Naslovna slika

Test balansa snage cilindara motora

Test balansa snage cilindara motora izvodi se kada vakuum test pokaže da postoji mehanički problem ili kada motor ima neujednačen rad. Ovim ispitivanjem proverava se opšte stanje svakog cilindra.

Svi cilindri treba ujednačeno da doprinose ukupnoj izlaznoj snazi motora. Kada u motoru postoji neki mehanički, električni ili problem sa dovodom goriva, ugroženi cilindri proizvode manju snagu u odnosu na druge.

Slika je naslovna za opis teme Test balansa snage cilindara motora. Na beloj pozadini desno je grafički prikaz radilice sa klipovima i klipnjačama četvorocilindričnog motora. Sa leve strane je grafik merenja balansa cilindra i stubni zeleni grafik nivoa balansa za četiri cilindra.

Postupak testa kod starijih vozila bez katalizatora

Testom balansa snage proveravamo koliko svaki cilindar doprinosi u ukupnoj izlaznoj snazi motora. Test se obavlja tako što se onemogućava rad svakog cilindra pojedinačno uz merenje pada broja obrtaja motora. Cilindar koji ima problem uzrokovaće manji pad broja obrtaja u odnosu na ispravan cilindar jer ne doprinosi dovoljno u zajedničkom radu.

Kod starijih vozila bez katalizatora test balansa snage se obavlja tako što se tokom rada motora isključuju redom svećice uz merenje pada broja obrtaja. Prekidom paljenja na svakom cilindru zasebno se prati njihovo stanje. Prekid paljenja se obavlja najviše nekoliko sekundi i ponovo se uspostavlja normalan rad. Sledeća svećica se isključuje nakon stabilizacije rada motora.

Postupak testa kod vozila sa katalizatorom

Kod vozila sa katalizatorom rizično je testiranje neutralizacijom paljenja. Kada izostane paljenje, zagrejana smeša odlazi do katalizatora gde postoji opasnost da dođe do samopaljenja smeše i razaranja katalizatora. Zato se kod ovih vozila za test balansa snage neutrališe dovod goriva isključenjem konektora brizgaljke za svaki cilindar ponaosob.

Novija vozila elektronski kontrolišu broj obrtaja praznog hoda. Pri svakom odstupanju od zadatog broja obrtaja, EUJ motora koriguje rad motora i uspostavlja zadatu vrednost. Kod takvih vozila neutralizacijom cilindra ne možemo da izmerimo pad broja obrtaja. Postoje dva načina da se obavi testiranje. Prvi je da se obavi test nešto iznad praznog hoda gde EUJ ne reguliše variranje broja obrtaja. Za postavljanje stalne brzine iznad praznog hoda koristi se specijalni alat koji se postavlja između papučice gasa i volana. Drugi način omogućava sama EUJ motora koja ima ugrađenu funkciju testa balansa snage. Preko dijagnostike pristupa se testu i nakon aktiviranja EUJ automatski sama isključuje svaki cilindar, meri pad broja obrtaja i analizira stanje svakog cilindra.

Znači, pre pristupanju testa balansa snage potrebno je upoznati se sa vozilom i odabrati način testiranja.

Postupak procedure testa balansa snage cilindara motora

Da biste obavili test balansa snage cilindara motora, pratite sledeće korake:

Odabir načina testiranja

Pregledom motora i vozila odabrati najbolji način za testiranje (prekidom paljenja, dovoda goriva ili automatski preko EUJ motora).

Priprema za testiranje

Za odabrani način testiranja obaviti pripremu za onemogućavanje rada cilindra i merenje broja obrtaja motora.

Merenje pri praznom hodu

Pokrenuti motor i sačekati da dostigne radnu temperaturu. Izmeriti broj obrtaja motora pri praznom hodu.

Test balansa snage prvog cilindra

Onemogućiti rad prvog cilindra i očitati broj obrtaja motora. Ne ostavljati cilindar onemogućen više od nekoliko sekundi.

Aktiviranje prvog cilindra

Ponovo aktivirati cilindar i pustiti da motor radi približno 10 sekundi da bi se stabilizovao.

Ponavljanje koraka testiranja za sve naredne cilindre

Ponoviti korake na svakom cilindru i očitati broj obrtaja motora. Analizirati dobijene rezultate merenja. Odrediti sve potrebne akcije.

Primer testiranja balansa snage cilindara motora

Na jednom benzinskom motoru obavljeno je testiranje balansa snage. Svrha testa je da se utvrdi da li svi cilindri podjednako doprinose ukupnoj snazi motora. Tokom rada motora meren je broj obrtaja u praznom hodu uz isključivanje po jednog cilindra. Na ovom motoru isključivanje rada cilindra obavlja se skidanjem konektora sa brizgaljke uz praćenje broja motora preko dijagnostičkog uređaja. Beleži se ukupan broj obrtaja kada su svi cilindri aktivni i pri isključenim pojedinačnim cilindrima. Razlika, odnosno pad broja obrtaja se unosi u tabelu za isključeni cilindar.

Cilindar
Pad broja obrtaja motora pri isključenom cilindru
1
73
2
21
3
78
4
75

Najmanji pad broja obrtaja desio se pri isključenju drugog cilindra. To nam govori da ovaj cilindar najmanje doprinosi ukupnoj snazi motora i stvara debalans tokom rada. Daljim ispitivanjem treba da se utvrdi da li taj cilindar ima mehanički problem, problem u dovodu goriva ili izostajanje paljenja.

