Merenje kompresije motora tokom pokretanja

Merenje kompresije motora tokom pokretanja obavlja se tako što se merno crevo postavi u otvor za svećicu cilindra. Na drugi kraj mernog creva povezuje se merač pritiska. Merač očitava pritisak vazduha koji stvara klip u taktu kompresije. Očitani rezultat se upoređuje sa podacima iz specifikacije vozila.

Merenje kompresije podrazumeva da se motor pokreće ali da ne dolazi do startovanja. Za novija vozila poželjno je da se obavi prekid dovoda goriva skidanjem osigurača ili releja pumpe za gorivo. Za dobijanje ispravno izmerenog pritiska kompresije motor treba da se pokreće sve dok se na meraču pritiska ne izmere najmanje 5 impulsa kompresije. Ako je izmereni pritisak kompresije nizak, uzrok može da bude na ventilu, zaptivnim prstenovima klipa, klipu, zidovima cilindra ili na zaptivkama poklopca glave motora.

Set za merenje kompresije benzinskog motora

Preporuka za merenje kompresije motora je da motor bude na radnoj temperaturi, da se uklone sve svećice, baterija treba da je potpuno napunjena ili da se poveže starter, da se gas drži potpuno otvoren i najmanje pet kompresionih impulsa treba da se naprave na svakom cilindru (isti broj impulsa za svaki cilindar). Svi ovi uslovi će pomoći motoru da stvori maksimalnu kompresiju i da se obavi precizno merenje.

Kada serviser nakon testa balansa snage sumnja da samo jedan ili dva cilindra imaju izuzetno nisku kompresiju, onda će se ukloniti samo svećice sa tih cilindara i obaviti test kompresije. Ako je izmerena kompresija prilično niska onda motor ima problem sa kompresijom i potrebno je dodatno ispitivanje cilindra. Ako je kompresija razumno blizu normalne vrednosti iz specifikacije, onda kompresija ne izaziva problem i postoji verovatnoća greške zbog goriva ili paljenja koji uzrokuju problem balansa snage.

Test kompresije motora

Merenje kompresije motora tokom pokretanja

Prilikom izvođenja testa kompresije, konačno očitavanje nije jedina stvar koja se posmatra. Ako su klipni prstenovi dobro zaptiveni, onda je prvi impuls pritiska na meraču najmanje pola pritiska od završnog očitavanja.

Kada se pronađe cilindar niske kompresije, u otvor za svećicu stavite malo motornog ulja (oko jedne kašičice), pokrenite motor nekoliko okretaja i ponovo proverite kompresiju. Ako se kompresija značajno poveća, problem se obično odnosi na klipne prstenove ili zidove tog cilindra, što ukazuje viša kompresija zbog kratkotrajne sposobnosti zaptivanja zbog dodatnog ulja. Klipni prstenovi (karike) su suštinski problem koji obično zahteva zamenu prstenova i remont motora. Ako ulje nije učinilo da se kompresija poveća, onda je problem verovatno curenje ventila, zaptivka glave motora ili rupa u klipu. Tačan uzrok pada kompresije može da se odredi testom curenja cilindra.

 

Drugi način merenja kompresije je test dinamičke kompresije. Ovaj test koristi strujna klešta (induktivni ampermetar) povezan sa motor-testerom koji meri protok struje za elektropokretač kada se motor pokreće. Kako se svaki cilindar pojavljuje na kompresionom hodu, motor se teže okreće, tako da je elektropokretač opterećeniji i povlači veću struju. Ako svaki cilindar ima istu relativnu kompresiju, onda će trenutni vrhovi impulsa biti slični. Ako cilindar ima malu kompresiju, onda će taj trenutni skok biti niži od ostatka. Ovo je brz način provere da li postoji problem sa kompresijom. Ako postoji sumnja onda treba da se obavi merenje kompresije motora.

Amp clamp

Strujna klešta motor-testera

Da biste obavili merenje kompresije tokom pokretanja, pratite sledeće korake:

Uklanjanje kablova/bobine sa svećica

Ukloniti visokonaponske kablove sa svećica ili bobine ako su direktno postavljene na svećice. Uzemljiti visokonaponski provodnik ili odvojiti primarno kolo paljenja. Kod novih vozila isključiti brizgaljke goriva ili ukloniti osigurač, odnosno relej pumpe za gorivo.

Provera stanja akumulatora

Proverite stanje akumulatora. Ako je akumulator slab dopunite ga ili povežite starter kao pomoć pri pokretanju motora.

Uklanjanje svećica

Pre uklanjanja očistiti prostor oko svećica da ne dođe do prodora nečistoća unutar cilindra kroz otvor svećice. Ukloniti svećice sa motora.

Povezivanje merača kompresije

Postaviti na mesto skinute svećice odgovarajući adapter i crevo merača kompresije (proverite dužinu navoja i prečnik za pravilno montiranje). Ako je odvojeno, priključite crevo na merač kompresije.

Merenje kompresije

Asistent treba da drži gas do kraja i pokrene motor, proveriti da li je igla za testiranje kompresije skočila najmanje pet impulsa. Očitati prvu i konačnu vrednost pritiska. Ponoviti postupak sa istim brojem impulsa za svaki cilindar.

Mokri test kompresije

Ako bilo koji od cilindara ima malu kompresiju, obaviti mokri test ubacivanjem nekoliko kapi motornog ulja kroz otvor svećice u taj cilindar i ponovo izmeriti kompresiju. Ako se pritisak kompresije značajno poveća, klipovi su istrošeni. Ako se kompresija ne menja mnogo onda ventil, poklopac glave cilindra ili vrh klipa imaju curenje.

Da biste obavili test dinamičke kompresije, pratite sledeće korake:

Odabir programa za testiranje

U okviru programa motor-testera odabrati i otvoriti program za test dinamičke kompresije motora.

Povezivanje motor-testera

Naponske štipaljke sa motor-testera povezati na kleme akumulatora. Uzeti odgovarajuća strujna klešta (za merenje velike nominalne struje) i obuhvatiti plus vod koji ide sa akumulatora na elektropokretač. Paziti na usmerenje mernih klešta.

Skidanje releja pumpe za gorivo

Locirati i skinuti relej pumpe za gorivo. Startovati motor kako bi se potrošilo zaostalo gorivo u sistemu dovoda.

Startovanje motora

Pokrenuti motor uz praćenje programa na monitoru motor-testera. Kada se na monitoru pojave rezultati dinamičke kompresije prekinuti pokretanje motora.

Analiza izmerenih vrednosti

Dobijene rezultate dinamičke kompresije analizirati i utvrditi da li postoji sumnja da neki od cilindara ima manju kompresiju. Ako postoji sumnja onda je potrebno da se obavi merenje kompresije motora.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Kako zameniti kočioni disk
Pregled nivoa ulja motora
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora