Naslovna slika

Senzori stanja

Senzori stanja treba da elektronsku upravljačku jedinicu (EUJ) informišu o trenutnom stanju (uključeno ili isključeno) nekog uređaja, funkcije ili sistema na vozilu.

EUJ na osnovu podataka sa senzora stanja prati da li je nadgledani sistem uključen ili isključen. Takođe, kada EUJ da nalog za uljučenje/isključenje nekog uređaja, sa senzora stanja dobija povratnu informaciju da li je to izvršeno ili ne.

Postoje razni primeri upotrebe senzora stanja na vozilima:
– paljenja osvetljenja na vozilu;
– uključivanja stop svetla prilikom pritiskanja papučice kočnice (EUJ ABS ili osvetljenja);
– startovanja klima uređaja (EUJ motora, klimatizacije);
– detektovanja otvorenosti vrata, prtljažnika, haube (EUJ centralne elektronike);
– detektovanja vezivanja pojaseva sedišta (EUJ vazdušnog jastuka);
– detektovanja spuštenosti parking kočnice (EUJ ABS, motora);
– određivanja položaja ručice menjača (EUJ motora, menjača);
– detektovanja pritiskanja papučice kvačila (EUJ motora, menjača);
– određivanja položaja klapne leptir gasa pri praznom hodu i dr (EUJ motora).

Senzori stanja postoje kao:
– tasteri
– prekidači

Taster i prekidač kao senzori stanja

Taster papučice kočnice                        Prekidač osvetljenja vozila

Razlikujemo senzore stanja sa pozitivnim i negativnim napajanjem.
Senzor stanja sa pozitivnim napajanjem na jednom priključku ima stalno plus napajanje, dok je drugi priključak preko provodnika povezan sa EUJ.

Senzor stanja sa pozitivnim napajanjem

Šema veze senzora stanja sa pozitivnim napajanjem i EUJ

Kada je prekidač/taster otvoren (OFF) plus napajanje (+B) je odvojeno od ulaza EUJ. Tada je izlazna (kontrolna) tačka EUJ na potencijalu mase. Pošto je izlazni napon jednak 0 V, elektronska upravljačka jedinica prepoznaje stanje senzora – ,,otvoren’’.
Pri zatvorenom prekidaču/tasteru (ON) plus napajanje se preko prekidača/tastera dovodi na ulaz EUJ. Otpornik (R) razdvaja masu od ulaznog napona pa je izlazni signal jednak napajanju +B, što odgovara stanju senzora kontrolisanog uređaja – ,,zatvoren’’.

Otvoreno/zatvoreno stanje senzora sa pozitivnim napajanjem

Moguće neispravnosti u radu senzora stanja su:
– neispravan prekidač/taster
– prekid napajanja senzora (u ovom slučaju +B)
– prekid veze ozmeđu senzora i EUJ
– prekid napajanja iz EUJ (u ovom slučaju minus – masa)

Ispitivanje ispravnosti senzora stanja obavlja se ommetrom kada je sistem bez napajanja ili pri odspojenom senzoru. Meri se otpornost na priključcima kada je taster/prekidač otvoren i zatvoren. Pri otvorenom (isključenom) tasteru/prekidaču otpornost treba da je beskonačna, a kada je zatvoren (uključen) 0 Ω.

Ispitivanje senzora stanja ommetrom

Ispitivanje ispravnosti senzora stanja

Nakon provere senzora obavlja se ispitivanje dovoda napajanja. Kod senzora stanja sa pozitivnim napajanjem na senzor dolazi iz mreže plus napajanje (+B), a iz EUJ minus.
Na kraju meri se izlazni signal koji se šalje EUJ. Merenje može da se obavi voltmetrom ili osciloskopom pri otvorenom i zatvorenom senzoru. Kada je senzor (taster/prekidač) otvoren izlazni signal je 0 V, a kada je zatvoren EUJ vrednost naponskog signala je jednak naponu napajanja +B.

Izlazni signal senzora stanja prema EUJ

Izlazni signal senzora stanja sa pozitivnim napajanjem

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Skidanje glave motora
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.