Naslovna slika

Lemilica

Lemilica služi za topljenje lako topljivog metala za spajanje metalnih delova, najčešće provodnika. Postoje štapna i pištolj lemilica. Toplota u lemilici se obično proizvodi iz struje ili gasa. Najviše se koriste električne lemilice. Električni grejač u lemilici zagreva vrh do potrebne temperature za topljenje lemne žice. Mesto spajanja lemljenjem je lem.

Štapna i pištolj lemilica

Tinol žica je legura kalaja i olova koja ima nisku tačku topljenja. U auto tehnici se koristi tinol žica u razmeri 60% kalaja i 40% olova. Topi se na temperaturi od oko 190 °C. Olovo spada u grupu teških metala koji je zabranjen za upotrebu. Danas se koriste legure tinol žice bez olova, kalaj -bakar ili kalaj-bakar-srebro. Ove legure imaju nešto veću temperaturu topljenja.

Lem nanet lemljenjem stvara dobar električni kontakt između dva provodnika ili spojeva u električnom kolu. Za čišćenje spoja pre lemljenja koristi se vazelinska bezkiselinska pasta kalofonijum. Ona pomaže da se dobro razlije po spoju. U većini slučajeva tinol žica je šuplja i u sredini se nalazi pasta za čišćenje.

Tinol žica i pasta

Proces lemljenja podrazumeva zagrevanje metala (žice) koja je dovoljno vruć da se lem topi i ispuni prostor između metala. Toplutu za lemljenje obezbeđuje lemilica. Lemilica ima ručku koja je toplotno izolovana. Vrh lemilice se zagreva, a termostat u lemilici kontroliše temperaturu. Temperatura lemljenja je kritična.

Ako spoj metala nije dovoljno vruć, lem se ne razliva dobro i ne ostvaruje se dobar kontakt između lema i metalnih površina. To je hladan lem koji dovodi do slabog spoja i slabe električne provodnisti na mestu spoja.

Ako je spoj metala prevruć, lem ima tendenciju da iscuri sa spoja i pregreje komponente koje se leme. Postoji opasnost da se povišena temperatura prenese na susedne komponente i da se oštete. Takođe, iscureli lem može da izazove kratak spoj ka ostalim električnim vezama.

Postupak lemljenja i kvalitet lema

Postupak lemljenja

Na zagrejani vrh se nanosi određena količina tinol žice. Višak ukloniti krpom. Na mesto lemljenja naneti vezivnu pastu. Ovo nije potrebno ako se koristi tinol žica sa pastom. Vrh lemilice se prislanja na mesto lemljenja. U blizini vrha prisloniti tinol žicu. Kada se metalni spoj dobro zagreje lemna žica se razliva po čitavom spoju. Kada se lem razlije odmaknu se lemilica i tinol žica. Potrebno je obezbediti da se spojno mesto ne pomera dok se lem ne ohladi i stegne. Lemni spoj treba da je sjajan i čvrst. Nakon toga se očisti višak paste oko lema.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
youtube - Provera ravnosti glave motora
Signali sistema paljenja