Naslovna slika

Punjenje klime

Kada klima ne radi najčešći uzrok je nedovoljna količina gasa i potrebno je obaviti punjnje klime. Elektronski sistem na vozilu stalno kontroliše pritisak gasa i ako padne ispod minimalne vrednosti blokira rad klima uređaja.

Pre provere količine gasa serviser se prvo upoznaje sa sistemom klimatizacije u tehničkoj dokumentaciji za to vozilo. Osnovni podaci o klimi su broj i lokacija gasnih priključaka, tip i količina gasa, vrsta i količina ulja. Takođe, upoznaje se sa preporučenom procedurama za ispitivanje i punjenje.

Za rad na proveri ispravnosti i punjenju klime serviser treba da koristiti zaštitna sredstva (rukavice, naočare) i da se pridržava propisanih mera bezbednosti.

Za proveru pritiska i punjenje koristi se specijalizovana stanica za rad sa klima uređajima. Stanica mora da sadrži isti tip gasa kao klima na vozilu. Ne smeju da se mešaju raličite vrste gasa. Nakon lociranja gasnih priključaka na vozilu, skidaju se čepovi i obavlja se povezivanje sa stanicom pomoću creva sa posebnim zaštitnim priključcima. Nakon povezivanja gas iz klime na vozilu dospe do manometara na stanici.

Na slici su prikazani povezani priključci stanice na gasnu instalaciju klime.

Pritisak mirovanja gasa treba da je jednak na obe strane sistema (niskopritisna i visokopritisna) i ispravna vrednost se kreće od 5 do 6 bar. Ako je pritisak niži znači da je nedovoljna količina gasa i zato je blokiran rad klime.

Ako je utvrđen niži pritisak gasa obavlja se izvlačenje gasa iz sistema klima uređaja. Otvaraju se ventili i aktivira se pražnjenje. Gas iz iz klime prebacuje u stanicu gde se čisti, isušuje i skladišti u bocu gde se nalazi gas pod pritiskom.

Nakon izvlačenja gasa obavlja se vakuumiranje sistema. Potrebno vreme vakuumiranja je 20 minuta. Nakon toga stanica automatski vrši proveru zaptivenosti sistema tako što 2 minuta prati stanje vakuuma. Na ovaj način mogu da se otkriju veća curenja sistema. Ako se ipak sumnja na slabije curenje vakuuma može da se produži provera do 30 min. Kada tokom provere sistem gubi vakuum to znači da je sistem otvoren (neispravan), stanica prijavljuje grešku i ne dozvoljava punjenje sistema gasom jer bi nakon punjenja brzo iscureo. U tom slučaju pristupa se pronalaženju mesta curenja i saniranje sistema. Nakon popravke ponavlja se postupak vakuumiranja.

Kada stanica nakon vakuumiranja utvrdi da sistem drži vakuum sledi postupak punjenja. Pre punjenja zbog bezbednosti spušta se poklopac motornog prostora vozila (hauba). Prvo se ubacuje ulje. Količina ulja zavisi od toga da li je sistem popravljan i šta je rađeno. Ako se samo obavlja punjenje bez intervencije sistema ubacuje se mala količina ulja (5 do 10 cm3). Zajedno sa uljem u sistem se ubacuje i fluorescentna boja. Kada dođe do curenja gasa, to mesto se oboji i pomoću UV lampe ga lako otkrijemo. Nakon ubacivanja ulja ubacuje se gas. Na osnovu podataka iz tehničke dokumentacije, programira se količina gasa za ubacivanje.

Nakon punjenja klime, zatvaranjem ventila na stanici odvajaju se gasni sistemi stanice i klime. Ostalo je još da se proveri ispravnost klime tokom rada. Startuje se motor, aktivira se klima sa maksimalnim izduvavanjem i podiže broj obrtaja na vrednost definisanu iz tehničke dokumentacije. Prati se pritisak gasa na manometrima stanice. Očekivana vrednost na niskopritisnoj strani je oko 2 bar, a na visokopritisnoj između 10 i 15 bar.

Radni pritisak gasa klime na vozilu

Na slici su prikazani ispravni radni pritisci gasa niskopritisne i visokopritisne strane klime na vozilu.

Ako je spoljašnja temperatura vazduha visoka, gornja vrednost pritiska može da pređe 15 bar. Za tačne vrednosti konsultovati podatke iz tehničke dokumentacije za to vozilo.

U isto vreme proverava se temperatura izduva unutar vozila. Otvara se izduvavanje hladnog vazduha samo kroz otvor na centralnoj konzoli. Postavlja se termometar i prati temperatura izduva. Za 60 sekundi temperatura izduva treba da je između 6 – 8 °C.

Ako su pritisci gasa i temperatura izduva u zadatim vrednostima klima uređaj na vozilu ispravno radi. Isključuju se priključci stanice sa sistema klime, postavljaju zaštitni čepovi i stanica vraća u početno stanje.

U slučaju da neki od parametara nema potrebnu vrednost pristupa se daljoj proveri klime do otkrivanja i otklanjanja kvara.

Da bi ste proverili ispravnost i obavili punjenje klime na vozilu, pratite sledeće korake:

Pregled uputstva

U tehničkoj dokumentaciji za dato vozilo upoznati se sa tehničkim podacima klime (vrsta klime, broj i položaj gasnih priključaka, vrsta i količina gasa, vrsta i količina ulja…). Očitati stvarne vrednosti za proveru klime na vozuilu.

Provera stanja

Pripremiti vozilo za proveru klime. Pripremiti stanicu za ispitivanje i punjenje klime. Povezati stanicu sa klimom i očitati pritisak gasa u stanju mirovanja. Na osnovu rezultata očitavanja odrediti dalje korake rada na klimi.

Izvlačenje gasa

Pripremiti stanicu i klimu za bezbedno izvlačenje gasa. Pre izvlačenja, programirati stanicu za ceo postupak vakuumiranja i punjenja klime. Tokom izvlačenja gasa pratiti parametre na stanici.

Vakuumiranje

Pokrenuti 20-to minutno vakuumiranje sistema. Nakon vakuumiranja, stanica 2 minuta prati stanje vakuuma u sistemu klime. Kada sistem drži vakuum nastaviti sa postupkom punjenja. Ako sistem gubi vakuum, prekinuti postupak punjenja i preduzeti pronalaženju i saniranju mesta curenja sistema.

Punjenje sistema

Nakon vakuumiranja sistem je spreman za punjenje. Prvo se ubacuje ulje sa fluorescentnom bojom u količini prema uputstvu proizvođača i vrstom popravke klime. Zatim se ubacuje potrebna količina gasa. Stanica automatski isključi punjenje kada se ubaci zadata količina gasa.

Provera klime

Nakon punjenja klime zatvoriti ventile na stanici. Startovati motor, uključiti klimu na maksimalni izduv i održavati broj obrtaja motora na potrebnu vrednost. Pratiti kretanje pritiska gasa na stanici i meriti temperaturu izduva unutar vozila. Ako su izmerene vrednosti u zadatim okvirima klima je ispravna. U suprotnom, preduzeti dalje potrebne radnje u otkrivanju neispravnosti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test MAP senzora
youtube - Releji - ispitivanje
kako se koristi moment ključ