Naslovna slika

Test alternatora osciloskopom

Jedan od bržih načina ispitivanja stanja alternatora je test osciloskopom. Dobijeni oscilogram nam pruža uvid u ispravnost alternatora i usmerava nas ka daljem ispitivanju i pronalaženju uzroka kvara.

Osciloskopskim snimanjem izlaznog napona alternatora može da se utvrdi postojanje naizmenične komponente. Sve električne komponente na vozilu rade na jednosmerni napon. Često naizmenična komponenta u napajanju može da blokira njihov rad. Dešava se da zamenite ,,neispravnu’’ elektronsku komponentu, a onda ustanovite da i nova ne radi. To je znak da snimite oscilogram izlaznog napona alternatora.

Plus sonda osciloskopa povezuje se na plus izlaz alternatora (B+), a minus sonda na masu. Osciloskop se podesi za merenje naizmeničnog napona u opsegu do 20 V. Vremenska osa se podesi na 10 ili 20 ms. Izlazni signal alternatora se snima pod opterećenjem od 15 A i na 2000-2500 o/min. Kod nekih tipova alternatora u ispravnom stanju bez opterećenja ima neobičan pik visokog napona, a pod opterećenjem je dobar. Za opterećenje dovoljno je da uključite farove i još neke dodatne uređaje.

Na narednim slikama su dati primeri snimljenih oscilograma sa opisom stanja alternatora.

Test alternatora osciloskopom
Oscilogrami alternatora  3 i 4
Oscilogrami alternatora  5 i 6
Oscilogrami alternatora  7 i 8
Oscilogrami alternatora  9 i 10

Da biste obavili osciloskopsko ispitivanje alternatora, pratite sledeće korake:

Povezivanje osciloskopa

Plus sondu osciloskopa povezati na plus izvod alternatora (B+), a minus sondu na masu, kućište alternatora. Podesiti osciloskop za merenje naizmeničnog napona, naponsku osu na 20 V i vremensku na 20 ili 10 ms.

Merenje i analiza oscilograma

Startovati motor. Upaliti prednje farove i još neke potrošače. Držati broj obrtaja motora na oko 2000 o/min. Snimiti i analizirati dobijeni oscilogram izlaznog napona sa alternatora. Ako se utvrde neke anomalije, sprovesti dalja ispitivanja radi utvrđivanja i otklanjanja kvara.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Provera ravnosti glave motora
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana