Naslovna slika

Merenje kompresije motora tokom pokretanja

Merenje kompresije motora tokom pokretanja je jedan od osnovnih dijagnostičkih testova kojim se može utvrditi stanje motora. Za ispravan rad motora, svi cilindri moraju da imaju jednaku kompresiju. Motor može da izgubi kompresiju curenjem vazduha na jedan od ovih mesta: usisni ili izduvni ventil, klipni prstenovi, klip ako ima rupu ili na zaptivaču glave motora.

Merenje kompresije motora može da se obavi na dva načina:
– Merenjem pritiska unutar cilindra
– Merenjem struje startovanja motora – test dinamičke kompresije

Pre merenja motor treba zagrejati na normalnu radnu temperaturu, jer jedino tada mogu da se dobiju tačni rezultati kompresije.

Slika predstavlja prikaz Merenje kompresije motora tokom pokretanja. na slici je šestocilindrični motor sa koga su skinute sve svećice. na mesto pete svećice postavljeno je crno crevo merača pritiska. Na drugom kraju creva je manometar sa Schrader ventilom. Motor je crne boje a sa leve strane se vidi beli rezervoar rashladne tečnosti.

Merenje kompresije motora meračem kompresije

Preporuka za merenje kompresije motora je da motor bude na radnoj temperaturi, da se uklone sve svećice, baterija treba da je potpuno napunjena ili da se poveže starter, da se leptir gasa drži potpuno otvoren i najmanje pet kompresionih impulsa treba da se naprave na svakom cilindru (isti broj impulsa za svaki cilindar). Svi ovi uslovi će pomoći motoru da stvori maksimalnu kompresiju i da se obavi precizno merenje.

Merenje kompresije tokom pokretanja podrazumeva da se motor pokreće ali da ne dolazi do startovanja. Uklanjanjem svećica zbog pristupa cilindrima je dovoljan preduslov da ne dođe do startovanja motora. Međutim, ovo se praktikuje samo kod starijih vozila bez katalizatora. Za novija vozila poželjno je da se obavi prekid dovoda goriva skidanjem osigurača ili releja pumpe za gorivo, jer pripremljena smeša goriva i vazduha odlazi u izduvni vod i postoji opasnost da se upali ispred zagrejanog katalizatora. Tako stvoreni plameni front pregreva i razara katalizator. Zato, osim prekida paljenja mora da se obavi i prekid dovoda goriva pre testa kompresije motora.

Za merenje kompresije motora tokom pokretanja koristi se merač kompresije. Merno crevo merača sa odgovarajućim adapterom postavllja se u otvor za svećicu cilindra. Adapter na svom kraju može da ima gumeni cilindar za brzo merenje ili odgovarajući navoj prema navoju za svećicu na glavi motora. Na drugi kraj mernog creva povezuje se merač pritiska, manometar. Merač očitava pritisak vazduha koji stvara klip u taktu kompresije. Očitani rezultat se upoređuje sa podacima iz specifikacije vozila.

Na meraču je Schrader ventil sličan kao na pneumaticima, koji dozvoljava da veći pritisak vazduha dođe do merača ali ne može da se vrati nazad. To omogućava nesmetano očitavanje pritiska kompresije na kraju postupka. Pre svekog narednog merenja potrebno je resetovati merač pritiskom na izlazni ventil ispuštanjem kompresovanog vazduha i vraćanjem merača na početnu, nultu vrednost.

Set za merenje kompresije benzinskog motora

Suvi test kompresije

Za dobijanje ispravno izmerenog pritiska kompresije motor treba da se pokreće sve dok se na meraču pritiska ne izmere najmanje 5 impulsa kompresije. Ako je izmereni pritisak kompresije nizak, uzrok može da bude na ventilu, zaptivnim prstenovima klipa, klipu, zidovima cilindra ili na zaptivkama poklopca glave motora.

Na kraju merenja upoređuju se dobijene vrednosti kompresije svakog cilindra motora. Većina proizvođača navodi maksimalnu razliku od 20% između najvećeg i najnižeg očitavanja pritiska kompresije.

Na primer:

Slika predstavlja Tabelu kao primer proračuna najmanje dozvoljene kompresije u cilindrima motora. U prvoj koloni piše Ako je naveći pritisak očitavanja 10 bara. U drugoj koloni piše Oduzmite 20 procenata 2 bara. U trećoj koloni piše najniža dozvoljena kompresija 8 Bara.

Kada serviser nakon testa balansa snage sumnja da samo jedan ili dva cilindra imaju izuzetno nisku kompresiju, onda će se ukloniti samo svećice sa tih cilindara i obaviti test kompresije. Ako je izmerena kompresija prilično niska onda motor ima problem sa kompresijom i potrebno je dodatno ispitivanje cilindra. Ako je kompresija razumno blizu normalne vrednosti iz specifikacije, onda kompresija ne izaziva problem i postoji verovatnoća greške zbog goriva ili paljenja koji uzrokuju poremećaj balansa snage.

Prilikom izvođenja testa kompresije, konačno očitavanje nije jedina stvar koja se posmatra. Ako su klipni prstenovi dobro zaptiveni, onda je prvi impuls pritiska na meraču najmanje pola pritiska od završnog očitavanja.

