Naslovna slika

Merenje kompresije tokom rada motora

Za proveru sposobnosti ,,disanja’’ motora da usisava i izbacuje vazduh iz cilindra, potrebno je obaviti merenje kompresije tokom rada motora. To je test zapreminskog iskorišćenja motora i sprovodi se kada motor nema snagu ili kada se ne može utvrditi uzrok preskakanja paljenja u cilindru. Na primer, ako je ležaj bregaste oštećen, manje vazduha će ulaziti ili izlaziti iz cilindra, u zavisnosti od toga da li je u pitanju usisna ili izduvna bregastog vratila.

Slika predstavlja postupak Merenje kompresije tokom rada motora. Na slici je manometar okruglog kućišta, bele podloge na kome je kazaljka i kružno merna skala za prikaz izmerenog pritiska. Manometar je crevom povezan na jedan od otvora za svećicu koja je skinuta. Vidi se deo motora vozila koji se testira. U donjem delu slike je tekst bele boje na tamnoj podlozi gde piše Merenje kompresije motora tokom rada.

Zašto se sprovodi merenje kompresije tokom rada a ne tokom startovanja?

Specifikacije proizvođača zahtevaju da se provera kompresije motora obavlja pri startovanju motora, odnosno kada motor radi na 80 do 250 obrtaja u minuti. Tu brzinu motora postiže elektropokretač (starter) kada startuje motor. Pri manjim brzinama motora veća je kompresija u cilindrima i lakše može da se odredi stepen zaptivanja.

Međutim, za određivanje efikasnosti usisavanja i izduvavanja motora potrebna je veća brzina motora. Pri praznom hodu brzina motora je od 600 do 900 obrtaja u minuti. Mnogi misle da je veća kompresija motora pri većoj brzini motora. U stvarnosti, sa povećanjem brzine motora pada kompresija, jer se motor brže okreće i manje je vremena da vazduh uđe u komoru za sagorevanje. Što je manje vazduha u cilindru, pritisak kompresije je niži. Za većinu motora opseg kompresije je sledeći:

Tabela - kompresija motora tokom pokretanja, pri praznom hodu i na 2000 obrtaja u minuti. U prvoj koloni piše - kompresija tokom pokretanja 8,5 do 11 bar. U drugoj koloni piše - Kompresija u praznom hodu 4 do 6 bar. U trećoj koloni piše - Kompresija na 2000 obrtaja u minuti 2 do 4 bar.

Postupak merenja kompresije tokom rada motora

Merenje kompresije obavlja se na zagrejanom motoru. Prvo se uradi merenje kompresije pri startovanju motora i zabeleže se vrednosti kompresije za svaki cilindar. Zatim se ugrade sve svećice osim jedne. Merač kompresije sa priključnim crevom se postavlja u otvor skinute svećice. Motor se startuje i obavljaju se dva merenja, pri praznom hodu i naglom, kratkom ubrzanju. Pre svakog merenja potrebno je resetovati merač, odnosno preko Schrader ventila otpustiti vazduh iz merača.

Prvo merenje obaviti pri praznom hodu motora. Pustiti da motor radi pri praznom hodu i resetovati merač. Kada se pritisak na meraču stabilizuje očitati veličinu kompresije.

Resetovati merač, zatim naglo dodati gas i otpustiti papučicu da se motor vrati u prazan hod. Ovo će stvoriti veći pritisak na meraču. Očitati i zabeležiti ovu vrednost kompresije.

Skinuti merač, postaviti svećicu i povezati je na sistem paljenja.

Ponoviti ova merenja i na ostalim cilindrima skidanjem svećice, postavljenjem merača i očitavanjem kompresije u praznom hodu i naglom ubrzanju.

Tokom merenja obezbedite uzemljenje visokonaponskog dela skinute svećice i prekid dovoda goriva za cilindar bez svećice.

Analiza izmerenih vrednosti kompresije

Tipična očitana vrednost kompresije u praznom hodu treba da je oko polovine vrednosti (50%) pri pokretanju motora. Tokom pokretanja merenje kompresije se obavlja kada je leptir gasa potpuno otvoren i sporije se kreću klipovi cilindara. Pri praznom hodu, leptir gasa je zatvoren prigušeno je usisavanje vazduha a i brže se kreću klipovi pa je i kraće vreme punjenja kompresione komore cilindara. Zato je duplo manja količina usisanog vazduha i manja kompresija.

