Naslovna slika

Merenje prisustva naizmeničnog napona

Merenje prisustva naizmeničnog napona na izlazu alternatora je postupak utvrđivanja postojanja naizmenične komponente u jednosmernom naponu. Elektronske komponente su osetljive ako kroz napajanje dolazi i naizmenična komponenta i može doći do prekida rada. Merenje se obavlja osciloskopskim snimanjem izlaznog signala. Ako nemate osciloskop ili želite još brži test prisustva naizmenične komponente u napajanju možete da obavite merenje multimetrom.

Plus merna pipeta multimetra se povezuje na plus izlaz alternatora (B+), a minus pipeta na kućište (masu). Podešava se merenje naizmeničnog napona male vrednosti i poželjno je da se uključi opcija RMS (root mean square – srednja kvadratna vrednost). Merenje se obavlja pod opterećenjem i na 2000-2500 o/min. Dok motor radi uključuju se farovi i dodatni uređaji kako bi opteretili alternator. Svaki izmereni naizmenični napon veći od 0,25 V znači da postoji naizmenična komponenta i da je alternator neispravan, odnosno da je neka dioda u kvaru

Merenje ACV na izlazu alternatora

Merenje prisustva naizmeničnog napona na izlazu alternatora

Da biste obavili merenje prisustva naizmeničnog napona na izlazu alternatora multimetrom, pratite sledeće korake:

Povezivanje multimetra

Plus mernu pipetu povezati na plus izvod alternatora (B+), a minus pipetu na kućište (masu) alternatora. Podesiti multimetar za merenje naizmeničnog napona male vrednosti i po mogućstvu aktivirati opciju RMS.

Merenje i analiza

Startovati motor. Upaliti prednje farove i još neke potrošače. Držati broj obrtaja motora na oko 2000 o/min. Izmeriti naizmenični napon na izlazu alternatora. Ako je izmereni napon veći od 0,25 V, sprovesti dalja ispitivanja radi utvrđivanja i otklanjanja kvara.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora temperature
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha
Pregled osvetljenja na vozilu