Neka najčešća pitanja

Kako da isključim paljenje na pojedine cilindre tookom testa kod motora bez katalizatora?

Ovaj postupak se ne preporučuje ni na jednom vozilu sa bilo kojom vrstom elektronskog paljenja. Kada se odvoji visokonaponski kabl sa svećice, bobina pokušava da obezbedi veći napon pokušavajući da stvori varnicu. Preveliki stvoreni napon može da uništi bobinu, ošteti modul za paljenje ili oba u isto vreme.
Preporuka je da se pre testiranja sa isključenim cilindrom sekundarni kabl skinut sa svećice uzemlji na šasiju ili blok motora i tek onda pokrene motor. Na taj način, stvoreni napon u bobini se nesmetano odvodi na masu čime se štite uređaji paljenja.

Zašto je kod vozila sa katalizatorom opasno da se isključi paljenje tokom rada motora?

Katalizator ima svoju radnu temperaturu od 400-800 °C. Vreli izduvni gasovi održavaju potrebnu radnu temperaturu katalizatora, a upravljačka jedinica motora pazi da ne dođe do pregrevanja. Temperature iznad 800 °C uništavaju strukturu katalizatora. Najopasniji slučaj je kada dođe do izostanka paljenja. Tad se sabijena i zagrejana smeša goriva i vazduha ne pali unutar cilindra zbog nedostatka varnice na elektrodama svećice. Smeša pod pritiskom i zagrejana se izbacuje iz cilindra u izduvni vod i preusmerava ka zagrejanom katalizatoru. Zbog svoje strukture, katalizator sprečava lagani protok izduvnog gasa i dolazi do dodatnog povećanja pritiska izbačene smeše. To može da izazove samopaljenje smeše ispred katalizatora, a stvorena eksplozija da podigne temperaturu katalizatora mnogo iznad dozvoljene maksimalne vrednosti. Visoka temperatura razara katalizator i on više nije u funkciji. Zato moramo biti oprezni da ne izazovemo prekid paljenja tokom rada motora. Kod motora sa katalizatorom tokom testiranja ukida se dovod goriva za pojedine cilindre i oni rade u prazno ponašajući se samo kao kompresor vazduha.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici sajta Dijagnostički uređaj. Na beloj pozadini su predstavljene dve vrste dijagnostičkog uređaja. Desno je zeleni dijagnostički interfejs sa crnim bočnim stranicama firme Bosch., a levo je sivi tablet računar sa ugrađenim dijagnostičkim interfejsom. Na ekranu je deo softvera sa električnom šemom vozila. U gornjem delu tableta je olovka za klikovanje po ekranu, kako serviseri sa zamašćenim prstima ne bi prljali ekran. U donjem delu slike na crnoj podlozi krupnim belim slovima piše Dijagnostički uređaj.
Slika predstavlja link ka stranici sajta Provera kočionog diska. Serviser levom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici drži klizni sivi merač za merenje debljine diska. Vrh merača preko potkovičastog završetka postavljen je sa zadnje strane kočionog diska desnog prednjeg točka podignutog vozila na dizalici i skinutog točka, a palcem pritiska crveni klip da se ostvari kontakt na spoljašnju površinu diska. Na klipu se nalazi milimetarska skala za debljinu sa koje serviser očitava debljinu kočionog diska. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Provera kočionog diska.
Slika predstavlja naslovnu sliku kao link ka stranici sajta za Prespajanje akumulatora. Na belog pozadini slike grafički su predstavljenia dva vozila postavljena jedan naspram drugog. Jedno vozilo je sa dobrim akumulatorom označeno zelenim znakom čekiranja, a drugo vozilo je sa neispravnim akumulatorom označeno crvenim znakom u obliku slova X. Crvenim i crnim kablom je predstavljeno međusobno povezivanje akumulatora oba vozila. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše prespajanje akumulatora.

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Slika predstavlja link ka video proceduri Provera opruge ventila. Na slici je zeleni merač za proveru opruge ventila sa kružnim meračem sile potiska. Merač je kao vertikalna stega. Na donjoj fiksnoj ploči postavljena je opruga a preko poluge serviser spušta gornji potisni klip na oprugu sabijajući je. Što se više sabija opruga veća je sila potiska koja može da se očita na meraču potiska sa crnom kazaljkom. Merač se nalazi na radnom stolu sa crnom podlogom i bočnim limom na kome se nalaze šukoi za struju. Iza je zid plave boje.
Na slici je naslovna slika za youtube video Releji - ispitivanje. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici levom rukom u desnom delu slike drži crvenu mernu pipetu multimetra preko relejne ploče u motornom prostoru. Sa leve strane je deo gornjeg dela zelenog digitalnog multimetra sa displejem. Na displeju piše 11.59 V. U gornjem levom delu slike je plavi logo yotube kaanala AE AutoEdu u belom kružnom isečku. U nastavku preko slike belim slovima piše Releji - ispitivanje. U donjem delu slike preko sive providne trake krupnim belim slovima piše Releji - ispitivanje. U središnjem delu slike je crni kvadrat sa belim trouglom kao prikaz plejera za youtube video.