Slika predstavlja link ka stranici Provera servo uređaja. Na beloj pozadini prikazan je grafički prikaz servo uređaja pojačavača sile kočenja. Servo uređaj se nalazi između kočione papučice desno i glavnog kočionog cilindra sa rezervoarom kočione tečnosti levo. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera servo uređaja.
Slika predstavlja link ka stranici Kontrola kliznih prstenova alternatora. Na beloj podlozi grafički je prikazano kako serviser zelenim pomičnim merilom meri prečnik narandđastih kliznih prstenova alternatora. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše kontrola kliznih prstenova alternatora.

Preporuka za video

Slika predstavlja link ka youtube videu koji prikazuje postupak punjenje klime na vozilu. Na slici su prikazani priključeni ventili stanice za punnjenje na priključnim ventilima klime na vozilu. U gornjem levomuglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima piše Kako napuniti klimu na vozilu? U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Punjenje klime na vozilu. U sredini slike je znak za video plejer kao crni pravougaonik sa belim trouglom.
Slika je naslovna slika za youtube video procedure Skidanje glave motora. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži ručni odvijač sa nastavkom prislonjen na jedan od zavrtnja glave motora. Glava motora je bez poklopca i vide se ventili sa oprugama. U pozadini se vidi deo radionice sa kolicima za alat i pokretnim stolom na kome je odložen skinuti poklopac glave motora. pod radionice je braon, a zidovi su plavi. U gornjem levomuglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima piše Kako skinuti glavu motora? U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Skidanje glave motora. U sredini slike je znak za video plejer kao crni pravougaonik sa belim trouglom.
Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazanrazvodnik paljenja. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Klasičan baterijski sistem paljenja. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše druga lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.