Multimetar

Multimetar je električni merni instrument za merenje jednosmernih i naizmeničnih vrednosti napona, struje i otpornosti. Napredniji multimetri mogu da mere i druge veličine kao temperaturu, kapacitivnost, frekvenciju stanje dioda i tranzistora, broj obrtaja i dr. U odnosu na način prikaza izmerene vrednosti postoje multimetri sa analognim i digitalnim pokazivačem.

Analogni multimetar

Analogni multimetar koristi pokretnu kazaljku koja se pomera iznad merne skale. Položaj kazaljke pokazuje vrednost merne veličine na skali.

Instrument ima različita merna područja. Izbor vrste merenja i mernog područja obavlja se kružnim preklopnikom. Pre merenja, na osnovu merne veličine, povezuju se pipete na odgovarajuće priključke multimetra. Preko preklopnika bira vrsta merenja (jednosmerna ili naizmenična), električna merna veličina (napon, struja ili otpornost) i merni opseg. Ako nismo sigurni kolika je očekivana vrednost električne veličine počinjemo od najvećeg opsega pa ga smanjujemo sve dok ne dobijemo otklon skazaljke koji je čitljiv. U suprotnom možemo da uništimo multimetar. Takođe, moramo da pazimo na polaritet jer će skazaljka da krene u suprotni pravac što može da izazove kvar na mernom uređaju.

Analogni multimetar

Analogni multimetar meri otpornost tako što meri struju koja protiče kroz otpornik. Zbog toga, tačnost merenja otpornosti zavisi od stanja baterije u multimetru. Pre svakog merenja otpornosti potrebno je obaviti nuliranje instrumenta. Kratkospoje se pipete i preko reostata se podesi skazaljka na nulu. Prilikom merenja otpornosti, struja kroz otpornik je mala. Pri merenju beskonačno velikog otpora nema pomeraja kazaljke, a pri nultoj vrednosti otpora imamo pun otklon. Skala otpornosti je nelinearna i suprotna od naponske i strujne skale.

Čitanje se obavlja na odgovarajućoj skali za datu mernu veličinu i opseg merenja. Pri očitavanju moramo pogledom biti tačno iznad skazaljke jer pod uglom dolazi do greške u očitavanju poznate kao paralaksa.

Digitalni multimetar

Digitalni multimetar je mnogo precizniji i jednostavniji za korišćenje od analognog. Pri merenju neke električne veličine potrebno je izabrati vrstu i opseg i na displeju će se prikazati brojčana vrednost te veličine. Kod nekih digitalnih instrumenata automatski se vrši podešavanje mernog opsega.

Jedna od prednosti ovog instrumenta u odnosu na analogni je ta što nije osetljiv na promenu polariteta merenja usled pogrešnog povezivanja. U slučaju da je došlo do zamene polariteta na displeju digitalnog instrumenta prikazana merna vrednost je sa predznakom minus, čime nas obaveštava o polaritetu.

Digitalni multimetri imaju mnoge dodatne mogućnosti za merenje i analizu izmerenih vrednosti. Pored toga mogu da mere i druge fizičke veličine. Zbog svojih prednosti potpuno su potisnuli analogne multimetre iz upotrebe.

Digitalni multimetar

Upotreba multimetra

Merenje jednosmernog napona (a) se obavlja tako što se na preklopniku izabere odgovarajući opseg za merenje jednosmernog napona (V=). Crna merna pipeta se poveže na COM, a crvena na V. Crnu pipetu postavimo na negativan potencijal (masu) mernog objekta, a crvenu na pozitivan. Na displeju multimetra se prikazuje vrednost jednosmernog napona.

Merenje naizmeničnog napona zahteva da se preklopnik postavi u položaj za merenje naizmeničnog napona (V ) i nije bitno kako postavimo pipete. Merenje naizmeničnog napona daje uvek pozitivne vrednosti bez obzira kako smo povezali pipete.

Merenje struje (b) se obavlja tako što se na preklopniku izabere opseg za merenje struje, plus izbor jednosmerna ili naizmenična. Kabl crne pipete se poveže na COM, a crvene u zavisnosti od očekivane vrednosti struje na priključak za merenje male ili velike struje. Ako se meri jednosmerna struja onda se na razvezano strujno kolo crvena pipeta poveže na kraj ka plus napajanju, a crna na drugi kraj. Kod merenja naizmenične struje nije bitan raspored pipeta pri povezivanju. Paziti na merni opseg jer prevelika struja može da uništi merni instrument.

Merenje otpornosti (c) zahteva da se na preklopniku izabere opseg za merenje otpornosti (Ω). Povežemo kablove pipeta na COM i Ω. Krajeve pipeta postavimo na izvode mernog objekta i instrument nam prikaže vrednost otpornosti. Često se ova opcija koristi za proveru prekida i kratkog spoja. Izborom ove opcije na preklopniku pri kratkom spoju čuje se zvučni signal, a kod prekida ga nema.

Merenje napona, struje i otpornosti multimetrom

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Kako zameniti kočioni disk
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Lekcija - Paljenje 3