Mokri test kompresije

Kada se pronađe cilindar niske kompresije, u otvor za svećicu stavite malo motornog ulja (oko jedne kašičice), pokrenite motor nekoliko okretaja i ponovo proverite kompresiju. Ako se kompresija značajno poveća, problem se obično odnosi na klipne prstenove ili zidove tog cilindra, što ukazuje viša kompresija zbog kratkotrajne sposobnosti zaptivanja zbog dodatnog ulja. Klipni prstenovi (karike) su suštinski problem koji obično zahteva zamenu prstenova i remont motora. Ako ulje nije učinilo da se kompresija poveća, onda je problem verovatno curenje ventila, zaptivka glave motora ili rupa u klipu. Tačan uzrok pada kompresije može da se odredi testom curenja cilindra.

Merenje kompresije motora motor-testerom – test dinamičke kompresije

Drugi način merenja kompresije je test dinamičke kompresije, odnosno merenje struje pokretanja  na motor testeru. Ovaj test koristi strujna klešta (induktivni ampermetar) povezan sa motor-testerom koji meri protok struje za elektropokretač kada se motor pokreće. Kako se svaki cilindar pojavljuje na kompresionom hodu, motor se teže okreće, tako da je elektropokretač opterećeniji i povlači veću struju. Ako svaki cilindar ima istu relativnu kompresiju, onda će trenutni vrhovi impulsa biti slični. Ako cilindar ima malu kompresiju, onda će taj trenutni skok biti niži od ostatka.

Motor-tester snima grafik promene struje pokretanja iz akumulatora. Nakon najmanje pet ciklusa kompresije za svaki cilindar, računar motor-testera analizira grafik i dobijene rezultate prikazuje stubični dijagram veličine kompresije za svaki cilindar. Ovo je brz način provere da li postoji problem sa kompresijom. Ako postoji sumnja onda treba da se obavi merenje kompresije motora.

Na slici su prikazana strujna klešta i program na monitoru računara za merenje kompresije motora tokom pokretanja. Serviser u levoj ruci drži crna strujna klešta koja imaju kružna klešta za obuhvatanje kablova. Iza klešta se vidi softverski program na monitoru računara za prikaz izmerneih vrednosti tokom dinamičkog testa kompresije motora.

Strujna klešta motor-testera

Postupak za merenje kompresije motora tokom pokretanja pomoću merača kompresije

Da biste obavili merenje kompresije motora tokom pokretanja pomoću merača kompresije, pratite sledeće korake:

Uklanjanje kablova/bobine sa svećica

Ukloniti visokonaponske kablove sa svećica ili bobine ako su direktno postavljene na svećice. Uzemljiti visokonaponski provodnik ili odvojiti primarno kolo paljenja. Kod novih vozila isključiti brizgaljke goriva ili ukloniti osigurač, odnosno relej pumpe za gorivo.

Provera stanja akumulatora

Proverite stanje akumulatora. Ako je akumulator slab dopunite ga ili povežite starter kao pomoć pri pokretanju motora.

Uklanjanje svećica

Pre uklanjanja očistiti prostor oko svećica da ne dođe do prodora nečistoća unutar cilindra kroz otvor svećice. Ukloniti svećice sa motora.

Povezivanje merača kompresije

Postaviti na mesto skinute svećice odgovarajući adapter i crevo merača kompresije (proverite dužinu navoja i prečnik za pravilno montiranje). Ako je odvojeno, priključite crevo na merač kompresije.

Merenje kompresije motora

Asistent treba da drži gas do kraja i pokrene motor, proveriti da li je igla za testiranje kompresije skočila najmanje pet impulsa. Očitati prvu i konačnu vrednost pritiska. Ponoviti postupak sa istim brojem impulsa za svaki cilindar.

Mokri test kompresije motora

Ako bilo koji od cilindara ima malu kompresiju, obaviti mokri test ubacivanjem nekoliko kapi motornog ulja kroz otvor svećice u taj cilindar i ponovo izmeriti kompresiju. Ako se pritisak kompresije značajno poveća, klipovi su istrošeni. Ako se kompresija ne menja mnogo onda ventil, poklopac glave cilindra ili vrh klipa imaju curenje.

Postupak za merenje kompresije motora tokom pokretanja pomoću motor testera – test dinamičke kompresije

Da biste obavili merenje kompresije motora tokom pokretanja pomoću motor testera – test dinamičke kompresije, pratite sledeće korake:

Na slici je prikaz softverskog programa motor testera na monitoru računara za dinački test kompresije motora. Svi opisi su na engleskom. Na gornjoj žutoj traci piše Pokretanje motora bez startovanja. Ispod na sivoj traci piše četvorocilindrični, četvorotaktni benzinski motor. Ispod na svetlo sivom polju su trake za prikaz izmerenih veličina brzina motora, temperatura ulja motora, napon akumulatora i startna struja elektropokretača. Ispod na levom grafiku treba da se prikaže Kompresija motora, a na desnom grafiku grafikon startne struje. ispod grafika na dnu slike levo su tri simbola za Isključenje programa, Help i Uključenje multimetra.

