Naslovna slika

Provera kočionog diska

Provera kočionog diska podrazumeva vizuelni pregled stanja i merenje debljine i bočnih neravnina diska. Za pravilan rad diska i bezbedno kočenje vozila, sve vrednosti moraju biti u okviru specifikacija.

Priprema za proveru

Pre pregleda i merenja potrebno je upoznati se sa specifikacijama i graničnim mernim vrednostima za dati kočioni disk.

Vizuelni pregled stanja diska

Vizuelnim pregledom proverava se da li postoje fleke (hladne ili vruće), naprsline, pukotine i oštećenja na površini diska. Svaki nedostatak na disku utiče na kvalitet kočenja i dodatno trošenje kočionih pločica. Na osnovu veličine oštećenja donosi se odluka o zameni diska novim.

Merenje debljine diska

Nakon vizuelnog pregleda meri se debljina diska. Tanji diskovi ne mogu da prihvate toplotu trenja koja se stvara tokom kočenja i osetiće se slabije kočenje. Takođe, varijacija debljine kočionog diska dovodi do pulsiranja papučice kočnice i podrhtavanja tokom zaustavljanja vozila.
Merenje debljine kočionog diska se obavlja mikrometrom sa dubljim okvirom, pomičnim merilom (šublerom) sa izbačenim  čeljustima ili specijalnim meračem debljine diska. Merenje se obavlja na 5 do 8 mesta. Minimalna izmerena debljina diska ne sme biti manja od navedene u specifikaciji. Ako su izmerene različite debljine na disku, razlika između najveće i najmanje izmerene debljine ne sme biti veća od vrednosti varijacije date u specifikaciji.
Ako su debljina i varijacije izvan zadatih vrednosti potrebno je zameniti disk.

Provera kočionog diska

Provera debljine diska

Provera ravnosti površine diska

Na kraju se obavlja provera ravnosti površine diska. Preveliko bočno neuravnoteženo obrtanje može da prouzrokuje dodirivanje kočione pločice što izaziva podrhtavanje upravljača, kočenje pri otpuštenoj papučici kočenja, grebanje i cviljenje tokom vožnje, grejanje diska i pločice, neujednačeno trošenja pločice i diska. Merenje se obavlja komparaterom na spoljašnjoj površini diska.
Ako su neravnine na površini diska veće od dozvoljene vrednosti proceniti da li treba da se mašinski obradi površina ili zameni novim diskom.

Provera kočionog diska

Provera ravnosti površine diska

Za proveru kočionog diska, sledite sledeće korake:

Priprema za proveru

Iz informacionog sistema očitati potrebne vrednosti (debljina, varijacija debljine, dozvoljene neravnine) koje se proveravaju na disku. Dizalicom podignuti vozilo na odgovarajuću visinu, skinuti točkove i šape sa kočionog diska. Po potrebi očistiti površinu diska.

Vizuelni pregled diska

Opipavanjem i vizuelnim pregledom proveriti stanje diska na pojavu fleka, naprsnuća, pukotine i oštećenja. Proceniti stanje i stepen oštećenja diska. Ako je potrebno zameniti oštećen disk novim.

Merenje debljine diska

Uređajem za merenje debljine diska obaviti merenje na pet do osam mesta po celom obimu. Zapisati rezultate merenja i uporediti sa potrebnim vrednostima za minimalnu debljinu i maksimalnu varijaciju debljine diska. Ako vrednosti nisu u okviru zadatih obaviti zamenu diska.

Provera ravnosti površine diska

Postaviti komparater na kućište amortizera ili na glavčinu točka. Podesiti komparater tako da vrh merne igle leži na površinu diska. Ručno okretati disk i očitati najmanju i najveću vrednost na komparateru. Razlika te dve vrednosti predstavlja veličinu najveće neravnine na disku. Ako je neravnina veća nego što je dozvoljeno, proceniti da li je potrebna mašinska obrada ili zamena diska.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Test MAP senzora
youtube - Releji - ispitivanje