Naslovna slika

Test EUJ kontrolisanog alternatora

Test EUJ kontrolisanog alternatora se sprovodi na savremenim vozilima gde postoji inteligentni sistem kontrole napajanja. Kod takvih sistema elektronska upravlljačka jedinica (EUJ) kontroliše rad alternatora. EUJ prati potrebe električnog sistema vozila i na osnovu toga može preko napajanja rotora da reguliše izlazni napon alternatora u širokim granicama (12,7 – 15,5 V). Takođe, kada je alternator preopterećen može da poveća brzinu motora u praznom hodu.

Kontrolu rada alternatora obavlja EUJ motora, a potrebne podatke dobija sa senzora na minus klemi akumulatora. Senzor na minus klemi je u obliku strujnih klešta (holov senzor) koji obuhvata minus kabl ili razdelnika napona (šant) na klemi i meri jačinu struje punjenja i pražnjenja akumulatora. Često u sebi sadrži i senzor temperature te može da meri temperaturu akumulatora. Podatke šalje ka EUJ motora preko LIN ili CAN mreže.

Senzor struje akumulatora

Senzori struje akumulatora u obliku strujnih klešta ili razdelnika napona

EUJ motora na osnovu podataka o veličini struje punjenja i pražnjenja, napona mreže i temperature akumulatora (izmerena ili procenjena) određuje trenutno stanje sistema napajanja. Prepoznaje nekoliko režima  i na osnovu toga pomoću PWM reguliše napajanje namotaja rotora. Veličina PWM napajanja reguliše jačinu magnetnog polja i veličinu izlaznog napona alternatora.

EUJ regulacija rada alternatora

Kada se upali lampica greške ili se sumnja na rad sistema za napajanje prvo se obavlja dijagnostika očitavanjem kodova grešaka. Ako su spremljene greške, na osnovu koda i uputstva za rad pristupamo pronalaženju kvara. Provera može da obuhvati alternator, senzor struje, vodove sa prključcima, akumulator i na kraju EUJ motora.

Merenjem može da se proveri izlazni napon sa alternatora, struja punnjenja i pražnjenja akumulatora, PWM regulacija, napajanje senzora i stanje EUJ. Svi parametri se prate preko stvarnih vrednosti na dijagnostičkom uređaju koji su vidljivi sa strane EUJ. Paralelno se isti parametri mere mernim uređajima kao što su ampermetar (strujna klešta), voltmetar i osciloskopska snimanja PWM signala.

Odnos PMW regulacije i izlaznog napona alternatora

Odnos PWM regulacije i izlaznog napona alternatora

Na osnovu uputsva za proveru, dijagnostike, očitavanja stvarnih vrednosti na dijagnostičkom uređaju, merenju struje, napona i snimanja signala može da se utvrdi stanje sistema za napajanje i otkrije neispravnost.

Da biste obavili test EUJ kontrolisanog alternatora, pratite sledeće korake:

Upoznavanje sa sistemom

Iz servisnog uputstva za dato vozilo upoznati se sa sistemom, delovima i načinom ispitivanja. Očitati potrebne vrednosti kod ispravnih elemenata i sistema.

Dijagnostika

Priključiti dijagnostički uređaj i skenirati stanje vozila. Očitati kodove grešaka sistema za napajanje. Ako postoje memorisane greške, na osnovu koda iz servisnog uputstva upoznati se sa greškom, mogućim neispravnostima i koracima ispitivanja.

Merenje

Povezati strujna klešta na minus vod iz akumulatora. Povezati voltmetar za merenje jednosmernog napona na izlaz B+ iz alternatora i mase. Priključiti osciloskop na ulaznim priključcima alternatora za snimanje PWM signala. Preko dijagnostike pratiti stvarne vrednosti koje su dostupne za sistem napajanja. Startovati motor i prema uputstvu testirati sistem. Očitati izmerene vrednosti.

Analiza dobijenih rezultata merenja

Prvo uporediti rezultate merenja sa potrebnim vrednostima iz servisnog uputstva. Uporediti izmerene vrednosti na mernim instrumentima i osciloskopu sa prikazanim vrednostima iz EUJ preko dijagnostike. Ako se utvrdi neko odstupanje, nastaviti sa daljim koracima u otkrivanju i popravci kvara.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
Kako zameniti kočioni disk
youtube - Test senzora stanja