Naslovna slika

Zamena filtera vazduha motora

Tokom rada motora filter odstranjuje sve nečistoće iz usisanog vazduha i potrebno je periodična zamena filtera. Prašina i pesak u vazduhu mogu biti vrlo abrazivni i skratiti vek trajanja motora ako se ne filtrira.

Filter zadržava nečistoće i vremenom se smanjuje moć propuštanja vazduha. Kada kroz filter više ne prolazi dovoljna količina vazduha, motor ne može da proizvede dovoljnu snagu i povećava se potrošnja goriva. Sva vozila imaju propisani vremenski period zamene filtera vazduha koji se zasniva na normalnom radu motora.  Međutim, kada se vozilo koristi u nepovoljnom okruženju kao što je prašina vek trajanja filtera je kraći.

Slika predstavlja postupak - Zamena filtera vazduha motora. Na slici serviser izvlači stari, zaprljani filter vazduha iz kućišta filtera. Ispod kućišta je crni poklopac kućišta filtera. Izinad stoji novi četvrtasti filter vazduha koji ima narandžasti saptivni okvir i žuti rebrasti filter.

Na koliko se menja filter vazduha motora?

Za zamenu se koristi filter iste veličine i oblika kao original. Povremeno između dva intervala zamene poželjno je proveriti filter vazduha na prekomernu nečistoću ili blokadu. Najbolji način provere je da se filter skine i postavi ka izvoru svetlosti. Ako malo ili nimalo svetlosti prolazi kroz filter, treba ga zameniti. Filteri vazduha se obično menjaju na svakih 50.000 km ili na svaku drugu zamenu ulja motora.

Postupak zamene filtera motora

Filteri vazduha mogu biti prstenasti ili četvrtasti i nalaze se unutar odgovarajuće kutije na samom početku usisnog voda motora. Nakon skidanja poklopca kućišta filtera, pažljivo uklanjamo stari filter da nečistoće ne upadnu u usisni vod.

Pre postavljanja novog filtera pregledamo kućište i kanal usisnog voda na pukotine ili rupe koje bi omogućile nesmetani usis nefiltriranog vazduha. Po potrebi očistimo unutrašnjost kućišta.

Novi filter upoređujemo sa starim kako bismo se uverili da su isti. Tokom postavljanja uveravamo se da je pravilno nalego na postolje kućišta. Ako nije pravilno postavljen vazduh može da zaobiđe filter i uđe u motor bez filtriranja. Preko filtera postavljamo poklopac i učvršćujemo. Ako smo prethodno skinuli, povezujemo i pritežemo obujmicama usisna creva.

Da biste obavili zamenu filtera vazduha, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja korak postupka Zamena filtera vazduha motora - Skidanje filtera vazduha motora. Na slici serviser rukama drži nosač starog filtera i skida ga iz kućišta filtera. Stari filter ima prljav, tamni filterski element. Ispod kućišta se vidi odvojen crni poklopac kućišta filtera. Iznad kućišta na plavoj šasiji do vetrobrana stoji novi filter fazduha, četvrtastog oblika od narandžastog zaptivnog okvira i žutog rebrastog filtera.

Skidanje filtera vazduha motora

Osloboditi i skinuti poklopac kućišta filtera odvrtanjem matice ili oslobađanjem pričvrsnih elemenata. Možda će biti neophodno otpustiti spone i skinuti usisni vod kako biste uklonili poklopac kućišta. Pažljivo izvaditi filter vazduha iz kućišta.

Slika predstavlja koreak postupka zamena filtera vazduha motora - Pregled filtera i kućišta. Na slici je prikazano crno kućište bez poklopca i filtera. Serviser čistom krpom ili ubrusom čisti unutrašnjost kućišta.

Pregled filtera i kućišta

Držite filter do svetla i pogledati kroz njega. Ako je filter bez oštećenja ili pukotina, može se ponovo koristiti. Ako je on taman ili oštećen na bilo koji način, zamenite filter. Nemojte ga izduvavati vazduhom ili udarati na zemlju kako biste uklonili prljavštinu. To će oštetiti matricu filtera tako da će prljavština proći kroz njega ako se ponovo koristi.