Odabir programa za testiranje

U okviru programa motor-testera odabrati i otvoriti program za test dinamičke kompresije motora.

Na slici je prikaz priključenja strujnih klešta motor testera za dinački test kompresije motora. serviser desnom rukom pritiskom na dugme za razdvajanje klešta obuhvata snop provodnika na plus klemi akumulatora. U donjem delu slike vidi se deo crnog akumulatora sa žutom etiketok i plus klemom. Oko akumulatora se vidi deo motornog prostora.

Povezivanje motor-testera

Naponske štipaljke sa motor-testera povezati na kleme akumulatora. Uzeti odgovarajuća strujna klešta (za merenje velike nominalne struje) i obuhvatiti plus vod koji ide sa akumulatora na elektropokretač. Paziti na usmerenje mernih klešta.

Slika predstavlja korak skidanja releja pumpe za gorivo u postupku testa dinamičke kompresije motora. Serviser levom rukom drži zeleni relej koji je odvojen od zelenog držača releja na relejnoj ploči. na istoj relejnoj ploči desno od ovog zelenog držača vidi se narandžasti relej na crnom postolju.

Skidanje releja pumpe za gorivo

Locirati i skinuti relej pumpe za gorivo. Startovati motor kako bi se potrošilo zaostalo gorivo u sistemu dovoda.

Slika predstavlja korak startovanje motora u postupku Test dinamičke kompresije motora. Servisedesnom rukom obrće ključ za startovanje motora na bravi upravljača u kabini vozila.

Startovanje motora

Pokrenuti motor uz praćenje programa na monitoru motor-testera. Kada se na monitoru pojave rezultati dinamičke kompresije prekinuti pokretanje motora.

Slika predstavlja korak Analiza izmerenih vrednosti u postupku Test dinaičke kompresije motora. Na beloj pozadini je grafički prikaz veličine kompresije za svaki cilindar kao veličina startne struje. y-osa grafika je veličina startne struje u amperima, a x-osa redom cilindri motora (a, b, c i d). Četiri zelena stuba predstavljaju veličinu kompresije. Cilindar a ima 31,9 ampera, b i c 33 ampera i d 31,9 ampera. Iznad grafika na engleskom piše Kompresija.

Analiza izmerenih vrednosti za kompresiju motora

Dobijene rezultate dinamičke kompresije analizirati i utvrditi da li postoji sumnja da neki od cilindara ima manju kompresiju. Ako postoji sumnja onda je potrebno da se obavi merenje kompresije motora.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici sajta Pregled vođice ventila. Na slici je prikazan deo rasklopljene glave motora gde serviser u jednoj ruci drži teleskopski merač prečnika vođice ventila, a u drugoj ruci drži mikrometar pomoću koga meri širinu teleskopskog merača izvučenog iz vođice. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pregled vođice ventila.
Slika predstavlja link ka stranici Izvlačenje vazduha iz servo sistema. Slika je iz dva dela Na levom manjem delu serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži poklopac rezervoara servo ulja na kome se nalazi merna šipka za merenje nivoa ulja. Na desnom delu slike vozač sa obe ruke drži upravljač vozila a u gornjem delu upravljača je polukružna crvena obostrana strelica koja pokazuje kretanje upravljača na levo i desno. U pozadini upravljača je instrument tabla vozila. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše izvlačenje vazduha iz servo sistema.
Slika predstavlja link ka stranici sajta Pronalaženje skrivenih potrošača. Na slici sa leve strane je žuti multimetar podešen za merenje jednosmerne struje. Desno se vidi deo akumulatora gde je na jednoj klemi povezana crvena pipeta multimetra. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pronalaženje skrivenih potrošača.

Preporuka za video

Slika predstavlja prikaz zamene kočionog diska. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži novi zamenjeni kočioni disk na glavčini levog zadnjeg točka vozila. Novi kočioni disk je postavljen ali nije pričvršćen zavrtnjima. U pozadini se vidi deo podignutog vozila na dizalici i braon pod radionice. U gornjem levom uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima preko slike piše Zamena zadnjeg kočionog diska. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše - Zamena zadnjeg kočionog diska. U središnjem delu slike je znak youtube plejera gde je na crnoj pravouganoj površini postavljen beli trougao.
Slika predstavlja naslovnu sliku za video Provera ulja motora. Na slici serviser desnom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici hvata žtu ručicu šipke merača nivoa ulja motora. Oko merača vidi se jedan deo motora u motornom prostoru ispod haube vozila. U gornjem levom uglu je logo video youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti nivo i kvalitet ulj.... U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Provera ulja motora. U sredini slike je oznaka youtube plejera, na crnom pravougaonoj površini nalazi se beli trougao.
yotube link za video Čišćenje i rastavljanje glave motora. na slici je prikazan deo aluminijumske glave motora sa postavljenim ventilima na kojima se nalaze opruge. Na jednom ventilu je postavljen alat za skidanje ventila. U gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku piše Čišćenje glave motora i uklanja... U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj je krupan beli tekst Čišćenje i rastavljanje glave motora.