Naslovna slika

Pronalaženje skrivenih potrošača

Pronalaženje skrivenih potrošača se obavlja kada u stanju mirovanja vozila postoji povećana potrošnja iz akumulatora. Savremena vozila nakon gašenja i dalje povlače malu količinu struje za održavanje memorije (KAM) ili rad nekih sigurnosnih sistema. Na primer, sistem zaštite od krađe vozila povlači relativno malu struju, jer prekomerno povlačenje može brzo da isprazni akumulator. Stručno se ova potrošnja u stanju mirovanja zove još i parazitsko vučenje.

Povlačenje dodatne struje u stanju mirovanja vozila ne mora odmah da padne na najniži nivo u trenutku kada je paljenje isključeno. Tipično, kada je paljenje isključeno motor vozila se zaustavlja, a sistemi vozila počinju da se isključuju, odnosno ulaze u režim „spavanja“. Sistemi na vozilu isključuju se različitim brzinama. Na primer, na nekim vozilima je potrebno nekoliko sati pre nego što se zadnji sistem uspava, a dodatno povlačenje struje dostigne svoju minimalnu vrednost. Potražite u servisnim podacima proizvođača koliko je maksimalno dozvoljeno povlačenje struje i vreme potrebno za uspavljivanje modula nakon isključivanja paljenja.

Dok vozilo miruje dozvoljeno povlačenje struje je minimalno i ne može da isprazni akumulator. Međutim, kada dolazi do pražnjenja akumulatora dok vozilo miruje, a da pri tome nije u pitanju sulfatacija ili curenje na akumulatoru imamo pojavu skrivenih potrošača. Ti skriveni potrošači povlače veliku struju i mogu potpuno da isprazne akumulator dok vozilo miruje. Ako sumnjamo da je uzrok pražnjenja akumulatora skriveni potrošač pristupamo proveri i otkrivanju lokacije neispravnosti na električnoj mreži vozila.

Merenje ampermetrom

Pronalaženje skrivenih potrošača može se obaviti na više načina, a jedan od postupaka je upotreba ampermetra koji može da meri miliampere. Skinemo minus klemu sa akumulatora, a ampermetar se vezuje redno između minus pola akumulatora i minus kleme. Ampermetar će da pokaže vrednost struje povlačenja skrivenog potrošača. Skidanjem redom jednog po jednog osigurača vršimo prekid pojedinih električnih sistema.

Kada skidanjem jednog od tih osigurača vrednost struje na ampermetru padne, lokalizovali smo deo električne instalacije gde se nalazi skriveni potrošač. Još jednom obavljamo proveru uključivanjem i isključivanjem tog osigurača da bi smo utvrdili tačnost pretrage.

Nakon što smo lokalizovali deo instalacije, pristupamo detaljnoj pretrazi cele mreže uključujući sve električne uređaje, provodnike i spojnice do pronalaska skrivenog potrošača.

Ako se prekomerno povlačenje struje ne smanji nakon uklanjanja svih osigurača, posumnjajte u neosigurani strujni krug kao što su diode i regler alternatora, sistem paljenja na nekim vozilima ili vodove za napajanje upravljačkog modula.

Pronalaženje skrivenih potrošača ampermetrom

Merenje strujnim kleštima

Lakši i brži način pronalaženje skrivenih potrošača je korišćenje strujnih klešta za merenje malih struja. Strujnim kleštima obuhvatimo sve provodnike sa minus kleme akumulatora i merimo struju povlačenja bez razvezivanja akumulatora. Postupak pretrage je isti sa skidanjem osigurača.

Pronalaženje skrivenih potrošača strujnim kleštima

Merenje ommetrom (Chesnei test)

Ommetar se podesi za merenje malih vrednosti otpornosti. Prvo se nulira ommetar kratkospajanjem mernih pipeta. Ako se na ekranu prikaže neka vrednost različita od nule, zapamtimo je kao grešku. Zatim se crna pipeta stavi na negativan pol akumulatora, a crvena prvo na neobojenu površinu kućišta alternatora. Pročita se vrednost na ommetru i oduzme greška ako postoji. Zatim se crvena pipeta stavi na dobru masu vozila (šasije) i očita otpornost uz oduzimanje greške.

Do vrednosti od 0,3 Ω kod multimetra sa 10 MΩ impedansom ili do 0,6 Ω sa 20 MΩ imedansom odgovara strujnom povlačenju od 35 mA. Sve očitane vrednosti iznad ovih ukazuje na postojanje skrivenog potrošača. Ako je prevelika otpornost, skidanjem jednog po jednog osigurača pratimo trenutak pada otpornosti. Ako se nakon uklanjanja svih osigurača ne smanji otpornost, posumnjajte u nekontrolisani strujni krug, kao što su diode i regler alternatora ili krug paljenja.

Da biste obavili pronalaženje skrivenog potrošača strujnim kleštima, pratite sledeće korake:

Priprema za merenje

Skinuti minus klemu sa akumulatora. Podesiti multimetar za merenje jednosmerne struje u mA. Povezati merne kablove na odgovarajuće priključke multimetra.

Merenje

Povezati plus pipetu na minus stub akumulatora. Povezati munus pipetu na minus klemu. Očitati vrednost struje. Ako je povlačenje struje veliko odspajati redom osigurače.

Lociranje skrivenog potrošača

Ako se skidanjem osigurača smanji merna struja ispitati sve električne komponente i uređaje tog strujnog kola do lociranja skrivenog potrošača. Kada ni nakon skidanja svih osigurača nije smanjena merna struja, ispitati diode i regler alternatora i druga neosigurana električna kola.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube - Releji - ispitivanje
kako se koristi moment ključ