Naslovna slika

Provera papučice kočnice

Provera i podešavanje hoda papučice kočnice je od presudnog značaja za pravilno kočenje. Definisana su tri različita položaja papučice koji se proveravaju: visina (h), slobodan hod (a) i rezervna visina (r).

Odgovarajuća početna visina (h) obezbeđuje da se potpuno prenese primarna sila potiska na papučicu čak i ako iscuri polovina kočione tečnosti iz hidrauličnog sistema. Drugim rečima, potrebno je da postoji dovoljna visina da se obavi kočenje pre nego što papučica dodirne pod. Visina se meri od vrha papučice do poda vozila.

Provera hoda papučice kočnice

Slobodan hod (a) je rastojanje od vrha do pojave otpora potiskivanju papučice. To je ustvari razmak između veze papučice kočnice i klipa glavnog kočionog cilindra. Merenje se obavlja laganim pritiskom ruke na pedalu sve dok se ne oseti otpor. Izmereno kretanje je slobodan hod papučice kočnice.

Rezervna visina (r) je odstojanje od poda do krajnjeg položaja pritisnute papučice. Taj rezervni hod je potreban ako je u hidrauličnom sistemu vazduh ili dođe do curenja, pa papučica propada i ima veći hod koji je potreban za kočenje.

Za proveru hoda papučice kočnice, sledite sledeće korake:

Priprema za proveru

Iz informacionog sistema očitati stvarne vrednosti položaja papučice kočnice za vozilo na kome radite. Ukloniti sve podne prostirke ili sve što leži na podu u blizini papučice.

Merenje visine

Pomoću metra izmeriti visinu između slobodne papučice i poda kabine vozila. Uporediti ovo očitavanje sa specifikacijama i odrediti sve potrebne radnje ako se vrednosti ne slažu.

Merenje slobodnog hoda

Laganim pritiskom ruke potisnuti papučicu kočnice do položaja kada se oseti jak otpor i izmeriti taj hod. Uporediti ovo očitavanje sa specifikacijama i odrediti sve neophodne radnje ako se podaci ne slažu.

Merenje rezervnog hoda

Aktivirati ručnu kočnicu i startovati motor. Ovo će omogućiti da servo kočnice radi normalno. Nogom pritisnuti određenom silom papučicu kočnice do kraja. Izmeriti visinu od poda do papučice što predstavlja rezervni hod. Ako se vrednosti ne slažu odrediti odgovarajuće radnje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Senzori temperature
youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Zamena stabilizatora