Naslovna slika

Test regulatora praznog hoda

Kada motor ima veliki ili mali broj obrtaja u praznom hodu ili se gasi uzrok može biti regulator i treba obaviti test regulatora praznog hoda. Pored regulatora uzrok može biti prljav usisni vod u delu leptira gasa ili da postoji curenje na usisnom vodu.

Postupak testiranja regulatora obavlja se u nekoliko koraka.

Ako je upaljena lampica greše preko dijagnostike očitavaju se kodovi grešaka koji mogu da nas usmere ka uzroku kvara.

Sledeći korak ispitivanja je praćenje broja obrtaja motora sa i bez regulatora. Pokrene se motor i zabeleži broj obrtaja motora u praznom hodu. Motor se gasi, skida se utičnica sa regulatora i ponovo startuje motor. Ako je isti broj obrtaja bez regulatora onda je najverovatnije problem u samom regulatoru. Međutim, ako se poveća broj obrtaja u praznom hodu regulator je ispravan.

Kada se nakon testa onemogućavanja rada regulatora sumnja u njegovu ispravnost obavlja se vizuelni pregled stanja. Uklanja se regulator i vizuelno se pregleda mesto montaže i ventil na nagomilavanje čađi, rđe ili prljavštine. Pregleda se i stanje osovine ventila. Čišćenje se obavlja odgovarajućim sredstvom za otklanjanje nečistoće. Nemojte koristiti metalne žičane četke ili oštre predmete jer mogu da se oštete zidovi, kanali i ventil i time promeni funkcija rada regulatora praznog hoda.

Sledeći korak je provera električnih funkcija. Ommetrom se meri otpornost namotaja regulatora i upoređuje sa potrebnom vrednošću. Ako otpornost namoja nema dobru vrednost regulator je neispravan. Za proveru dovoda upravljačkog signala sa upravljačke jedinice koristi se ispitna lampa. Skine se utičnica sa regulatora. Minus provodnik ispitne lampe se povezuje na šasiju vozila. Startuje se motor i vrhom ispitne lampe se redom povezuje na svaki priključak skinute utičnice. Ispitna lampa treba da treperi kada je na utičnici. Ako ne treperi problem je u dovodu upravljačkog signala.

Za testiranje regulatora praznog hoda, pratite sledeće korake:

Dijagnostika greške

Priključiti dijagnostički uređaj na vozilo. Očitati i analizirati kodove grešaka. Ako se kod greške odnosi na regulator ili regulaciju broja obrtaja praznog hoda pristupiti daljoj proveri ispravnosti regulatora i ostalih elementat koji mogu biti uzrok kvara.

Test isključivanjem regulatora

Startovati motor i očitati broj obrtaja u praznom hodu. Ugasiti motor. Skinuti električnu utičnicu sa regulatora. Ponovo startovati motor i očitati broj obrtaja u praznom hodu. Ako su očitane vrednosti iste nastaviti sa daljim ispitivanjem regulatora.

Vizuelni pregled

Ukloniti regulator sa usisnog voda. Vizuelno proveriti stanje mesta montaže regulatora na nečistoće. Pregledati stanje regulatora, ventila i osovine ventila. Ako postoje nečistoće naneti odgovarajuće sredstvo i očistiti bez struganja. Ako su evidentirana oštećenja zameniti regulator.

Električno ispitivanje

Ommetrom izmeriti otpornost namotaja regulatora. Ako su van potrebnih vrednosti zameniti regulator. Sa skinutom utičnicom regulatora startovati motor. Minus provodnik ispitne lampe povezati na šasiju vozila, a plus redom priključiti na svaki priključak utičnice. Ispitna lampa treba da treperi, u suprotnom problem je u dovodu upravlljačkog signala do regulatora.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Test senzora stanja
Regulacija usisa