Pri naglom ubrzanju i otpuštanju papučice gasa na kratko se otvori leptir gasa čime se omogući veći usis vazduha i na kratko se poveća kompresija. Tipična vrednost očitavanja biće oko 80% od očitane kompresije pri pokretanju motora.

Ako postoji ograničenje protaka u usisnom vodu pritisak će biti znatno niži, a ako postoji ograničenje u izduvnom vodu pritisak će biti veći od 80%.

Procedura za merenje kompresije tokom rada motora

Da biste obavili merenje kompresije tokom rada motora, pratite sledeće korake:

Uklanjanje svećice

Ukloniti svećicu na cilindru koji testirate i kabl svećice povezati na masu pomoću test provodnika.

Blokiranje dovoda goriva

Skinuti električnu utičnicu sa brizgaljke cilindra koji se testira.

Merenje pri praznom hodu

Zagrejati motor na radnu temperaturu. Preko ventila za ozračivanje merača resetovati manometar i kada se pritisak stabilizuje očitati vrednost kompresije.

Merenje pri naglom ubrzanju

Naglo dodati (za oko 1 sekundu) i naglo otpustiti gas. Očitati vrednost pritiska kompresije.

Ponavljanje merenja na drugim cilindrima

Ugasiti motor. Skinuti merač. Postaviti i povezati svećicu. Priključiti brizgaljku. Ponoviti postupak pripreme i merenja pritiska kompresije za sve ostale cilindre motora.

Analiza rezultata merenja

Nakon završetka merenja kompresije na svim cilindrima motora, analizirati izmerene vrednosti. Ako postoji sumnja obaviti dodatne radnje otkrivanja neispravnosti.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici Pištolj za pumpanje guma. Na beloj podlozi je sivi rukohvat pištolja za pumpanje guma sa okruglim manometrom za merenje pritiska pumpanja i crnim crevom za priključenje na ventil pneumatika. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Pištolj za pumpanje guma.
Slika predstavlja link ka stranici Zamena creva servo sistema. Na beloj podlozi su dva creva za servo sistem upravljanja. Creva su kombinacija gumenog i metalnog creva savijena i prilagođena za ugradnju. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Zamena creva servo sistema.
Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži merne pipete multimetra koje su utaknute u priključnicu senzora temperature motora. Sa leve strane na motoru je zeleni digitalni multimetar koji očitava otpornost senzora temperature. U pozadini je gornji deo motora u blizini senzora. Sa desne strane je usisni vod motora sa protokomerom. U donjem delu slike na crnoj podlozi je tekst bele boje Test senzora temperature.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video za Test lambda sonde. Na uklonjenom crnom konetoru lambda sonde sa desne strane slike priključene su dve igličaste crvene pipete a na njih jedna žuta a druga crna pipeta osciloskopa. U pozadini se vidi deo motornog prostora. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu a u nastavku belim slovima preko slike piše Lambda sonda - testiranje. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše Test lambda sonde. U sredini slike je logo video plejera kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak provere servo ulja. Na slici serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži uspravno crnu šipku merača nivoa servo ulja na poklopcu rezervoara. Na mernoj šipki su oznake za minimum i maksimum nivoa ulja. U pozadini se vidi deo motora vozila. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti servo ulje? U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera servo ulja. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
serviser u teget radnom odelu i sa plavim zaštitnim rukavicama drži levom rukom narandžasto kućište a desnom kraj ručice moment ključa. Moment ključ je postavljen na zavrtanj glave motora. Motor je na postolju motora. Slika je iz ptičje perspektive te se vidi gornji deo moment ključa, ispod gornji deo motora na postolju i skroz ispod brao pod servisa. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Kako se koristi moment ključ. U donjem delu slike je providna siva traka sa belim slovima i natpisom Moment ključ. U središnjme delu je znak za video plejer. U crnom kvadratu je beli trougao. Slika je plakat za pokretanje video lekcije.