Naslovna slika

Ispitivanje MAP senzora

Upravljačke jedinice sistema ubrizgavanja za određivanje količine ubrizganog goriva i formiranje smeše za sagorevanje zahtevaju stalni priliv podataka o masi usisanog vazduha. Jedan od načina za određivanje mase vazduha je merenje apsolutnog pritiska usisnog voda tokom rada motora. Za merenje pritiska vazduha u usisnom vodu koristi se MAP (Manifold Absolute Pressure) senzor. U kombinaciji sa protokomerom, MAP senzor kontroliše rad EGR ventila.

MAP senzor za merenje pritiska vazduha

MAP senzor

Bez obzira na vrstu MAP senzora (kapacitivni, otporno-tenzometrijski ili piezoelektrični) procedura ispitivanja ispravnosti je ista. MAP Senzor za svoj rad zahteva konstantan izvor napajanja od 5 V koji dobija iz EUJ preko dva provodnika (plus i minus). Treći vod služi za odvod izlaznog signala izmerene vrednosti pritiska sa MAP senzora ka EUJ.

Šema veze MAP senzora i EUJ

Šema veze MAP senzora i EUJ

Elektronska upravljačka jedinica osim što napaja senzor, stalno prati njegov rad. U slučaju da evidentira neku neispravnost EUJ memoriše kod greške i pali lampicu greške. Ono što može da otkrije su problemi u funkcionisanju samog senzora, greške u strujnom kolu senzora, oštećenje, zaprljanost ili loše zaptivanje u usisnom vodu. Od električnih grešaka registruju se prekid napajanja, kratak spoj i prekid dovoda izlaznog signala sa MAP senzora u usisnoj grani.

Prvo se obavlja dijagnostika sistema i čitanje kodova grešaka. Ako je neka greška za MAP senzor spremljena u memoriji grešaka to je polazište odakle treba da se krene sa ispitivanjem senzora. Sledeće u okviru dijagnostike se očitavaju stvarne vrednosti sa MAP senzora i upoređuju sa potrebnim iz informacionog sistema. Na kraju se obavlja snimanje i analiza oscilograma rada MAP senzora onako kako vidi EUJ. Ovo snimanje se obavlja pri praznom hodu, laganom ubrzanju i otpuštanju papučice gasa i pri naglom ubrzanju. Analizom oscilograma se proverava reakcija MAP senzora na promene režima rada i tačnosti očitanih vrednosti pritiska vazduha u usisnom vodu.

Nakon dijagnostike proverava se dovod napajanja. U informacionom sistemu upoznajemo se sa električnom šemom veze, rasporedom pinova na utičnici za senzor, potrebnim opsegom napona napajanja i eventualno sa preporučenom procedurom za ispitivanje. Merenje napajanja senzora se obavlja uz dati kontakt na prekidaču kod volana. Ako nema napona to znači da je došlo do prekida napajanja a uzroci mogu biti: prekid plus i/ili minus voda, kratak spoj ili prekid napajanja u EUJ. Ako izmereni napon manji od potrebne vrednosti proveriti sve spojeve od EUJ do senzora na prelazni otpor usled slabog kontakta, prljavštine ili korozije.

Naredna provera se odnosi na merenje izlaznog napona na samom MAP senzoru. Merenje se obavlja kada je motor ugašen, pri praznom hodu motora i eventualno (ako postoje podaci) i na 2000 obr/min. Dobijene vrednosti izlaznog napona se upoređuju sa potrebnim iz informacionog sistema za to vozilo i MAP senzor. U slučaju da izmerene vrednosti ne odgovaraju zadatim, potrebno je skinuti MAP senzor i obaviti dodatna ispitivanja na radnom stolu . Nakon ove provere možemo tačno da ustanovimo da li je neispravan MAP senzor ili je u pitanju neispravnost samog motora.

Na kraju se snima oscilogram izlaznog signala na MAP senzoru pri različitim režimima rada motora: prazan hod, lagano ubrzanje i usporenje i naglo ubrzanje i usporenje. Na ovaj način se proverava reakcija MAP senzora na promene režima rada motora. Vremenom nakon duže upotrebe, nečistoće (prljavština, ulje, gorivo…) natalože se na merni deo unutar senzora sprečavajući direktan kontak usisanog vazduha i merača. Zbog toga dolazi do zakasnelog merenja usled stalne promene režima rada što se odražava na usporenu reakciju sistema ubrizgavanja i motora. Kada imamo takav slučaj potrebno je otkloniti neispravnosti koje dovode do pojave nečistoća u usisnom vodu i zameniti stari MAP senzor novim

Za ipitivanje ispravnosti MAP senzora, pratite sledeće korake:

Dijagnostika sistema

Obaviti dijagnostiku sistema očitavanjem kodova grešaka i stvarne vrednosti sa MAP senzora pri različitim režimima rada motora. Snimiti oscilogram promene pritiska pri praznom hodu, laganom i naglom ubrzanju. Analizirati očitane vrednosti i snimljeni oscilogram.

Provera napajanja senzora

Upoznati se sa sistemom iz informacionog sistema čitanjem električne šeme, položaja ugradnje senzora, stvarnih vrednosti i dr. Skinuti utičnicu sa MAP senzora. Dati kontakt i izmeriti napajanje na priključcima utičnice. Uporediti dobijenu vrednost sa potrebnom. Ako nema napona ili je manji od potrebnog pristupiti daljim ispitivanjima na pinovima utičnice, priključnom kablu i pinovima EUJ.

Merenje izlaznog napona

Paraleno sa utičnicom povezati voltmetar na izlaz MAP senzora. Očitati izlazni napon pri ugašenom motoru, praznom hodu i eventualno na 2000 obr/min. Uporediti izmerene vrednosti sa potrebnim iz informacionog sistema. Ako se vrednosti ne slažu, skinuti MAP senzor i obaviti ispitivanje na radnom stolu.

Snimanje oscilograma

Povezati osciloskop paralelno na izlaz MAP senzora. Snimiti oscilogram promene izlaznog napona pri različitim režimima rada motora (prazan hod, lagano ubrzanje i usporenje i naglo ubrzanje i usporenje). Analizirati dobijeni oscilogram na brzinu i tačnost merenja MAP senzora sa promenom režima rada motora. Ako se ustanovi da je senzor trom, zameniti ga novim.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube - Provera kočionog diska
kako se koristi moment ključ