Naslovna slika

Zaštita od požara

U servisnoj radionici uvek postoji opasnost od paljenja i zato preduzimamo mere predostrožnosti kako bi se efikasno sprovodila zaštita od požara. Sa lako zapaljivim gorivim tečnostima i gasovima rukovati oprezno. Izbegavati otvoreni plamen i izazivanje varnice u njihovoj blizini.

U vozilima se nalazi gorivo. Tokom zamene filtera, komponenata dovoda, pumpe ili rezervoara, gorivo se izliva. Uklanjanje creva potrebno je obaviti prema proceduri proizvođača za smanjenje pritiska u sistemu. Creva pod pritiskom dovode da prskanja i izlivanja goriva. Tečno gorivo brzo isparava, posebno kada se prospe. Isparenja goriva su tri do četiri puta teža od vazduha, brzo se šire ispunjavajući najniže tačke kao što su servisni kanali i lako su zapaljiva. Tako, izvor paljenja može biti prilično udaljen od mesta izlivanja. Svaka varnica, otvoreni plamen ili cigareta može izazvati paljenje isparenja goriva.

Ako osetite miris goriva prestanite sa radom i potražite izvor curenja. Potrebna je samo mala količina goriva pomešana sa vazduhom da izazove paljenje. Nemojte zanemariti prisustvo isparenja goriva. Otvorite vrata i uključite ventilaciju kako bi provetrili radionicu. Pobrinite se da prosuto gorivo odmah obrišite. Natopljene krpe i ubruse izneti na otvoreno jer gorivo nastavlja da isparava iz njih, a nakon toga ih skladištite u propisane kontejnere za opasan otpad. Takođe, zamenjene filtere i elemente dovoda goriva izneti iz radionice na otvoreno jer sadrže gorivo koje isparava.

Kada je potrebno da se ispusti gorivo, to obavite u dobro provetrenoj prostoriji ili napolju. Ispušteno gorivo skladištite u kontejnere za gorivo. Nikada nemojte da varite u blizini rezervoara ili creva za gorivo. Prazan rezervoar može da sadrži isparenja goriva koja su opasnija od rezervoara punog tečnog goriva. Ne pokušavajte sami da popravljate ili varite rezervoar, to je posao za specijaliste.

Nikada nemojte da koristite gorivo za čišćenje ruku ili alata.

Alternativna goriva kao što su etanol ili gas brzo se šire i veoma su zapaljivi. Oprezno rukujte sa sistemima pogona na etanol ili gas.

Rastvarači za čišćenje nisu tako isparljivi kao gorivo, ali su zapaljivi. Treba ih tretirati i skladištiti na isti način kao i gorivo. U oblastima gde se koriste i čuvaju rastvarači veoma je važna pravilna ventilacija.

Masne krpe takođe mogu biti izvor požara. Takve krpe treba čuvati u odobrenom kontejneru i ne bacati sa običnim otpadom. Zauljene, masne ili bojom natopljene krpe koje nisu pravilno skladištene mogi izazvati spontano paljenje, odnosno dolazi do samopaljenja.

Sve vrste baterija su potencijalno opasne, jer oštećenja ili kratak spoj mogu da izazovu eksploziju i paljenje. Baterije moraju da se odlažu na propisan način u posebnim prostorijama.

Ulja i zapaljive tečnosti čuvati u originalnim ili propisanim kanisterima. Odlažu se i čuvaju u prostoriji namenjenoj za njihovo skladištenje.

Sprečavanje požara je najbolja akcija koju možete da preduzmete. Kada dođe do požara u radionici, vatra može brzo da se širi van kontrole. Ako izbije požar, reagujte i postupite na odgovarajući način. Morate brzo da procenite situaciju i da reagujete na vreme. Potrebno je znati proceduru nakon izbijanja požara, gde se čuva vatrogasna oprema i kako se koristi. Kada je požar na električnim instalacijama i uređajima, isključite napajanje na glavnom prekidaču u strujnom ormanu.

Tri elementa moraju istovremeno biti prisutna da bi došlo do požara: gorivo, kiseonik i toplota. Gašenje požara uključuje uklanjanje najmanje jednog od ovih elemenata. Po izbijanju požara obično se uklanja kiseonik ili toplota. Na primer, protivpožarnim aparatom se uklanja kiseonik, a vodom se uklanja toplota iz vatre.

Uvek oglasite alarm pre nego što pokušate da gasite požar. Protivpožarni aparat se koristi za gašenje manjih požara u radionici. Nikada ne oklevajte da pozovete vatrogasnu službu ako ne možete brzo i bezbedno da ugasite požar.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Test lambda sonde