Čuvanje memorije tokom skidanja akumulatora

Čuvanje memorije tokom skidanja akumulatora je kod nekih elektronskih uređaja neophodno jer kada ostanu bez napajanja gube svoje umemorisane podatke.

Čuvanje memorije tokom skidanja akumulatora

Mnogi elektronski moduli u vozilima, kao što su podešavanja za radio i vozače, zahtevaju malu količinu energije da bi sačuvali svoju memoriju (KAM). Kada se baterija odvoji od vozila, obično se gubi memorija određenih elektronskih sistema. Za neke sisteme ovo može biti neugodno. Elektronska upravljačka jedinica može da izgubi svoje podatke o adaptivnom učenju, što znači da će morati ponovo da prikupi ove informacije tokom perioda vožnje koji može potrajati nekoliko dana. Za ostale sisteme, poput sigurnosnog sistema, gubitak memorije može sprečiti ponovno pokretanje vozila ili upotrebu radija. Proverite informacije proizvođača i vlasnika da biste utvrdili na koje će sisteme uticati gubitak napajanja. Morate identifikovati svaki sistem za koji je potrebno da se ponovo pokrenu sigurnosni ili inicijalni kodovi i osigurati da su procedura i oprema dostupni za ponovnu inicijalizaciju sistema ili modula. U slučaju gubitka kodova mogu se zatražiti kontaktiranjem prodavaca ili proizvođača radi ponovnog aktiviranja sistema na vozilu.

Za očuvanje memorije mogu da se koriste spoljni izvori 12-voltnog jednosmernog napajanja spojenog na dijognostičku utičnicu odgovarajućim kablom.

Ako je utičnica upaljača za cigarete uvek uključena, takođe se može koristiti za napajanje vozila dok je skinut akumulator.

Spoljašnje napajanje preko upaljača

Kada se poveže spoljašnji izvor napajanja za čuvanje memorije budite i dalje pažljivi tokom rada na vozilu da ne izazovete kratak spoj.

Da biste obavili povezivanje spoljašnjeg napajanja za čuvanje memorije tokm skidanja akumulatora, pratite sledeće korake:

Identifikacija kritičnih modula

U odgovarajućim informacijama o servisu ili priručniku za upotrebu identifikovati elektronske module, ako ih ima, koji zahevaju ponovnu inicijalizaciju ili unos koda kada je akumulator isključen. Proveriti da li postoje preporuke o načinu povezivanja spoljašnjeg napajanja.

Povezivanje spoljašnjeg napajanja

Koristiti odgovarajuće spoljašnje napajanje i način povezivanja za čuvanje memorije. Povezati spoljašnje napajanje pomoću odgovarajućeg priključka na dijagnostičku priključnicu ili na upaljač za cigarete. Nakon povezivanja i uklljučenja spoljašnjeg napajanja pokrenuti postupak skidanja akumulatora sa vozila.

Provera nakon postavljanja akumulatora

Nakon postavljanja i povezivanja akumulatora, isključiti i odspojiti spoljašnje napajanje. Proveriti sve siteme na vozilu (radio, lampice greške i dr.). U slučaju gubitka memorije, koristiti ispravne kodove da biste po potrebi ponovo aktivirali module.