Naslovna slika

Opasan otpad

Opasan otpad su materije koje servisu više nisu potrebne, a predstavljaju opasnost po životnu sredinu ako se odlažu u obične kante, bacaju u okolinu ili kanalizaciju. Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci u skladu sa zakonom.

Mnogi postupci servisiranja i popravke vozila stvaraju opasan otpad. Kako opasan otpad može biti toksičan za živi svet, doneti su zakonski propisi o upravljanju otpadom. Poštovanjem propisa sprečava se zagađenje naših prirodnih resursa.

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa opasnim otpadom u autoservisima. To podrazumeva postupak sakupljanja, razvrstavanja, odlaganja, čuvanja i predaje reciklažnim centrima. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji mogući rizik po ugrožavanje zdravlja ljudi, životne sredine i bezbednost autoservisa.

Otpad se razvrstava prema katalogu otpada. Otpad može biti neopasan, opasan i inertan. Neopasan otpad nema karakteristike opasnog otpada. Opasan otpad može da predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Inertan otpad je otpad koji nije podložan promenama, ne rastvara se i ne sagoreva, ne utiče na druge materije, ne dovodi do zagađenja životne sredine i ne ugrožava zdravlje ljudi. Nije dozvoljeno mešanje opasnog otpada sa neopasnim.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Zamena stabilizatora
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora