Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Merenje gustine elektrolita hidrometrom je metoda za određivanje nivoa napunjenosti i stanje akumulatora. Od gustine elektrolita zavisi stepen napunjenosti akumulatora. Elektrolit potpuno napunjenog akumulatora sastoji se od oko 64% vode i 36% sumporne kiseline. To odgovara specifičnoj težini od 1.270 kg/l. Specifična gustina elektrolita smanjuje se kako se baterija prazni. Zbog toga merenje specifične gustine elektrolita može biti dobar pokazatelj koliki je stepen napunjenosti akumulatora. Merenje gustine elektrolita se obavlja hidrometrom.

Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Osnovni hidrometar za akumulator koristi stakleni plovak (hidrometar) u staklenoj cevi da bi merio specifičnu gustinu elektrolita. Stiskom i otpuštanjem gumene lopte uvlači se elektrolit u cev. Kad se napuni testnim elektrolitom, hidrometar lebdi u boci u elektrolitu. Dubina na kojoj plovak tone u elektrolitu ukazuje na njegovu relativnu težinu u odnosu na vodu. Očitavanje se skida sa skale gledanjem duž nivoa elektrolita. Ako hidrometar lebdi duboko u elektrolitu, specifična gravitacija je mala (A). Ako hidrometar lebdi visoko u elektrolitu, specifična gravitacija je velika (B).

Pošto temperatura utiče na specifičnu gustinu materije, očitavanje treba ispraviti za 0,004 za svakih ±10°C, iznad ili ispod norme od 27°C. Većina hidrometara ima ugrađeni termometar za merenje temperature elektrolita. Očitavanje hidrometra može biti pogrešno ako nije korigovano.

Kada gustina elektrolita padne ispod 1.230 kg/l potrebno je napuniti akumulator.

Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Merenje gustine elektrolita

Merenja mogu da se obave na akumulatorima koji nisu zapečaćeni i imaju otvore iznad svake ćelije. Ova merenja daju prilično dobar pokazatelj stanja napunjenosti akumulatora. ). Očitavanja hidrometara ne bi trebalo da variraju više od 0,05 kg/l razlike između ćelija. Veće odstupanje je pokazatelj da je akumulator loš.

Grafik napunnjenost akumulatora

Odnos napunjenosti akumulatora od gustine elektrolita

Da biste obavili merenje gustine akumulatora hidrometrom, pratite sledeće korake:

Priprema za merenje

Očistiti gornje kućište akumulatora. Izduvati i osušiti deo oko poklopca. Skinuti poklopac i proveriti nivo elektrolita u ćelijama akumulatora. Po potrebi dopuniti ćelije destilovanom vodom. Ako se doda voda, napunite akumulator pre bilo kakvog ispitivanja.

Merenje gustine hidrometrom

Uronuti crevo u elektrolit prve ćelije. Stisnuti i otpustiti gumenu loptu. Očitati gustinu elektrolita na plovku hidrometra. Zabeležiti rezultat merenja. Ponoviti postupak merenja za sve ćelije akumulatora.

Analiza merenja

Uporediti izmerene vrednosti gustine elektrolita. Ako je razlika između ćelija veća od 0,05 kg/l, onda je akumulator neispravan. Ako su sve gustine približno jednake uzeti srednju vrednost i na osnovu grafika (tabele) odrediti stepen napunjenosti akumulatora. Odrediti dalje radnje.