Slika predstavlja korak postupka zamena filtera fazduha motora - Montaža filtera vazduha. Na slici serviser desnom rukom postavlja novi fillter vazduha koji ima zaptivnu četvrtastu narandžastu gumu po obimu i žuti rebrasti filterski element. Filter se pažljivo postavlja tako da je jedan kraj zaptivnog dela upao u ležište kućišta a drugi savijeni deo filtera se polaže redom u kućište filtera. Kućište i okolni deo motora su crne boje.

Montaža filtera vazduha motora

Očistiti unutrašnjost kućišta filtera. Takođe, pregledati kućište i sve kanale na pukotine ili rupe. Novi filter vazduha uporediti sa starim, proveriti da li su potpuno isti. Postaviti novi filter unutar kućišta i proveriti da li je pravilno nalego i ispravno poravnat sa obe strane. Staviti poklopac i pričvrstiti za kućište. Ponovo instalirati i zategnuti obujmicama usisni vod.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja postupak pregleda curenja tečnosti motora. Slika prikazuje donji deo motora podignutog vozila na dizalici. Vidi se da veći deo donjeg dela motora umazan crnim uljem što je znak curenja ulja motora.
Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak ispitivanja ispravnosti glavnog kočionog cilindra. Na beloj pozadini prikazan je izdvojeni sivi glavni kočioni cilindar sa belim rezervoarom kočione tečnosti sa crnim poklopcem iznad kočionog cilindra. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test glavnog kočionog cilindra.
Slika predstavlja naslovnu sliku i link za lekciju, odnosno stranicu na sajtu pod nazivom - Pregled stanja akumulatora. Na beloj podlozi prikazan je grafički prikaz akumulatora na kome se vidi unutrašnjost sa plavim elektrolitom napunjen do pola. Na akumulatoru je sivi gornji poklopac na kome se nalaze čepovi ćelija, polovi, i popračni plavi držač. Na jednom polu je postavljen crvena klema sa delom kabla, a iznad drugog stoji crna klema sa sivim kablom. Crnim linijama su prikazani delovi akumulatori na kojima treba da se obavi vizelni pregled akumulatora (polovi, kleme, čepovi, držač, nivo elektrolita, i kućište). U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pregled stanja akumulatora.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video - Test senzora stanja. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama sa leve strane u levoj ruci drži skinut konektor sa senzora stanja papučice kočnice a u desnoj pipete multimetra. Crnu pipetu je utaknuo u konektor senzora, a crvena slobodno stoji. Na levoj strani slike je zeleni digitalni multimetar gde na displeju piše 0162 megaoma kao vrednost otvorenog kola jer pipete još nisu povezane na senzor. U pozadini se vide papučice kočnice i kvačila. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Kako proveriti ispravnost preki... U donjem delu slike preko providne sive trake velikim belim slovima piše Test senzora stanja. U sredini slike je četvrtasta crna površina sa belim trouglom kao znak za youtube plejer.
Na slici je naslovna slika za youtube video Releji - ispitivanje. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici levom rukom u desnom delu slike drži crvenu mernu pipetu multimetra preko relejne ploče u motornom prostoru. Sa leve strane je deo gornjeg dela zelenog digitalnog multimetra sa displejem. Na displeju piše 11.59 V. U gornjem levom delu slike je plavi logo yotube kaanala AE AutoEdu u belom kružnom isečku. U nastavku preko slike belim slovima piše Releji - ispitivanje. U donjem delu slike preko sive providne trake krupnim belim slovima piše Releji - ispitivanje. U središnjem delu slike je crni kvadrat sa belim trouglom kao prikaz plejera za youtube video.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak zamene stabilizatora na vozilu. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama obavlja odvijanje vijaka koji drže stabilicator na držač amortizera u prostoru koša desnog prednjeg točka. Serviser u levoj ruci drži nasadni ključ koji je spojen na spoljašnju maticu, a u desnoj ključ koji je postavljen na unutrašnju maticu držača stabilizatora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Zamena stabilizatora. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Zamena stabilizatora. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.