Naslovna slika

Releji – ispitivanje

Releji su elektromagnetni prekidači koji pomoću malih struja u kalemu kontrolišu znatno veće radne struje. Standardni releji imaju četiri ili pet konektora. Oznake su brojčane i to su 30 ( stalni plus), 86 (plus na namotaju), 85 minus (izlaz sa namotaja) i 87 minus (izlaz ka potrošaču). Ukoliko postoji peti konektor on ima oznaku 87a.

Relej i električni simbol

Relej i strujno kolo

Zbog velike upotrebe releja na vozilu objasnićemo standardnu proceduru ispitivanja. Releji se nalaze na relejnoj ploči sa ostalim relejima i osiguračima. Ispitivanje releja se obavlja u dve faze: provera ispravnosti podnožja releja na ploči i ispitivanje releja na stolu. Pre ispitivanja potrebno je upoznati se sa električnom šemom veze i položajem komponenata.

Relej osvetljenja šema veze

Šema veze releja osvetljenja

Pregled sistema

Prvo se obavlja provera ispravnosti sistema, u našem slučaju rad dugog svetla na vozilu. Ako se uključenjem prekidača ablendera za dugo svetlo ne pale oba svetla, sa električne šeme se vidi da je relej jedna od mogućih neispravnosti.
Iz informacionog sistema upoznajemo se sa položajem releja osvetljenja na vozilu. Vadimo relej sa ploče i obavljamo vizuelni pregled spoljašnosti kućišta i konektora. Ako je relej vidljivo oštećen zameniti ga novim.

Ispitivanje podnožja releja na ploči

Utvrđujemo raspored pinova (brojeva) na ploči.
Prvo proveravamo napon između pinova 85 i 86. Povezujemo voltmetar i uključujemo prekidač dugog svetla. Ako je izmereni napon jednak 0 V, kvar je u dovodu napajanja namotaja releja. Potrebno je obaviti dodatna ispitivanja i utvrditi mesto kvara. Ako je izmereni nominalni napon 12 V, napajanje namotaja releja je ispravno.
Zatim sledi provera napajanja dugog svetla preko releja. Kratkospojimo pinove 30 i 87 na ploči. Uključujemo dugo svetlo preko ablendera. Ako ne svetle sijalice dugog svetla, kvar je u dovodu napajanja sijalica. Potrebno je obaviti dodatna ispitivanja i locirati kvar. Ako svetle sijalice dugog svetla, podnožje releja je ispravno i prelazimo na ispitivanje samog releja.

Ispitivanje releja na stolu

Provera releja se obavlja ommetrom.
Prvo se meri otpornost namotaja releja između konektora 85 i 86. Očekivana vrednost otpornosti je 70-120 Ω. Za tačnu vrednost ispitivanog releja koristiti informacioni sistem. Ako izmerena vrednost nije u zadatim granicama, namotaj releja je neispravan i potrebno je zameniti relej novim. Ako je izmerena vrednost u zadatim granicama, namotaj releja je ispravan.
Nakon namotaja proverava se ispravnost celog releja. Na namotaje releja 85 i 86 dovodi se napajanje 12 V. Na konektore 30 i 87 povezujemo ommetar. Ako je nakon uključenja releja otpornost beskonačna, relej je u kvaru i potrebno je zameniti ga novim. Ako je otpornost 0 Ω, relej je ispravan.

Kod novih vozila zabranjena je upotreba problampe zbog mogućeg prenosa velike struje i oštećenja EUJ. Vodite računa o rasporedu pinova prilikom ispitivanja.

Da biste obavili ispitivanje releja, pratite sledeće korake:

Pregled sistema

Proveriti ispravnost sistema. Upoznati se sa šemom veze sitema. Utvrditi lokaciju releja na vozilu. Vadimo relej sa ploče i obavljamo vizuelnu proveru stanja releja. Ako je relej vidljivo oštećen zameniti ga novim.

Ispitivanje podnožja releja

Utvrditi raspored pinova na relejnoj ploči. Uključiti sistem. Izmeriti napon između pinova 85 i 86. Ako je napon 0 V, obaviti dodatna ispitivanja i utvrditi kvar. Ako je napon 12 V, kratkospojiti pinove 30 i 87. Ako se ne uključi potrošač, obaviti dodatna ispitivanja i utvrditi kvar. Ako se potrošač uključi relejna ploča je dobra i nastaviti sa ispitivanjem releja.

Ispitivanje releja na stolu

Izmeriti otpornost namotaja releja između konektora 85 i 86. Ako je otpornost 0 V, zameniti relej novim. Ako je izmerena otpornost 70-120 Ω, obaviti proveru prekidača releja. Priključiti napajanje 12 V na konektore 85 i 86 i meriti otpornost između konektora 30 i 87. Ako je otpornost 0 Ω, relej je ispravan. Ako je otpornost beskonačna, relej je neispravan i zameniti ga novim. Nakon zamene releja proveriti ispravnost sistema.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Provera rashladne tečnosti
Regulacija usisa