Naslovna slika

Mikrometar

Mikrometar je precizni merni instrument za merenje malih dužina. Najčešći tipovi su spoljašnji, unutrašnji i dubinski mikrometar. Na primer, spoljašnjim se meri prečnik stabla ventila, unutrašnjim prečnik cilindra motora, a dubinskim koliko je klip ispod površine bloka motora.

razni mikrometri

Spoljašnji (a), unutrašnji (b) i dubinski (c) mikrometar

Najčešći tip je spoljašnji mikrometar. Ram (nosač) mikrometra je u obliku potkovice. Neki mikrometri na ramu imaju plastične štitnike za prste da bi se sprečilo prenošenje toplote na nosač što može da dovede do širenja metala i da utiče na merenje. Na jednom kraju rama je nakovanj koji se postavlja na jednu površinu mernog objekta. Druga kontaktna merna tačka je pokretno vreteno. Mikrometar meri rastojanje između nakovnja i vretena tako da odgovara dužini mernog objekta.

Vreteno je preko unutrašnjosti čaure u spoju sa bubnjem. Kada se bubanj obrće, pomera se vreteno napred/nazad u zavisnosti od smera obrtanja bubnja. Na čauri se nalazi horizontalna milimetarska skala, a na bubnju vernijer skala. Na kraju bubnja je zaporni točak preko koga se obezbeđuje fino naleganje vratila na mernu površinu. Zaporni točak sadrži kvačilo koje ne dozvaljava da se previše pritegne vratilo jer proklizi. Mikrometar na ramu ima polugu kočnice preko koje može da se nakon merenja obezbedi nepomičnost mikrometra tokom očitavanja merne veličine na skali.

Mikrometar - delovi

Delovi mikrometra

Bubanj je u spoju sa vretenom preko navoja. Obrtanjem bubnja pomera se vreteno. Mikrometar ima 0,5 mm navoj, što znači da su za pomeraj vratila od 1 mm potrebna 2 puna obrtaja bubnja. Svaka puna rotacija bubnja pomera vreteno za 0,5 mm, te je potrebno 50 rotacija bubnja da bi se pomerlo vratilo 25 mm.

Na horizontalnoj skali se nalaze oznake. Gornji niz oznaka prikazuje rastojanje po celom milimetru (1 mm), a donji niz po pola milimetra (0,5 mm). Skala na bubnju je vernijer skala i ima 49 oznaka i vrednost jednog podeoka je 0,01 mm.

Očitavanje na mikrometru

Merne skale mikrometra

Kada se mikrometrom obuhvati merna površina, prvo se očitava gornja horizontalna skala koja je vediljiva do bubnja (primer B) 48 mm. Zatim se proverava donji niz horizontalne skale i ako se vidi još jedna donja crta dodaje se 0,5 mm, na našem primeru sada je 48 + 0,5 = 48,5 mm. Nakon toga se očitava vernijer skala na bubnju. Uzima se vrednost koja se poklopila sa srednjom linijom na horizontalnoj skali, na našem primeru to je 45. Pošto vernijer skala prikazuje stoti deo milimetra onda dodajemo 0,45 mm. Konačna vrednost rastojanja na primeru B je 48 + 0,5 + 0,45 = 48,95 mm.

Očitavanje mikrometra

Primeri očitavanja na mikrometru

Unutrašnji mikrometari služe za merenje unutrašnjih mera. Postoje dva tipa za merenje širine kanala i za merenje prečnika provrta (otvora). Mikrometar za provrte služi za merenje prečnika otvora od 3,5 do 300 mm. Ovaj mikrometar mora da bude samocentrirajući i obično sadrži tri pokretne sonde da bi se obezbedilo merenje u tri tačke. Koristi se za precizno merenje prečnika otvora u mašinskom sklopu u kome leži ležaj ili neki drugi mašinski element uskog tolerantnog polja, kao što je cilindar motora.

Mikrometar za cilindre

Mikrometar za provrte

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Skidanje glave motora
youtube - Provera rashladne tečnosti