Naslovna slika

Ispitivanje rotora alternatora

Ispitivanje rotora alternatora podrazumeva vizuelni pregled stanja i električnu proveru ispravnosti namotaja rotora.

Prvo se obavlja vizuelni pregled stanja rotora. Pažljivo se pregledaju namotaji rotora da li postoje znakovi promene boje, pregrevanja ili gorenja. Ako se uoče ove promene rotor nije dobar. Ako se na spoljašnjoj površini čeljusti rotora uoče ogrebotine, to znači da rotor tokom obrtanja dodiruje unutrašnjost statora. Uzrok može da bude istrošeni ležajevi ili je osovina rotora iskrivljena. Takođe, pažljivo se pregleda stanje kliznih prstenova. Oni treba da budu glatki, čisti i bez oštećenja.

Ispitivanje rotora alternatora

Rotor alternatora

Kada rotor prođe vizuelni pregled, nastavlja se električno ispitivanje ispravnosti namotaja. Za merenje otpornosti namotaja koristi se multimetar, odnosno ommetar. Tipične neispravnosti namotaja mogu biti prekid, međuspoj ili spoj sa masom.

Merenje otpornosti namotaja rotora se obavlja između kliznih prstenova (A). Tačna, očekivana vrednost otpornosti namotaja rotora se očitava iz informacionog sistema za dati alternator. Ako podaci nisu dostupni koriste se tipične vrednosti 2,4-3,5 Ω, odnosno 3-6 Ω u zavisnosti od tipa.

Kada je izmerena otpornost u zadatim vrednostima, rotor je ispravan.

Ako je izmerena otpornost beskonačna, namotaj je u prekidu i potrebna je zamena rotora.

Ako je otpornost manja od minimalne potrebne vrednosti, postoji međuspoj i rotor je neispravan. U tom slučaju rotor povlači veću struju, stvara jako magnetno polje i dolazi do pregrevanja alternatora.

U slučaju da se izmeri veća otpornost od očekivane, tada postoji prelazni otpor zbog lošeg lema ili korozije. Često se čišćenjem ili lemljenjem spoja može otkloniti ova nepravilnost. U suprotnom, rotor je neispravan i potrebna je zamena.

Ispitivanje namotaja rotora 1

Ispitivanje namotaja na prekid, međuspoj (A) i spoj sa masom (B)

Namotaji moraju biti dobro izolovani od mase, odnosno kućišta i osovine rotora. Kada izolacija namotaja strada dolazi do spoja sa masom. Ispitivanje se obavlja kada se jedna merna pipeta ommetra stavi na klizni prsten, a druga na osovinu rotora (B). Kod ispravnog rotora vrednost otpornosti prema masi je beskonačna. Bilo koja druga očitana vrednost otpornosti znači da je došlo do proboja izolacije prema masi i potrebno je zameniti rotor.

Da biste obavili ispitivanje namotaja rotora alternatora, pratite sledeće korake:

Vizuelni pregled

Obaviti vizuelni pregled stanja namotaja rotora, površine čeljusti, kliznih prstenova i osovine. Kod primetne promene boje, pregrevanja ili gorenja namotaja zameniti rotor. Kod primetnih nedostataka na površini čeljusti ili kliznim prstenovima obaviti dalji pregled prema proceduri. Ako je osovina iskrivljena zameniti rotor.

Provera prekida i međuspoja

Iz informacionog sistema očitati potrebnu vrednost otpornosti namotaja rotora. Na multimetru podesiti merenje otpornosti. Merne pipete spojiti na klizne prstenove. Ako je očitana otpornost beskonačna ili niža od potrebne vrednosti zameniti rotor. Ako je otpornost veća, locirati uzrok prelaznog otpora, otkloniti nedostatak ili zameniti rotor.

Provera spoja sa masom

Jednu mernu pipetu ommetra staviti na klizni prsten, a drugu na osovinu rotora. Izmerena otpornost treba da je beskonačna. Ako se očita neka vrednost otpornosti, izolacija namotaja je probila i zameniti rotor.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test MAP senzora
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Lekcija - Paljenje 3